Mesaj de Wayne C. Waltzer, MD, FACS, Direktè Sèvis Transplantasyon, Prezidan ak Pwofesè Urology

Wayne Waltzer

Stony Brook Medsin bayse yon konbinezon inik nan rechèch, ansèyman, ak gerizon. Kòm yon pati nan Inivèsite Eta New York, Stony Brook Medicine se pa sèlman yon lopital ansèyman ak yon lekòl medikal, men se lakay yo nan pi long pwogram transplantasyon aktif nan Long Island. 

Misyon nou nan Stony Brook se bay pi wo nivo swen pou pi laj ranje pasyan posib. Sèvis Transplantasyon se yon eleman kle nan efò nou pou nou vin yon lidè nan sistèm livrezon swen sante a. Ekip transplantasyon milti-disiplinè nou an gen chirijyen, nefrologist, kowòdonatè, enfimyè, pèsonèl laboratwa, travayè sosyal, konsèy finansye, ak yon anplwaye administratif, tout dedye a bay pasyan ren an bon jan kalite swen.

Tout manm nan ekip la travay di pou asire ke eksperyans ou se yon gwo yon sèl ak yon gwo rezilta. Chirijyen transplantasyon nou yo te fè plis pase 2,000 transplantasyon ren ak yon pousantaj siksè siviv grèf yon ane ki kanpe nan plis pase 94%. Sèvis klinik nou yo se yon ekip doktè transplantasyon ak nefrologist ki gen yon enterè espesyal nan pasyan an.

Lè w deside vini nan Stony Brook Medicine pou tretman Maladi Renal Etap Fen (ESRD) atravè transplantasyon, w ap asire w ke w ap resevwa bon jan kalite swen. Nou fyè de gason ak fanm ki dedye lavi pwofesyonèl yo nan pwogram sa a, e nou espere ba ou yon chans pou resevwa yon transplantasyon ren nan youn nan pi bon pwogram nan Eta New York.

Nou espere ke w ap pwofite rankontre ak Ekip Transplantasyon an epi aprann konnen premye men moun ki ka ede chanje lavi w. Nou espere sèvi rezidan Long Island pou plizyè ane k ap vini yo epi bay opòtinite pou moun ki gen ESRD chèche opsyon tretman transplantasyon ren nan Stony Brook Medicine.

Mwen ankouraje w fè rechèch sou sit entènèt nou an ak rechèch estatistik nou yo. Mwen kwè w ap jwenn li yon resous itil pou w pran desizyon w pou w vin nan Stony Brook Medicine ak Pwogram Transplantasyon an.

Dènye Mizajou
03/26/2024