Vizit Policy

Mizajou 17 janvye 2024

Stony Brook University Hospital akeyi vizitè nan lopital nou an. Pou asire sekirite pasyan nou yo, anplwaye yo ak vizitè nou yo, nou mande sa ki annapre yo.

Chak pasyan gen dwa gen de vizitè (ki gen laj 12 an oswa plis) alafwa ant èdtan 11 am ak 8 pm, epi vizitè yo pral kapab chanje soti pandan tout jounen an. Yo pral fè eksepsyon pou vizitè:

 • Pasyan ki gen andikap entelektyèl ak / oswa devlopman
 • Pasyan ki gen pwoblèm kognitif, ki gen ladan demans, ke yo jije medikalman nesesè
 • Pasyan ki nan sitiyasyon iminan nan fen lavi oswa ki bezwen swen konpasyon

Yo ankouraje tout vizitè men yo pa oblije mete yon mask nan tout bilding ak enstalasyon Stony Brook Medicine. Vizitè pou pasyan ki pozitif pou COVID dwe mete yon mask tout tan pandan w nan chanm pasyan an. Anplis de sa, vizitè yo pral oblije montre idantifikasyon foto. Fòm idantifikasyon ak foto ki akseptab yo enkli yon lisans chofè, paspò, kat vèt, idantite gouvènman an bay ak idantite militè ameriken.

Nan fen vizit la, yo mande tout vizitè yo pou yo tcheke nan kyòs vizitè yo deziyen nan gwoup lopital la pou pèmèt pwochen vizitè a vin nan inite a.

Gid adisyonèl pou vizitè yo

 • Depatman Ijans: Yon vizitè pou chak pasyan.
 • CPEP: Vizit yo ka fasilite an pèsòn ak/oswa nòmalman selon bezwen endividyèl pasyan an ak vizitè yo.
 • Sikyatri timoun: De vizitè pou chak timoun pou chak sesyon vizit.
 • Sikyatri granmoun: De vizitè pou chak sesyon, pa gen okenn chanjman nan vizitè yo.
 • Inite Ospis: Vizit san limit.
 • Zòn pou pasyan ekstèn ak pwosedi: De vizitè.
 • Inite Swen Entansif Neonatal (NICU): Yo pèmèt de vizitè (youn dwe yon paran). Vizitè yo dwe gen 18 an oswa plis.
 • Pedyat/Onkoloji Pedyat (PONC)/Inite Swen Entansif Pedyat (PICU):
  • Yo pèmèt yon maksimòm de vizitè pou chak pasyan (ki gen laj 12 an oswa plis), ki gen ladan frè ak sè ki gen 5 an oswa plis, alafwa ant èdtan 11 am ak 8 pm.
  • Paran ak gadyen yo gen aksè 24 èdtan pou pitit yo nan lopital la.
 • Travay ak livrezon: Jiska de moun ki bay sipò pou granmoun, ki gen ladan yon doula si yo mande l, ka akonpaye pasyan an pandan tout travay, akouchman ak peryòd apre akouchman an, ki gen ladan rekiperasyon an, jiskaske egzeyat nan kay la.
 • Apre akouchman: Anplis de sa yo pèmèt de vizitè ant èdtan 11 am ak 8 pm, frè ak sè ak jiska de moun ki bay sipò (pasyan an dwe idantifye lè admisyon an) gen dwa. Frè ak sè ki gen laj 1 an oswa plis, akonpaye pa yon adilt, gen pèmisyon ant èdtan 11 am ak 8 pm. Frè ak sè ak moun ki bay sipò yo pa enkli nan konte de vizitè yo.

Livrezon Pasyan/Kado
Nan moman sa a, nou pa aksepte livrezon pou pasyan yo. Sa gen ladann livrezon nan machann flè lokal yo, Amazon ak UPS pou nonmen kèk.

Boutik Kado Nuture, ki sitiye nan gwoup prensipal lopital la ofri yon sèvis livrezon, ki gen ladann aranjman flè fre, bouquet balon, bèt boure, liv devinèt ak nesesite senp. Boutik Kado a louvri lasemèn, 7 am a 8 pm, ak wikenn, 10 am a 6 pm. Pou kesyon oswa pou fè yon lòd, tanpri rele (631) 444-3133.

Lè vizite pasyan yo, vizitè yo gen dwa pote atik, tankou balon Mylar (nou pa pèmèt balon an latèks) oswa aranjman floral (nou pa pèmèt plant nan po). Nan pifò zòn lopital la, atik sa yo akseptab eksepte inite swen entansif (ICU) nou yo ak/oswa si pasyan an gen yon restriksyon ki baze sou tretman oswa dyagnostik yo. Anvan vizit la, li pi bon pou vizitè yo tcheke avèk anplwaye inite yo pou asire pasyan an gen pèmisyon pou yo pote atik yo nan chanm yo.

Mèsi pou sipò ou nan ede nou bay yon anviwònman san danje epi geri pou tout moun.

Dènye Mizajou
10/04/2022