Vizit Policy

Mizajou Mas 13 ,.

Stony Brook University Hospital akeyi vizitè nan lopital nou an. Pou asire sekirite pasyan nou yo, anplwaye yo ak vizitè nou yo, nou mande sa ki annapre yo.

Chak pasyan gen dwa gen de vizitè (ki gen laj 12 an oswa plis) alafwa ant èdtan 11 am ak 8 pm, epi vizitè yo pral kapab chanje soti pandan tout jounen an. Yo pral fè eksepsyon pou vizitè:

 • Pasyan ki gen andikap entelektyèl ak / oswa devlopman
 • Pasyan ki gen pwoblèm kognitif, ki gen ladan demans, ke yo jije medikalman nesesè
 • Pasyan ki nan sitiyasyon iminan nan fen lavi oswa ki bezwen swen konpasyon

Pasyan ki pozitif pou COVID yo pral pèmèt yon vizitè pou yon èdtan pa jou.

Yo ankouraje tout vizitè men yo pa oblije mete yon mask nan tout bilding ak enstalasyon Stony Brook Medicine. Anplis de sa, vizitè yo pral oblije montre idantifikasyon foto. Fòm idantifikasyon ak foto ki akseptab yo enkli yon lisans chofè, paspò, kat vèt, idantite gouvènman an bay ak idantite militè ameriken.

Nan fen vizit la, yo mande tout vizitè yo pou yo tcheke nan kyòs vizitè yo deziyen nan gwoup lopital la pou pèmèt pwochen vizitè a vin nan inite a.

Gid pou mask

Apre yon konsiderasyon ak anpil atansyon epi swiv konsèy pou masking Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) ak Depatman Sante Eta Eta New York, yo ankouraje pasyan yo ak vizitè yo men yo pa oblije mete mask andedan tout lopital, bilding ak enstalasyon Stony Brook Medicine. yon sèl eksepsyon. Long Island State Veterans Home kontinye egzije pou tout anplwaye, volontè, elèv ak vizitè yo mete yon mask lè yo nan yon zòn swen rezidan oswa anrejistre.

Gid adisyonèl pou vizitè yo

 • Depatman Ijans: Yon vizitè pou chak pasyan.
 • CPEP: Vizit vityèl pou granmoun. Timoun ak adolesan yo pral gen vizitè avèk apwobasyon ekip yo ak nan lè espesifik jan sa nesesè pou chak pasyan.
 • 12N: Yon vizitè pou chak timoun pou chak sesyon vizit.
 • 10N: De vizitè pou chak sesyon, pa gen okenn chanjman nan vizitè yo.
 • Zòn pou pasyan ekstèn ak pwosedi: De vizitè.
 • Inite Swen Entansif Neonatal (NICU): Yo pèmèt de vizitè (youn dwe yon paran). Vizitè yo dwe gen 18 an oswa plis.
 • Pedyat/Onkoloji Pedyat (PONC)/Inite Swen Entansif Pedyat (PICU): Yo pèmèt de vizitè pou chak pasyan (laj 12 an oswa plis), ki gen ladann paran/gadyen an yon sèl fwa ant èdtan 11 am ak 8 pm. Anplis de sa:
  • Tou de paran yo ka prezan bò kabann nan soti 7 am jiska 11 pm.
  • Yon sèl paran/gadyen ka prezan soti 11 pm rive 7 am. Boukante ant de vizitè yo apre 11 pm gen dwa.
  • Pou pasyan ki pozitif COVID-19, se sèlman paran/gadyen legal ki gen pèmisyon pou vizite.
 • Travay ak akouchman/Manman ti bebe: De vizitè (pa gen vizitè ki poko gen 18 an).

Livrezon Pasyan/Kado
Nan moman sa a, nou pa aksepte livrezon pou pasyan yo. Sa gen ladann livrezon nan machann flè lokal yo, Amazon ak UPS pou nonmen kèk.

Lè vizite pasyan yo, vizitè yo gen dwa pote atik, tankou balon Mylar (nou pa pèmèt balon an latèks) oswa aranjman floral (nou pa pèmèt plant nan po). Nan pifò zòn lopital la, atik sa yo akseptab eksepte inite swen entansif (ICU) nou yo ak/oswa si pasyan an gen yon restriksyon ki baze sou tretman oswa dyagnostik yo. Anvan vizit la, li pi bon pou vizitè yo tcheke avèk anplwaye inite yo pou asire pasyan an gen pèmisyon pou yo pote atik yo nan chanm yo.

Mèsi pou sipò ou nan ede nou bay yon anviwònman san danje epi geri pou tout moun.

Dènye Mizajou
10 / 04 / 2022