MedikamanNan faz la byen bonè apre yon transplantasyon ren, medikaman ou yo pral chanje souvan. Li se ou responsablite pou yo aprann non, dòz, ak objektif chak medikaman ak tan pou pran li. Anplwaye enfimyè yo ak ekip transplantasyon pral ede ou aprann medikaman sa yo. Medikaman yo ak yon tablo medikaman sou yo pral mete nan chanm ou pou ede ou aprann. Anvan ou ranvwaye lakay ou, ekip transplantasyon an ap diskite opsyon famasi avèk ou epi bay lòd pou tout medikaman ou yo pou premye trant jou yo. Enfòmasyon sou famasi espesyalite transplantasyon kapab jwenn nan koòdonatè ou.

Pa janm sispann oswa chanje medikaman ou sof si Ekip transplantasyon an enstwi. Tanpri rele ekip transplantasyon an anvan w pran nenpòt lòt medikaman, menm "sou kontwa" medikaman yo. Epitou, rele anvan ou pran medikaman oswa vaksen preskri pa yon lòt doktè oswa dantis.

Pa pran dwòg anti-enflamatwa ki pa esteroyid (NSAIDS) nan fòm Ibuprofen, Aleve, Naprosyn, Midol, (Motrin / Advil) oswa gwo dòz Aspirin. Dwòg sa yo ka diminye sikilasyon san nan ren ou, sa ki lakòz kreyinin ou a monte. Ou ka pran medikaman doulè Tylenol, Actifed ak Robitussin pou sentòm minè frèt yo.

Li enpòtan pou planifye davans pou ou pa kouri soti nan medikaman. Menm menm yon sèl dòz ka lakòz pwoblèm. Kontakte famasyen ou omwen yon semèn anvan ou kouri soti nan medikaman sa yo ke yo ka ranpli preskripsyon ou yo. Toujou rele si ou bezwen yon nouvo preskripsyon oswa si gen yon pwoblèm pou jwenn medikaman ou

Medikaman Immunosuppressive:

Medikaman Immunosuppressive yo rele tou medikaman anti-rejè. Yo anpeche rejè pa diminye dezi natirèl kò a pou detwi selil etranje yo. Sepandan, yo tou diminye kapasite kò a nan batay kont enfeksyon. 

Li trè enpòtan ke ou pran medikaman ou chak jou egzakteman jan yo preskri ou. Ou pral bezwen pran medikaman imunosupresyon ou chak jou. Si ou pa pran medikaman ou jan yo enstwi ou, ou pral pèdi ren transplantasyon ou !!!!

Gid pou pran medikaman:

  • Pran medikaman ou an menm tan an chak jou
  • Pa janm sote yon dòz medikaman ou -> Si ou aksidantèlman sote yon dòz, kontakte ekip Stony Brook Transplant kidney ou
  • Pa janm chanje dòz la oswa sispann pran medikaman ou sof si ou te apwouve pa Stony Brook Kid Transplant ekip ou a
  • Rele ekip Stony Brook Transplant ou si ou fè eksperyans efè segondè, dyare, oswa vomisman
  • Pa pran medikaman san preskripsyon oswa lòt medikaman preskri jiskaske ou pale ak ekip Stony Brook Kid Transplant ou a
  • Sere medikaman nan yon kote ki fre, sèk, ak soti nan rive nan timoun yo

Remak: Pasyan yo ka oswa yo pa ka fè eksperyans efè segondè. Si ou santi nenpòt nan efè segondè yo ki nan lis anba a, tanpri fè ekip transplantasyon an konnen.

Gen kèk medikaman ki kout tèm, pandan ke lòt yo pral pran pou dire a nan ren transplantasyon an. Anplis de sa, kèk medikaman ka bezwen sispann oswa rekòmanse nan diferan entèval.

Ou dwe pran medikaman ou jan yo enstwi asire lavi a pi long nan ògàn nouvo ou.

Lòt Resous:

       

<  Transplantasyon Operasyon   Post Transplant >
Dènye Mizajou
09/28/2023