Top Kesyon COVID-19 Vaksen

Yo te montre vaksen COVID-19 yo efikas pou pwoteje ou kont COVID-19, espesyalman kont maladi grav ak lanmò. Vaksen COVID-19 diminye risk pou moun gaye SARS-CoV-2, viris ki lakòz COVID-19.
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html

Efè segondè yo nòmal epi yo espere ale nan kèk jou. Li trè fasil pou soufri efè segondè grav nan vaksen COVID-19 ki lakòz pwoblèm sante alontèm. Eksperyans ak vaksen sijere ke si efè segondè yo pral rive apre vaksinasyon an, yo gen tandans rive nan lespas sis semèn apre yo fin resevwa vaksen an. Administrasyon Manje ak Medikaman (FDA) egzije pou yo etidye chak vaksen COVID-19 pou omwen uit semèn apre dòz final la. Dè milyon de moun yo te pran vaksen an ak vaksen yo COVID-19 ak alontèm efè segondè yo te ekstrèmman ra.

Moun ki resevwa vaksen Johnson & Johnson la ta dwe konnen ke gen yon risk ki ra nan boul nan san ak plakèt ki ba, patikilyèman pou fanm ki gen mwens pase 50. Pa te gen okenn rapò sou boul nan san ak plakèt ki ba ak swa vaksen yo Pfizer-BioNTech oswa Moderna. .
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html

Pou plis enfòmasyon sou efè segondè vaksen COVID-19, tanpri vizite sit entènèt CDC a: cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html

 

Lè viris mitasyon, nouvo variantes espere rive. Variant Delta la te montre gaye pi vit pase lòt variantes. Li ka lakòz tou ka ki pi grav. Vaksen COVID-19 kontinye diminye risk pou yon moun kontrakte viris ki lakòz COVID-19, ki gen ladan Variant Delta la. Prèv sijere ke pandan ke moun ki konplètman pran vaksen ka toujou gaye Variant Delta a bay lòt moun, risk pou transmisyon se mwens nan moun ki pran vaksen pase nan moun ki pa pran vaksen paske chaj viral la (kantite viris ki sikile nan kò a) nan pasyan ki pran vaksen an diminye pi vit lè konpare ak sa ki nan moun ki pa vaksinen.

medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261295v1
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant.html
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html

 

Wi. Jèn ak moun ki an sante ka toujou vin enfekte ak COVID-19 ak kèk ka devlope maladi grav. Menm si ou devlope yon ka twò grav, ou ka gaye viris la bay lòt moun. Gen kèk moun ki gen ka twò grav ki ka devlope pwoblèm sante san rete. Pran vaksen an pa sèlman pwoteje ou, men tou moun ki pwòch ou - fanmi ou, zanmi ou yo ak moun ou pran swen yo. Plis moun pran vaksen an vle di mwens sib pou viris la enfekte, ki ka ede sispann nouvo variantes soti nan émergentes epi ede pote pandemi an nan yon fen.

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html

 

Wi. Pandan ke rekipere li de yon enfeksyon COVID-19 vle di ou te devlope antikò kont SARS-CoV-2 viris la, li rete klè ki jan pwoteksyon antikò sa yo kont plus variantes nan viris la, ak konbyen tan ki dire pwoteksyon. Epitou, pa gen okenn done klè sou fason repons antikò pwoteksyon yo soti nan yon enfeksyon twò grav konpare ak yon enfeksyon grav nan SARS-CoV-2. Etid yo montre, sepandan, ke vaksen COVID-19 ki disponib kounye a Ozetazini yo san danje epi efikas kont variantes dominan yo ki gen ladan variante Delta nan SARS-COV-2.
cdc.govcoronavirus / 2019-ncov / vaccines / faq.html

Gen prèv ki demontre ke moun yo jwenn pi bon pwoteksyon lè yo te konplètman pran vaksen an lè yo konpare ak li te gen COVID-19. Anplis de sa, prèv sijere ke moun ki pa pran vaksen ki te deja gen COVID-19 yo gen plis pase de fwa plis chans pase moun ki konplètman pran vaksen yo vin re-enfekte ak COVID-19.
cdc.govcoronavirus / 2019-ncov / vaccines / faq.html

 

Wi, yo an sekirite. Pa gen okenn prèv ki montre vaksen COVID-19 lakòz pwoblèm ak gwosès oswa yo te kapab vin ansent. Tou de kolèj Ameriken an nan obstetrisyen ak jinekolog (ACOG) ak Sosyete a pou Medsin matènèl-fetal (SMFM), de òganizasyon sa yo ki mennen nan swen obstetrik, rekòmande pou tout moun ki ansent pran vaksen kont COVID-19. Enfeksyon ak SARS-CoV-2 te montre yo mete moun ki ansent nan risk ogmante nan konplikasyon grav e menm lanmò.

Sosyete a pou Medsin Matènèl-fetal rekòmande ke moun ki ap bay tete resevwa vaksen an COVID-19. Gen menm syans ki sijere ke antikò vaksen-pwovoke ka transfere nan tibebe ki fenk fèt nan matris ak pandan laktasyon ki konfere pwoteksyon imunolojik kont COVID-19.

acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/covid-19-vaccination-considerations-for-obstetric-gynecologic-care

https://s3.amazonaws.com/cdn.smfm.org/media/3049/Provider_Considerations_for_Engaging_in_COVID_Vaccination_Considerations_7-30-21_%28final%29_2_.pdf

https://s3.amazonaws.com/cdn.smfm.org/media/3040/COVID_vaccine__Patients_JULY_29_2021_final.pdf

 

Pou plis repons a kesyon yo poze souvan sou vaksen COVID-19 yo, tanpri vizite sit entènèt CDC a:
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html

Si ou gen lòt kesyon sou pran vaksen COVID-19 la epi ou ta renmen pale ak yon pwofesyonèl medikal sou enkyetid ou yo, tanpri rele (631) 638-1320 soti nan 8 am jiska 4:30 pm.