Post Transplantasyon Swen

WaltzerEkip klinik pòs-transplantasyon an fèt ak nephrologist transplantasyon ou a, chirijyen transplantasyon w lan, RN transplantasyon ou, yon asistan klinik, ak anplwaye laboratwa devwe nou an. Ansanm, nou pral travay pou garanti rekiperasyon ou an epi ede ou retounen nan aktivite chak jou ou yo byen vit e san danje jan sa posib. Nou rete nan kominikasyon fèmen ak nephrologist refere w la, ki tipikman sipèvize swen ou nan lespas sis mwa nan operasyon ou.

Post-transplantasyon klinik yo ap fèt chak Lendi, Mèkredi, ak Vandredi. Nou wè pifò pasyan de fwa nan yon semèn pou premye sis a uit semèn, ak yon fwa yon semèn pou kat semèn. Apre sa, vizit nan klinik yo redwi a chak lòt semèn, lè sa a yon fwa pa mwa jiskaske ou yo refere tounen nan nephrologist ou.

Tout bagay sa yo dwe ak anpil atansyon kontwole pòs-transplantasyon: Pou enfòmasyon konsènan medikaman ak rejè transplantasyon, tanpri vizite paj dedye yo.

 

Enfeksyon

Apre yon transplantasyon ren, ou pral pran medikaman imunosuppressive (anti-rejè). Medikaman sa yo fè ou yon ti kras plis tandans fè enfeksyon. Enfeksyon yo koze pa mikwòb tankou bakteri ak viris. Li enpòtan anpil pou rekonèt lè ou gen yon enfeksyon. Enfeksyon yo dwe trete san pèdi tan! Ou ka vin malad epi ou bezwen admèt ou nan lopital la. Siy enfeksyon yo varye ak kalite enfeksyon.

Siy ak Sentòm enfeksyon:

 • Swe
 • Doulè
 • Lafyèv
 • frison
 • Sentòm grip la
 • • Kè plen
 • vomisman
 • Dyare
 • Konjesyon oswa "boure" santi
 • Tous pwodiktif
 • Boule oswa doulè lè pipi
 • Ogmante frekans oswa presyon lè pipi
 • Wouj, pi, oswa drenaj soti nan blesi chiriji ou
 • Nenpòt maleng oswa blesi sou po ou

Ou dwe rapòte sentòm yon enfeksyon nan ekip transplantasyon an san pèdi tan, kidonk li ka trete. Rele ekip transplantasyon an oswa parèy nefroloji imedyatman si tanperati w la se 101 ° F oswa pi wo. Epitou, avize ekip transplantasyon an si ou gen yon tanperati ki ba-klas ki pi plis pase 100 ° F pou plis pase èdtan 24.

Vaksen ak ekspoze nan Maladi enfeksyon

Apre ou fin resevwa yon transplantasyon ren, ou ta dwe evite LIVE vaksen ki gen ladan:

 • Vèt zoranj
 • Bacillus Calmette-Guerin (BCG)
 • Ti gout
 • Intranasal grip la
 • Viv Typhoid Tyxoid ak lòt vaksen ki pi resan
 • Measles (eksepte pandan yon epidemi)
 • Malmouton
 • ribeyòl
 • Oral polyo

Evite kontak dirèk avèk nenpòt moun ki te resevwa yon vaksen vivan:

 • Timoun ki te resevwa vaksen polyo oral pou semèn 3 yo
 • Timoun ki te pran vaksen kont lawoujòl oswa malmouton
 • Adilt ki te resevwa vaksen varisèl atenye pou anpeche zoster (bardo)
 • Timoun oswa granmoun ki te resevwa vaksen kont grip nan nen yo

Ou ka resevwa yon piki grip, yon tetanòs rapèl, oswa yon tès Mantoux (TB).

Si ou te ekspoze a viris tankou poul pox, èpès, oswa VIH, tanpri avize ekip transplantasyon an pou mezi apwopriye yo ka pran.

Nitrisyon ak Rejim

Apre transplantasyon, rejim alimantè a preskri pou ou pral depann de ki jan byen vit ak efektivman ren nouvo ou a kòmanse travay. Si ren ou nouvo fonksyone byen, yon sèl-te ajoute sèl, ki ba rejim alimantè ba kolestewòl yo te bay lòd. Anjeneral, ou ka bwè anpil likid jan ou renmen. Medikaman anti-rejè ou ka lakòz chanjman nan fason kò ou travay. Ou ka fè eksperyans sa yo:

 • Yon chanjman nan fason kò ou a itilize sik ak lanmidon
 • Yon pann nan tisi nan misk
 • Ogmante apeti, souvan sa ki lakòz pran pwa
 • Ogmantasyon sodyòm (sèl) retansyon, ki ka lakòz tansyon wo
 • Chanje lipid (grès) metabolis, ki ka lakòz gwo kolestewòl ak nivo trigliserid

Diminye sodyòm ou ak kolestewòl ap ede ou kenbe yon bon nitrisyonèl estati ak diminye efè segondè yo nan medikaman yo imunosuppressive. Si ou gen dyabèt, yo ta dwe swiv direktiv dyabèt nitrisyonèl ou tou. Nitrisyonis nan klinik ap vizite ou pandan entène lopital ou pou diskite ak eksplike nouvo rejim alimantè ou. Souple ou lib pou diskite sou nenpòt nan enkyetid nitrisyonèl ou.

Fanmi ak relasyon sosyal

Resevwa yon transplantasyon ren nouvo ka yon tan trè emosyonèl pou tou de ou menm ak moun ou renmen yo. Pandan ke anpil nan sa yo emosyon ka trè pozitif, li te gen yon transplantasyon ren kapab tou yon tan estrès ak konfizyon. Estrès ka leve soti nan nenpòt ki kantite zòn tankou pwoblèm finansye, chanjman fòm, enkyetid seksyèl, pwoblèm medikal, relasyon, oswa pwòp tèt ou-imaj. Li difisil tou pou aprann kijan pou "an sante" ankò. Travayè transplantasyon sosyal nou yo disponib pou oumenm ak fanmi ou pou ede ou avèk estrès, pwoblèm, ak / oswa enkyetid ou ka fè eksperyans.

Aktivite seksyèl
Kondwi sèks ak fètilite ka retounen apre yon transplantasyon ren. Si ou chwazi pou w seksyèlman aktif, ou ka kòmanse gen kouche twa a sis semèn apre operasyon an. Si ou gen doulè oswa malèz pandan sèks, rete tann ak diskite sou li ak ekip transplantasyon an. Pou fanm, li enpòtan anpil pou w sèvi ak kontwòl nesans la si ou gen laj pou fè pitit. Ou ta dwe konsilte jinekolojist ou a ak ekip transplantasyon sou metòd la ki pi bon pou ou. Kapòt ak kim yo trè rekòmande tou de kòm yon metòd kontwòl nesans ak pou anpeche enfeksyon.

Gwosès
Fanm nan laj pou timoun dwe tann yon minimòm de yon ane apre transplantasyon anvan ou konsidere konsepsyon yon timoun. Fonksyon ren ou ak san presyon dwe estab. Ekip transplantasyon an ak obstetrisyen dwe dakò ke sante ou ye kounye a adekwa san danje pou konplete yon gwosès. Si w ap planifye yon gwosès, konsilte avèk ekip trasplan ou pou diskite sou chanjman medikaman ou pou evite maladi nan fetis ki poko fèt ou. Si ou vin ansent, ou pral mande anpil siveyans. Sa gen ladan Tacrolimus nivo trase chak semèn, epi yo pral mande pou ou sispann pran sèten medikaman tankou Myfortic. Y ap bay yon medikaman ranplasan. 

Retounen nan travay
Tou depan de ki kalite travay ou genyen ak kijan byen bagay yo ale, ou ka retounen nan travay 4 semèn 6 apre operasyon ou. Gen kèk moun ki te soti nan mendèv la pou yon peryòd tan ki pi long ka bezwen sipò emosyonèl adisyonèl oswa terapi fizik pandan y ap prepare pou retounen nan travay oswa nan lekòl la. Kenbe nan tèt ou ke nou isit la ede. Rezon an pou kisa nou travay trè difisil nan fè transplantasyon ou yon siksè se konsa ou ka rezime yon lavi nòmal. Sa enkli pral tounen nan travay.

Dantè Swen

Bon swen dantè se esansyèlman apre yon transplantasyon ren. Danje ki enfekte oswa jansiv ka devlope nan yon maladi grav. Apre yon transplantasyon ren ou ta dwe:

 • Bwose dan ou, lang ou ak jansiv de fwa pa jou avèk yon bwòs dan mou
 • Floss dan ou de fwa nan yon jounen pou kontwole anfle jansiv
 • Al gade nan dantis ou chak 3 mwa 12 depann sou bezwen ou yo
 • Pou premye mwa 6 yo apre transplantasyon ou, enfòme ekip transplantasyon nan nenpòt travay dantè ki bezwen atansyon
 • SA POU PA FÈ gen dan ou netwaye dantis la pou kat premye mwa yo apre transplantasyon w lan
 • Toujou enfòme dantis ou ke ou te resevwa yon transplantasyon ren

Ou pral bezwen antibyotik anvan nenpòt ki travay anvayisman dantè ki ka lakòz jansiv ou a senyen. Tanpri rele ekip transplantasyon an anvan vizit dantè ou an pou yo ka preskri yon antibyotik apwopriye pou ou. Dantis ou ka preskri tou antibyotik yo. Nou sijere Amoxicillin 2 g oswa Levaquin 500 mg pran yon sèl èdtan anvan yo travay la dantè kòmanse.

Cheve, Klou, ak Swen Po

 • Akne - Si ou te preskri Prednisone, ou dwe konnen ke li ka lakòz akne. Pou ede kontwole akne, lave figi ou ak lòt zòn ki afekte souvan ak savon ak dlo. Ou ka eseye Benzyl Peroxide, yon solisyon ki pa preskripsyon ki disponib nan nenpòt ki famasi. Ou ka refere yo bay yon dèrmatolog (espesyalis po) si akne rete anbarasman.
 • Fwad frèt oswa ti anpoul lafyèv - Si ou devlope maleng frèt oswa ti anpoul lafyèv sou figi ou, tanpri notifye ekip transplantasyon an san pèdi tan. Fòm nan odè nan Acyclovir ka ede. Li ka diminye malèz ou santi ou ak vitès pwosesis gerizon an.
 • Kwasans nan cheve fasyal - Espesyalman pou fanm, ka yon enkyetid apre transplantasyon. Ou ka itilize oksijene idwozòn mwatye fòs pou klowòks cheve ou, oswa krèm pou retire cheve (epileuz), ki disponib nan pifò famasi. Tanpri swiv enstriksyon yo sou boutèy la si ou chwazi pou w itilize yon retire cheve oswa pwodwi klowòks. Gen kèk ka enèvan sou po an. Cheve épilation oswa retire sir se yon lòt opsyon e yo ta dwe fè pa yon pwofesyonèl nan yon salon sèvis konplè.
 • Bruising ak pèt cheve - Tanpri fè rapò sou blese ak pèt cheve, ki se lòt efè segondè nan medikaman imunosuppressive ou.
 • Klou - Si klou ou vin ingrown oswa enfekte oswa ou devlope veri oswa kwasans sou po ou, tanpri avize ekip transplantasyon an. Ou pral bezwen pran antibyotik si ou gen nenpòt pwosedi fè, ki gen ladan gen yon tondail ingrown yo retire. Si ou koupe tèt ou, lave koupe a byen ak savon ak dlo epi gade li ak anpil atansyon pou siy enfeksyon. Ale nan sal dijans la pou tretman si koupe a se gwo twou san fon. Pa bliye enfòme ekip transplantasyon an
 • Kansè po - Pasyan ki pran dwòg anti-rejè yo nan yon risk yon ti kras ogmante pou devlope kansè po. Chak fwa ou pral nan solèy la pou plis pase minit 20, ou ta dwe itilize yon pwodwi blòk solèy rated 30 oswa pi plis. Ou ka achte nenpòt mak ou chwazi. Konsidere mete yon chapo deyò pandan ete a, espesyalman lè nan solèy la.

Egzèsis ak Aktivite

Yon transplantasyon ren se pi gwo operasyon. Li pran apeprè semèn 6 pou misk nan vant ou yo geri. Ou ka remake malèz kòm nè yo ak misk geri. Grate alantou ensizyon an tou se nòmal. Gen kèk pasyan remake janm la sou bò nan menm nan kò a kòm transplantasyon nan ren anfle yon ti kras. Sa a se nòmal. Rele nou si pye a vin sansib oswa douloure. Aktivite ou ta dwe limite pandan w ap geri.

 • kondwi - Ou pa ta dwe kondwi jiskaske ou yo koupe nan medikaman doulè ou yo ak chirijyen ou an efase ou nan kondwi. Atann pou evite kondwi pou de a kat semenn apre yo fin egzeyat nan lopital la.
 • Lou Lifting - Pa leve anyen sou ksnumks liv. pou sis semèn apre yo fin ou ranvwaye lopital la.
 • Fè egzèsis - Ou ka fè egzèsis bra ou ak janm apre operasyon. Mache se yon fòm ekselan nan fè egzèsis. Ou ka monte mach eskalye. Bisiklèt monte pèmèt sis semèn apre transplantasyon. Ou ka vle patisipe nan aktivite pasif seksyèl pou evite te ajoute estrès sou blesi ou pou de mwa apre operasyon. Apre ensizyon ou a geri epi ou se otorize pa chirijyen ou, ou ka fè egzèsis nan vant tankou sit-ups. Naje se yon ekzèsis ekselan paske li pa mete presyon sou zo ak jwenti. Ou ka jwe gòlf, monte paten roulo, paten glas, pwason, jaden (lè l sèvi avèk gan) epi fè bagay sa yo menm jan souvan ou renmen. Tanpri, fè nou konnen avan yo angaje nan nenpòt aktivite fizik solid. Renal maladi ak medikaman yo imunosuppressive ka fè zo ou fèb. Nou ka refere ou nan yon espesyalis zo, ki moun ki ka di w ki kantite estrès ou ka san danje mete sou zo ou ak jwenti.

Alkòl, dwòg, ak Tabak

 • Alkòl - Ou ka bwè alkòl nan ti kantite. Si ou ap pran medikaman san presyon sepandan, alkòl ka fè ou malad, ak Se poutèt sa ou pa ta dwe bwè. Pa janm bwè ak kondwi.
 • Dwòg - Pa pran okenn dwòg-chanje oswa imè-chanje tankou kokayin, marigwana, oswa PCP, menm jan yo ka afekte san presyon ou ak kè epi yo pral domaje ren ou nouvo.
 • Tabak - Ou pa ta dwe fimen oswa chike tabak pou menm rezon yo. Anplis de sa, fimen mennen nan lòt konsekans grav ak lavi ki menase. Li ka siyifikativman ogmante risk ou pou kansè, enfeksyon, tansyon wo, ak maladi atè kowonè. Fimen konstri sikilasyon san nan ren ou ak redwi rezèv oksijèn li yo ak nouriti. Nou fòtman ankouraje nou pa fimen ak pou fè pou evite ekspozisyon lafimen dezyèm men tou. Travayè sosyal la ka refere w bay pwogram pou ede ou kite fimen.

Si abi ak bwè oswa dwòg vin yon pwoblèm apre transplantasyon, tanpri notifye nenpòt manm ekip transplantasyon. Sa a se yon sitiyasyon danjere e ou ka pèdi transplantasyon ren ou yo epi yo vin malad grav.

Swen alontèm

Apre yo fin egzeyat nan lopital la, ou pral swiv trè sere nan klinik la transplantasyon. Tipikman, apre sis mwa, nou pral refere ou tounen nan nephrologist prensipal ou a pou woutin swiv swen. Nou pral kontinye wè ou nan klinik la transplantasyon yon fwa oswa de fwa nan yon ane. Ansanm, ekip transplantasyon ou ak nephrologist ap swiv pwogrè transplantasyon ren ou endefiniman.

 

Lòt Resous:

 

<  Medikaman Transplantasyon Rejè >
Dènye Mizajou
09/28/2023