Pwogram kansè pwostat la

Stony Brook Urology ap ofri sèvis Telesante ki pral pèmèt pasyan nou yo resevwa bon jan kalite swen nan sekirite ak konfidansyalite lakay yo.

Pou wè si bezwen urolojik ou ka satisfè nòmalman, tanpri rele Stony Brook Uroloji nan (631) 444-1910 epi chwazi opsyon pou randevou.

Si ou te deja rezerve yon vizit Telehealth epi ou gen kesyon sou koneksyon ak Teladoc pou vizit ou a, tanpri vizite www.stonybrookmedicine.edu/patientcare/telehealth

Ki kansè pwostat? 

Ki risk pou kansè nan pwostat?

  • Laj, istwa fanmi kansè nan pwostat, ak ras Afriken Ameriken

Èske gen sentòm komen?

  • Anjeneral pa gen okenn sentòm

Ki jan ou fè tès depistaj pou kansè nan pwostat?

  • Tès san PSA oswa yon egzamen dijital rektal (DRE)

Pale ak doktè ou sou si w jwenn tès depistaj pou kansè ki bon pou ou! 

Kansè se yon kondisyon kote selil nan kò a kòmanse grandi soti nan kontwòl. Lè sa rive nan pwostat la, yon ògàn ki fè pati sistèm repwodiksyon gason an, yo rele sa kansè nan pwostat.

Ki moun ki nan risk?

Kansè pwostat se kansè ki pi souvan dyagnostike nan gason Ameriken yo. Apeprè 1 sou 9 gason yo pral dyagnostike ak kansè nan pwostat ak 1 nan 41 gason pral mouri nan maladi a. Kòm ou vin pi gran, risk ou ogmante.

Anplis de sa, gen kèk gason ki gen yon pi gwo risk pou yo pran kansè nan pwostat ak mouri nan li. Pa egzanp, Afriken Ameriken gason ak gason ki gen yon istwa fanmi an nan kansè nan pwostat gen yon ogmante risk.

Gason ki gen plis pase yon "premye degre fanmi" (egzanp yon papa, pitit gason oswa yon frè) ki te gen kansè nan pwostat, ak gason ki gen yon istwa fanmi fò nan kansè nan tete, pankreyas, oswa ovè ka gen yon risk ogmante pou trape kansè nan pwostat. Sa a ki kalite risk ki gen rapò ak jèn. Anjeneral pale, gason Afriken Ameriken yo gen plis chans pou yo pran kansè nan pwostat, epi yo gen plis risk pou yo gen maladi ki pi agresif oswa avanse.

Ki siy ak sentòm yo?

Nan pifò ka yo, kansè nan pwostat pa gen okenn sentòm, epi anjeneral li detekte nan tès depistaj. Depistaj vle di tcheke pou maladi nan absans sentòm yo.

Depistaj kansè nan pwostat

Deteksyon bonè ofri pi bon chans pou siviv alontèm, ki se poukisa tès san antijèn espesifik pwostat (PSA) konbine avèk yon egzamen tou kout (DRE oswa Egzamen rektal dijital) te vin yon estanda nan deteksyon bonè. Yon anomali pa nesesèman vle di kansè, men li ka alèt founisè swen sante yo ke tès adisyonèl, tankou yon byopsi pwostat, ka bezwen konsidere. Yon byopsi pwostat ki montre selil kansè yo se sèl fason pou dyagnostike definitivman kansè nan pwostat.

Li enpòtan pou w peze risk ak benefis pou yo fè tès depistaj anvan ou pran yon desizyon endividyèl. Ou ta dwe gen yon konvèsasyon avèk doktè prensipal ou oswa founisè swen sante ki ka ede w ak desizyon sa a.

Depatman Uroloji ak Stony Brook Medsin Stony Brook Medsin lan, an akò avèk direktiv Nasyonal Rezo Comprehensive Kansè, rekòmande tès depistaj pou gason ki gen 45-75 ane ki gen risk mwayèn, ak laj 40 pou gason ki gen gwo risk pou yo devlope kansè nan pwostat. .

Stony Brook uroloji ak tès depistaj gratis kansè pwostat

Depatman Uroloji Stony Brook Medsin lan gen yon angajman ki dire lontan pou bay tès kansè pwostat gratis pou moun ki nan risk. Senatè Eta New York John Flanagan, Kenneth Lavalle, ak Asanble Eta New York te rekonèt ekip Pwogram Kansè Pwostat la pou efò yo.

Patisipan yo dwe ranpli direktiv nou yo pou yo ka elijib. Doktè David Golombos, Direktè Pwogram Kansè Pwostat Stony Brook deklare ke gen konesans sou PSA yon moun se "Yon pwen depa nan yon diskisyon enpòtan sou kansè nan pwostat."

Pwogram Kansè Pwostat la ofri tès depistaj gratis pandan tout ane a nan divès kote pratik uroloji atravè Konte Suffolk, Long Island.

Gason yo jwenn yon anomali (PSA, DRE, oswa toude) yo ankouraje yo swiv-up ak youn nan ekspè pwostat nou yo nan Depatman uroloji diskite sou opsyon espesifik.

Pwochen tès depistaj kansè pwostat gratis nou an pral:

Jedi, 18 out
5pm-7pm
Stony Brook Kansè Sant
1 Lauterbur Drive
Stony Brook, NY ........................................................................

Tanpri itilize Garaj pou Garaj Lopital la epi yo pral valide pakin ou

Pou jwenn plis enfòmasyon sou tan kap vini gratis tès depistaj kansè nan pwostat, tanpri rele (631) 444-4000.
 

KLIKE ISIT jwenn aksè nan fòm tès depistaj nou an pou enprime, ranpli, ak pote avèk ou nan tès depistaj la.
 

Swiv Swen:

Se pa tout kansè pwostat yo sanble, epi pafwa apwòch ki pi bon se senpleman kenbe yon je veye sou maladi a. Alafen, pasyan ki dyagnostike ak kansè nan pwostat gen aksè a ekip miltidisiplinè nou an ekspè nan Pwoblèm pipi, Radyasyon nkoloji, Medikal nkoloji jwenn enfòmasyon sou tretman ki apwopriye yo.

Gason ki pa gen kansè nan pwostat yo tou ankouraje yo konsilte avèk youn nan ekspè uroloji nou an pou jesyon nan hyperplasia benign pwostat ak / oswa sentòm urin.
 

Pwogram kansè pwostat la
David Golombos, MD
Direktè Medikal Pwogram Swen Prostate

Shannen Harbourne, RN, BSN, MS, OCN
Pwogram Kansè Enfimyè
631-216-8299

Elizabeth Schriener, Senior Asistan Administratif
631-444-1176

Dènye Mizajou
07 / 20 / 2022