Gid pou vizit yo

Mizajou mwa Jen an, MENM

Byenveni nan Stony Brook University Hospital. Nou apresye enpòtans pou gen fanmi ak vizitè ak pasyan yo pandan sejou yo epi nou pran angajman pou kreye yon anviwonman ki an sekirite, konpasyon ak gerizon pou tout moun. Men kèk bagay ou dwe sonje pandan vizit ou a.

Stony Brook Medicine itilize yon Sistèm Jesyon Vizitè pou trete vizitè yo. Yo pral mande vizitè yo pou yo bay idantifikasyon foto pou fasilite vizit la. Fòm idantifikasyon ak foto ki akseptab yo enkli yon lisans chofè, paspò, kat vèt, idantite gouvènman an bay ak idantite militè ameriken. Enfòmasyon vizitè yo konsève nan Sistèm Jesyon Vizitè a pou yon ane. Pou asire sekirite ak sekirite, tanpri mete pas vizitè ou a toutan nan yon kote ki vizib epi pa bliye tcheke deyò nan kyòs ki toupre biwo a lè w ap kite bilding lan.

Chak pasyan gen dwa gen twa vizitè alafwa ant èdtan 8 am ak 8 pm. Vizitè yo dwe tcheke deyò nan gwoup prensipal la apre vizit yo pou lòt vizitè yo ka chanje soti pandan tout jounen an. Y ap fè akomodasyon pou vizitè adisyonèl nan pasyan ki nan sitiyasyon iminan nan fen lavi oswa ki bezwen swen konpasyon.

Chak pasyan gen dwa gen yon vizitè rete bò kabann nan apre 8 pm. Tanpri jwenn yon pas "Vizitè lannwit lan" nan men Biwo Concierge, ki sitiye nan antre prensipal lopital la, nan fen vizit jeneral apre 8 pm. Lè lè vizit jeneral yo rekòmanse, tanpri retounen nan gwoup prensipal lopital la pou tcheke oswa tcheke pou nouvo jou a a 8 am.

Yo ankouraje tout vizitè men yo pa oblije mete yon mask nan tout bilding ak enstalasyon Stony Brook Medicine. Vizitè pasyan ki gen COVID pozitif dwe mete yon mask tout tan pandan w nan chanm pasyan an.

Pou sekirite ak byennèt tèt ou ak lòt moun, tanpri asire w ke ou lave men ou souvan. Tanpri evite vizite si w malad oswa si w pa santi w byen.

Pafwa, anplwaye yo ka bezwen mande w soti nan sal la pou vi prive pasyan an, pou swen medikal oswa nan ka ta gen yon pwoblèm ijan. N ap kenbe w enfòme sou lè w ap kapab retounen.

Pou ede asire yon anviwònman gerizon pou tout moun, tanpri fè respè pou lòt pasyan ak vizitè ki nan chanm nan epi eseye kenbe nivo bri a ba.

Gid adisyonèl pou vizitè yo

 • Depatman Ijans: Yon vizitè pou chak pasyan.
 • CPEP: Vizit yo ka fasilite an pèsòn ak/oswa nòmalman selon bezwen endividyèl pasyan an ak vizitè yo.
 • Sante Konpòtman Timoun: De vizitè pre-etabli pou chak timoun pou chak sesyon vizit ke Enfimyè idantifye. Chak jou: midi a 1 pm ak 5 a 6 pm.
 • Sante konpòtman adilt: De vizitè pou chak sesyon; pa gen okenn chanjman nan vizitè yo. Orè vizit yo se chak jou soti 2 a 3 pm ak 6:30 a 7:30 pm. Pa gen vizitè ki poko gen laj 18 yo gen dwa.
 • Inite Ospis: Vizit san limit.
 • Zòn pou pasyan ekstèn ak pwosedi: De vizitè.
 • Inite Swen Entansif Neonatal (NICU): De paran/gadyen gen dwa vizite 24/7. Anplis de sa, gen de vizitè yo otorize ant èdtan 8 am ak 8 pm epi yo dwe akonpaye pa yon paran. Vizitè yo dwe gen laj 18 an oswa plis.
 • Pedyat/Onkoloji Pedyat (PONC)/Inite Swen Entansif Pedyat (PICU):
  • Yo pèmèt yon maksimòm twa vizitè pou chak pasyan, ki gen ladan frè ak sè, nan yon sèl fwa ant èdtan 8 am ak 8 pm.
  • Paran ak gadyen yo gen aksè 24 èdtan pou pitit yo nan lopital la.
 • Travay ak livrezon: Jiska de moun ki bay sipò pou granmoun, ki gen ladan yon doula si yo mande l, ka akonpaye pasyan an pandan tout travay, akouchman ak peryòd apre akouchman an, ki gen ladan rekiperasyon an, jiskaske egzeyat nan kay la.
 • Apre akouchman: Anplis de sa yo pèmèt de vizitè ant èdtan 8 am ak 8 pm, frè ak sè ak jiska de moun ki bay sipò (pasyan an dwe idantifye lè admisyon an). Frè ak sè, akonpaye pa yon adilt, gen pèmisyon ant èdtan 8 am ak 8 pm. Frè ak sè ak moun ki bay sipò yo pa enkli nan konte de vizitè yo.

Livrezon Pasyan/Kado
Nan moman sa a, nou pa aksepte livrezon pou pasyan yo. Sa gen ladann livrezon nan machann flè lokal yo, Amazon ak UPS pou nonmen kèk.

Boutik Kado Nuture, ki sitiye nan gwoup prensipal lopital la ofri yon sèvis livrezon, ki gen ladann aranjman flè fre, bouquet balon, bèt boure, liv devinèt ak nesesite senp. Boutik Kado a louvri lasemèn, 7 am a 8 pm, ak wikenn, 10 am a 6 pm. Pou kesyon oswa pou fè yon lòd, tanpri rele (631) 444-3133.

Lè vizite pasyan yo, vizitè yo gen dwa pote atik, tankou balon Mylar (nou pa pèmèt balon an latèks) oswa aranjman floral (nou pa pèmèt plant nan po). Nan pifò zòn lopital la, atik sa yo akseptab eksepte inite swen entansif (ICU) nou yo ak/oswa si pasyan an gen yon restriksyon ki baze sou tretman oswa dyagnostik yo. Anvan vizit la, li pi bon pou vizitè yo tcheke avèk anplwaye inite yo pou asire pasyan an gen pèmisyon pou yo pote atik yo nan chanm yo.

Mèsi pou sipò ou nan ede nou bay yon anviwònman san danje epi geri pou tout moun.

Dènye Mizajou
10/04/2022