Pou Pasyan ak Fanmi

Yon pakèt sèvis telesante aksesib depi kèlkeswa kote w ye

Stony Brook Telehealth pèmèt ak amelyore aksè a sèvis swen sante nan kominote w la pou anpil kondisyon diferan. Ou ka jwenn aksè nan pakèt sèvis Telesante nou an san danje epi an prive kèlkeswa kote w ye.

Menmsi li posib pou fikse yon randevou Telesante pou prèske nenpòt nan domèn espesyalite nou yo, Vizit Telehealth ki pi souvan nou yo se pou andokrinoloji, newoloji, swen palyatif, newoloji pedyatrik ak sikyatri.

Pou wè si bezwen ou yo ka satisfè nòmalman, tanpri rele biwo founisè sante Stony Brook ou a.

Remak: Si ou se yon founisè swen sante Stony Brook epi ou vle resevwa privilèj Telehealth, tanpri kontakte administratè depatman ou an.

Plis Pwogram Telesante Lopital-a-Lopital Pou "Wè" Pasyan Deyò Lès 

Stony Brook University Hospital • Stony Brook Children's Hospital • Stony Brook Eastern Long Island Hospital • Stony Brook Southampton Hospital

Anplis de sèvis telesante nou ofri bay moun pou plizyè kondisyon, fanmi Stony Brook Medicine Healthcare System bay plizyè pwogram telesante espesyal ki pèmèt espesyalis medikal yo nan sant medikal akademik nou an nan Stony Brook, pou yo "wè" pasyan yo nan plis zòn riral yo. sou East End.

Pou egzanp, nou an Pwogram Telemedicine Pedyatrik, yon premye nan Konte Suffolk, ede amelyore aksè nan ijans espesyalize ak swen kritik pou pasyan pedyatrik ki bezwen transpò medikal soti nan Stony Brook Southampton Hospital nan Stony Brook Children's Hospital. E nou Sèvis pou pasyan ki pa entène Quannacut, yon kolaborasyon ak Stony Brook Eastern Long Island Hospital ak lòt founisè nan East End, ofri yon opsyon videyo konferans konfidansyèl pou trete moun ki gen dejwe. Entèaksyon dirèk sa yo prive ak yon founisè Quannacut ka itilize pou yon evalyasyon, sesyon konsèy (endividyèl, gwoup oswa fanmi), ak pou edikasyon pasyan yo ak jesyon medikaman. Yon kalandriye pataje ak Stony Brook Southampton Hospital pèmèt pou referans dirèk bay sèvis pou pasyan ekstèn Quannacut.

Pwogram Telesante espesyal ki konsantre sou kominote a tou

Gen kèk nan sèvis Telesante nou yo espesyalman remakab pou fason yo adrese bezwen inik kominote nou sèvi yo atravè Konte Suffolk. Pou egzanp, nou an Pwogram inite mobil konjesyon serebral, fèt pou bay moun swen espesyalize pou sove lavi yo nan moman kritik konjesyon serebral yo anvan yo menm rive lopital la. Pwosesis pre-lopital revolisyonè sa a, premye e sèlman youn nan kalite li yo nan Long Island, akselere anpil tan pou fè yon dyagnostik konjesyon serebral egzat, pèmèt terapi konjesyon serebral ki sansib nan tan yo dwe administre pi bonè, epi li pèmèt pou transpò pasyan konjesyon serebral. dirèkteman nan lopital ki pi apwopriye pou nivo swen yo bezwen, premye fwa.

Preparasyon pou vizit Telesante ou a: Enfòmasyon itil sou Kisa pou w atann

Kesyon moun poze souvan

Telehealth bay pasyan nou yo aksè ak founisè medikal nou yo ak ekspètiz yo lè yo pa kapab pran yon randevou nan youn nan biwo nou yo. Randevou a ak yon founisè medikal fèt atravè yon sistèm konferans videyo.

 

  • Yon adrès imel k ap travay oswa telefòn selilè #
  • Yon aparèy mobil, òdinatè oswa laptop ki gen aksè a yon kamera ak mikwofòn

 

Pou wè si bezwen ou yo ka satisfè nòmalman, tanpri rele biwo founisè sante Stony Brook Medicine ou a

Nan moman sa a, nou gen konfimasyon nan men kèk nan founisè asirans nan rezo nou yo ak Medicare ak Medicaid ke sèvis Telesante ki sèvi ak odyo/videyo yo kouvri pandan dire Ijans Nasyonal la akòz COVID-19. Sèvis yo kouvri pa kèk nan moun ki peye yo menm jan vizit an pèsòn yo ta kouvri tipikman, sa vle di ke kèk asirans pral gen ko-peman ak oswa franchiz, ak montan sa yo ap varye selon asirans ak plan. Lòt moun ki peye yo ka peye yon pousantaj redui pou sèvis sa yo.

Kòm pwoteksyon varye anpil, li esansyèl pou tcheke avèk konpayi asirans ou.

 

Si yo detèmine ke ou bezwen wè ou an pèsòn paske kondisyon ou a satisfè kritè yo defini nan direktiv leta ak federal, founisè medikal Stony Brook k ap fè vizit Telehealth ou a ap ba ou enstriksyon ki nesesè yo.

 

Wi. Koneksyon avèk founisè medikal Stony Brook ou a se konplètman an sekirite epi tout detay ki gen rapò ak vizit la pral konekte nan Dosye Medikal Elektwonik ou pa founisè medikal Stony Brook ou a, menm jan yo ta anrejistre detay yo nan yon vizit an pèsòn.

 

Li fòtman ankouraje w kreye yon kont ak Stony Brook Medicine Pasyan Portal. Ou ka jwenn aksè nan tout oswa dokiman ki soti nan vizit ou a.

 

Dènye Mizajou
06/28/2022
  Vizite Portal Pasyan nou an

MyHealtheLife se yon pòtal pasyan ki ofri w aksè an sekirite sou entènèt ak enfòmasyon sante pèsonèl ou nan Stony Brook Medicine ki gen pouvwa CernerHealth. Pòtal la pèmèt ou revize detay sou pwòp dosye sante w ak istwa medikal ou, epi tou pou fè echanj mesaj ki gen rapò ak sante ak doktè ou.

Pou jwenn aksè nan Portal Pasyan nou an, klike isit la.

Pou plis enfòmasyon detaye sou sa ki enkli nan pòtal la, klike isit la.

Pou sipò teknik, tanpri rele 877-621-8014

  Jwenn yon founisè

Ekip doktè k ap grandi nan Stony Brook Medicine kounye a konpoze de plis pase 1,450 jeneralis ak espesyalis ki disponib pou sèvi chak bezwen medikal ou yo.

Pou èd pou jwenn yon doktè, rele nou lendi jiska vandredi, ant 8 am ak 5 pm nan (631) 444-DOCS (3627)

JWENN YON FOUNISÈ