Pwogram Donatè Vivan an

Stony Brook Medsin ofri ou yon ekip trè espesyalize ak eksperyans pou ede ou. Nou gen eksperyans vas nan travay ak tou de benefisyè transplantasyon ak donatè k ap viv, epi nou ta renmen ede fè pwosesis la vin pi fasil pou ou jan ou konsidere yon transplantasyon transfere renmèd vivan.

Dapre National Kidney Foundation, apeprè 26 milyon Ameriken gen maladi ren kwonik. Plis pase 100,000 moun sou lis datant pou transplantasyon ren. Lè tan datant pou yon ren ki soti nan yon donatè ki mouri an mwayèn 3-7 ane, don vivan se yon opsyon de pli zan pli enpòtan. Ki sa ki fè li menm plis atire jodi a se sekirite ekselan ak pousantaj siksè pou transplantasyon donatè vivan.

Pou dat Stony Brook te fè plis pase 630 transplantasyon lè l sèvi avèk donatè vivan, e nimewo sa a ap grandi. Ant 2023 ak 2024, yon enpresyonan 25-30% nan transplantasyon ren nou yo te soti nan donatè vivan.

Si ou ta renmen yo dwe konsidere kòm yon donatè vivan tanpri telechaje epi ranpli sa ki annapre yo kesyonè. Lè w fini, tanpri swa faks li nan (631) 444-3831 (Attn: Living Donor Program) oswa poste li nan adrès sa a:

Stony Brook Medsin
Depatman transplantasyon ren
Pwogram Donatè vivan
101 Nicolls Road
HSC Nivo 19
Stony Brook, NY 11794-8192

 

Ki jan yo jwenn yon donatè k ap viv?

Pasyan souvan mande nou pou konsèy sou kijan pou pale ak fanmi, zanmi ak lòt moun sou don natirèl k ap viv. Mande yon moun pou bay yon ògàn se yon gwo desizyon epi li ka kreye yon varyete de emosyon pou ou, fanmi ou, ak donatè potansyèl la. Pami lide ak sigjesyon sa yo ou ka ede w lè w ap pale sou don k ap viv avèk lòt moun:

 • Pataje istwa ou a ak zanmi, fanmi, ak kominote a
 • Pale ak fanmi ou sou ki moun ki ka pòtpawòl ou oswa 'chanpyon'
 • Voye yon lèt oswa yon imèl sou bezwen ou pou yon donatè k ap viv nan fanmi ak zanmi
 • Kite kominote ou konnen sou bezwen ou pou yon transplantasyon
 • Sèvi ak medya sosyal (egzanp Facebook) oswa lòt sit wèb pou afiche yon demann piblik
 • Di wi pou yon moun ki ofri pou aprann sou don epi evalye

Asire ou ke ou mete aksan sou enfòmasyon sa yo sou don k ap viv:

 • Gen mwens chans pou rejè pou benefisyè a.
 • Pi gwo chans pou ren an k ap travay pi lontan.
 • Amelyore bon jan kalite nan lavi pou moun k ap resevwa a.
 • Ka diminye tan ou sou dyaliz oswa evite dyaliz.
 • Ka evite ane nan ap tann pou yon ren donatè ki mouri.
 • Ka viv prèske de fwa osi lontan ke yon ren donatè mouri.
 • Transplantasyon an ka fè lè tou de ou menm ak donatè a yo nan pi bon sante fizik ak emosyonèl posib. Sa a mennen nan pi bon rezilta yo.
 • Donatè yo konplètman edike ak tès depistaj ak anpil atansyon pa ekip la transplantasyon ak tout konvèsasyon yo konfidansyèl.
 • Pa gen depans medikal bay donatè - evalyasyon donatè, operasyon, ak premye randevou swiv-up randevou yo kouvri pa asirans sante moun k ap resevwa a.
 • Gen kèk donatè ki ka elijib tou pou èd avèk depans donatè ki pa medikal, tankou vwayaj ak lojman nan diferan òganizasyon.

Pre-Donasyon

Gen estanda strik ki Stony Brook ap swiv nan detèmine si yon moun ka yon donatè k ap viv.

Gen kèk faktè ki ka diskalifye yon moun nan men yon donatè k ap viv:

 • Kè, fwa, ren, maladi poumon
 • Recent istwa nan kansè
 • Tansyon wo ki mande medikaman mulitple
 • Aktif enfeksyon
 • dyabèt melitu
 • Obezite enpòtan, BMI pi gran pase 36
 • Abi alkòl aktyèl oswa abi dwòg
 • Prèv vyolasyon lalwa federal (aranjman finansye ilegal ant donatè ak benefisyè)
 • Prèv nan presyon donatè (donatè santi l presyon fè don)
 • Kondisyon sikyatrik pa trete
 • Mantalman anmezi pou bay konsantman enfòme

Ekip transplantasyon an pral konsidere tou anpil lòt faktè lè n ap deside si yon moun ka yon donè ki vivan.

Yon fwa ke yon donatè te otorize pa ekip transplantasyon pou kontinye ak don, li enpòtan pou ou menm ak donatè a pou asire enfòmasyon sa yo:

 • Operasyon Donè anjeneral fè laparoscopically ki se "minim pwogrese." Chirijyen a itilize plizyè ensizyon ti ak yon ti kras pi gwo Ensizyon pou retire ren an. Pwosedi sa a pèmèt chirijyen an fè menm operasyon an kòm operasyon tradisyonèl, men ak pi piti ensizyon.
 • Nan operasyon tradisyonèl "ouvè", chirijyen a sèvi ak yon Ensizyon sèl antre nan vant la. Konpare ak operasyon tradisyonèl ouvè, pasyan yo souvan fè eksperyans mwens doulè, yon gerizon pi kout, ak mwens sikatris ak operasyon laparoskopik.
 • Se donatè a jeneralman entène lopital pou jou 2-3 epi rekiperasyon espere pou dènye semèn 2-6.
 • Depans medikal ki gen rapò ak tès donatè a ak operasyon donatè yo pral kouvri pa asirans moun k ap resevwa a. Gen sibvansyon potansyèl yo ede ak vwayajè donatè ak depans lojman pou pasyan ki kalifye yo.
 • Y ap bay yon donatè endepandan k ap viv endepandan (ILDA) bay chak donatè pou pwoteje bezwen yo ak enterè yo pandan pwosesis tès ak donasyon an. Donatè yo ka atann tou pou rankontre ak ILDA yo pandan entène lopital yo.

Anplis de sa, donatè yo ka atann pou:

 • Aprann tès medikal konplè.
 • Swete evalyasyon konplè sikososyal
 • Pase yon pwosesis edikasyon konplè nan ekip grèf la sou tout risk ak benefis nan don k ap viv.

Li enpòtan pou ou menm ak donatè ou a pou ou konprann pwosesis evalyasyon donatè a separe nan pwosesis evalyasyon moun k ap resevwa a, epi konfidansyalite a konsève nan tout tan. Ekip donatè nou an konsantre sou sekirite ak byennèt donè a anvan, pandan ak aprè operasyon an.

Ou, menm jan moun k ap resevwa a, pap resevwa okenn enfòmasyon sou evalyasyon donatè ou a oswa sitiyasyon medikal yo, sof si donatè a espesyalman enfòme nou ke nou ka pataje enfòmasyon. Si donatè ou a pa kalifye pa ekip transplantasyon an, ou pap enfòme poukisa donatè a pa ka bay, sof si donatè a te dakò pou pataje enfòmasyon sa yo avèk ou. Sa a se pa fasil pou anpil pasyan yo konprann, menm jan yo ka santi yo enkyete pou avanse pou pi vit. Li enpòtan pou w konprann kapasite donatè k ap viv la bay san danje nan yon plan medikal, sosyal, sikolojik ak finansye se priyorite nan ekip transplantasyon donatè vivan an.

Anplis de sa nan aprann sou donasyon nan ekip Stony Brook Transplant ou a, nou menm tou nou sijere ou ak nenpòt donatè potansyèl (yo) pale ak lòt moun ki te deja ale nan operasyon livè ren operasyon. Koòdonatè transplantasyon ou kapab ede ou avèk sa. Nou rekòmande tou ou vizite anpil sit entènèt edikasyon ki disponib pou jwenn enfòmasyon sou don k ap viv.

Kalite Donasyon k ap viv

Nan tan lontan an, donatè k ap viv yo bezwen yo dwe fanmi pre moun ki resevwa yo. Sa a se pa ka a ankò. Yon moun ki an sante ka konsidere kòm yon donatè potansyèl. Donatè yo ka mari oswa madanm, zanmi, ko-travayè, zanmi, oswa yon moun ki pa menm konnen benefisyè a. Pafwa ranpli etranje volontè pou ede yon moun yo tande sou bezwen yon transplantasyon. Lòt moun vini anonim bay yon ren nenpòt moun ki nan lis datant la, paske yo konnen gen yon mank ògàn grav.

Lis sa a ta dwe ede w jwenn yon donatè k ap viv apwopriye. Ekip transplantasyon ka ede ou ak sa.

 • K ap viv ki gen rapò → yon byolojik paran, frè oswa sè, oswa timoun ki gen laj de benefisyè a
 • K ap viv gen rapò → yon madanm / mari, zanmi, oswa zanmi
 • Altruistic (yon bon Samaritan donatè) → yon don bay yon pasyan sou lis la ki baze sou konpatibilite medikal
 • Ren Pèdi Donasyon → yon "komès" ant donatè k ap viv ak kandida transplantasyon k ap chèche kalite san konpatib

Kisa k ap pase si donè k ap viv mwen an pa konpatib?

Nan lòd pou yon donatè vivan yo dwe konpatib, yo dwe matche ak benefisyè a sou twa tès san prensipal. Konpatibilite yo detèmine nan san sezisman, matche tisi, ak crossmatching. Nan kèk ka, yon donatè ki dispoze ka pa konpatib.

Stony Brook te patenarya avèk UNOS ak Pwogram Don Pèdi Donasyon yo pou ede pasyan yo resevwa yon ren lè yo gen yon donatè deziyen ki enkonpatib. Pwogram donasyon pèr ki ren an analize baz done UNOS pou matche ak ren an tankou yon donatè epi pè li bay benefisyè yon lòt benefisyè donatè.

Pèdi ren echanj

Pou aprann konsènan patisipasyon Stony Brook nan premye don an pè nan Long Island, Klike isit la.

Post-Donasyon

Nou pa ka estrès ase enpòtans pou swen swivi woutin ki gen ladan travay laboratwa, tès pipi, ak siveyans san presyon. Tès sa yo se mande nan sis mwa, douz mwa, ak de entèval ane apre don an ren ou. Si ou pa fè tès sa yo ka konpwomèt sitiyasyon sante ou ki dire lontan.

Lòt enfòmasyon pou donatè k ap viv:

 • Ou ka retounen nan yon vi nòmal ak viv yon lavi sante ak yon ren.
 • Ou ta dwe evite kontak espò tankou foutbòl oswa boksè.
 • Ou ta dwe evite dwòg nonsteroidal anti-enflamatwa (NSAIDs), sa vle di: Aspirin, Ibuprofen, Aleve, Motrin, Advil elatriye.

Pou benefisyè a

Gen anpil avantaj pou resevwa yon ren soti nan yon donatè k ap viv:

 • Pi bon rezilta
 • Mwens chans pou rejè
 • Pi gwo chans pou ren travay pi lontan - ka dire de fwa osi lontan
 • Diminye tan ou sou dyaliz
 • Evite ane ap tann yon ògàn donatè ki mouri
 • Pousantaj siviv tan grès
 • Pwograme operasyon - pou lè ou menm ak donatè ou yo nan pi bon sante fizik ak mantal
 • Se ren an prive nan rezèv san pou sèlman yon ti tan - ògàn donatè mouri yo anjeneral konsève pou plizyè èdtan anvan yo te transplante'tone
 • Nwa transplante'tèt ka travay touswit - ògàn donatè ki mouri yo ka gen reta fonksyon
 • Pa koute donatè pou nenpòt swen ki gen rapò ak don nat
 • Tès laboratwa woutin ak tès san presyon fè nan klinik la transplantasyon pou de ane, pòs don

Lòt Resous:

K ap viv ren donasyon: sa ou bezwen konnen (angle)

K ap viv ren donasyon: sa ou bezwen konnen (Panyòl)

Si w enterese aprann plis sou don vivan, tanpri kontakte nou nan (631) 444-2209.

 

Dènye Mizajou
01/30/2023