Vizit Policy

Mizajou Me 18, 2022

Stony Brook University Hospital akeyi vizitè nan lopital nou an; sepandan, nou mande sa ki annapre yo pou asire sekirite pasyan nou yo, anplwaye yo ak vizitè yo.

Chak pasyan gen dwa gen de vizitè (ki gen laj 12 an oswa plis) alafwa ant èdtan 11 am ak 8 pm, epi vizitè yo pral kapab chanje soti pandan tout jounen an. Yo pral fè eksepsyon pou vizitè:

  • Pasyan ki gen andikap entelektyèl ak / oswa devlopman
  • Pasyan ki gen pwoblèm kognitif, ki gen ladan demans, ke yo jije medikalman nesesè
  • Pasyan ki nan sitiyasyon iminan nan fen lavi oswa ki bezwen swen konpasyon

Pasyan ki pozitif pou COVID yo pral pèmèt yon vizitè pou yon èdtan pa jou.

Tout vizitè yo pral fè tès depistaj epi yo dwe bay yon tès COVID-19 negatif nan lespas 72 èdtan apre vizit la oswa prèv vaksinasyon an (nou p ap aksepte rezilta nan twous tès lakay yo). Anplis de sa, vizitè yo pral oblije montre idantifikasyon foto. Fòm idantifikasyon ak foto ki akseptab yo enkli yon lisans chofè, paspò, kat vèt, idantite gouvènman an bay ak idantite militè ameriken.

Nan fen vizit la, yo mande tout vizitè yo pou yo tcheke nan kyòs vizitè yo deziyen nan gwoup lopital la pou pèmèt pwochen vizitè a vin nan inite a.

Anplis de sa, direktiv vizitè sa yo aplike:

  • Depatman Ijans: Yon vizitè pou chak pasyan.
  • CPEP: Vizit vityèl pou granmoun. Timoun ak adolesan yo pral gen vizitè avèk apwobasyon ekip yo ak nan lè espesifik jan sa nesesè pou chak pasyan.
  • 12N: Yon vizitè pou chak timoun pou chak sesyon vizit.
  • 10N: De vizitè pou chak sesyon, pa gen okenn chanjman nan vizitè yo.
  • Zòn pou pasyan ekstèn ak pwosedi: De vizitè.
  • Pedyatri/NICU: De vizitè (pa gen vizitè ki poko gen 18 an).
  • Travay ak akouchman/Manman ti bebe: De vizitè (pa gen vizitè ki poko gen 18 an).

Mèsi pou sipò ou nan ede nou bay yon anviwònman san danje epi geri pou tout moun.