Pwogram Swen Prostate

Ki sa ki se kansè pwostat? 

Ki risk pou kansè nan pwostat?

  • Laj, istwa fanmi kansè nan pwostat, ak ras Afriken Ameriken

Èske gen sentòm komen?

  • Anjeneral pa gen okenn sentòm

Ki jan ou fè tès depistaj pou kansè nan pwostat?

  • Tès san PSA oswa yon egzamen dijital rektal (DRE)

Pale ak doktè ou sou si w jwenn tès depistaj pou kansè ki bon pou ou! 

Kansè se yon kondisyon kote selil nan kò a kòmanse grandi soti nan kontwòl. Lè sa rive nan pwostat la, yon ògàn ki fè pati sistèm repwodiksyon gason an, yo rele sa kansè nan pwostat.

Ki moun ki an risk?

Kansè pwostat se kansè ki pi souvan dyagnostike nan gason Ameriken yo. Apeprè 1 sou 9 gason yo pral dyagnostike ak kansè nan pwostat ak 1 nan 41 gason pral mouri nan maladi a. Kòm ou vin pi gran, risk ou ogmante.

Anplis de sa, gen kèk gason ki gen yon pi gwo risk pou yo pran kansè nan pwostat ak mouri nan li. Pa egzanp, Afriken Ameriken gason ak gason ki gen yon istwa fanmi an nan kansè nan pwostat gen yon ogmante risk.

Gason ki gen plis pase yon " fanmi premye degre " (pa egzanp yon papa, pitit gason, oswa frè) ki te gen kansè pwostat, ak gason ki gen yon istwa fanmi solid nan tete, pankreyas, oswa kansè nan òvèj ka gen plis risk pou yo trape pwostat. kansè. Kalite risk sa a gen rapò ak jèn. An jeneral, gason Afriken Ameriken yo gen plis chans pou yo trape kansè pwostat epi yo gen plis risk pou yo gen yon maladi ki pi agresif oswa avanse.

Ki siy ak sentòm yo?

Nan pifò ka yo, kansè pwostat pa gen okenn sentòm epi anjeneral yo detekte nan tès depistaj. Depistaj la vle di tcheke pou maladi si pa gen sentòm yo.


Depistaj Deteksyon Bonè

Deteksyon bonè ofri pi bon chans pou siviv alontèm, se poutèt sa tès san antijèn espesifik pwostat (PSA) konbine avèk yon egzamen kout (DRE oswa Digital Rectal Exam) vin yon estanda nan deteksyon bonè. Yon anòmal pa nesesèman vle di kansè, men li ka avèti founisè swen sante yo ke lòt tès, tankou yon byopsi pwostat, ka bezwen konsidere. Yon byopsi pwostat ki montre selil kansè yo se sèl fason pou dyagnostike kansè pwostat definitivman.

Li enpòtan pou peze risk ak benefis lè yo te fè tès depistaj anvan ou pran yon desizyon endividyèl. Ou ta dwe gen yon konvèsasyon ak doktè prensipal ou oswa founisè swen sante ki ka ede w ak desizyon sa a.

Depatman Uroloji ak Stony Brook Medsin Stony Brook Medsin lan, an akò avèk direktiv Nasyonal Rezo Comprehensive Kansè, rekòmande tès depistaj pou gason ki gen 45-75 ane ki gen risk mwayèn, ak laj 40 pou gason ki gen gwo risk pou yo devlope kansè nan pwostat. .

Swen Swiv

Se pa tout kansè pwostat yo sanble, epi pafwa apwòch ki pi bon se senpleman kenbe yon je veye sou maladi a. Alafen, pasyan ki dyagnostike ak kansè nan pwostat gen aksè a ekip miltidisiplinè nou an ekspè nan Pwoblèm pipi, Radyasyon nkoloji, Medikal nkoloji jwenn enfòmasyon sou tretman ki apwopriye yo.

Gason ki pa gen kansè nan pwostat yo tou ankouraje yo konsilte avèk youn nan ekspè uroloji nou an pou jesyon nan hyperplasia benign pwostat ak / oswa sentòm urin.


Stony Brook uroloji ak tès depistaj gratis kansè pwostat

Depatman Uroloji Stony Brook Medicine gen yon angajman depi lontan pou bay tès depistaj kansè pwostat gratis pou moun ki gen risk. Senatè Eta New York John Flanagan, Kenneth Lavalle, ak Asanble Eta New York te rekonèt ekip Pwogram Swen Pwostat la pou efò yo.

Patisipan yo dwe respekte direktiv nou yo pou yo ka kalifye. Doktè Massimiliano Spaliviero, Direktè Pwogram Swen Pwostat Stony Brook deklare ke gen konesans sou PSA yon moun se "yon pwen depa nan yon diskisyon enpòtan sou kansè pwostat."

Pwogram Swen Pwostat la ofri tès depistaj gratis pandan tout ane a nan plizyè lokal pratik uroloji atravè Konte Suffolk, Long Island.

Yo ankouraje gason ki gen yon anòmal (PSA, DRE, oswa toude) pou yo swiv youn nan ekspè pwostat nou yo nan Depatman Uroloji pou diskite sou opsyon espesifik yo.

Pwochen tès depistaj kansè pwostat gratis nou yo pral:

Madi, Septanm 19, 2023
6 - 7:30 pm
Avanse Swen Espesyal 
500 Commack Rd, Suite 201B
Commack, NY 11725
Mèkredi, Septanm 20, 2023
2 - 5 pm
Stony Brook Urology - East Setauket
24 Rechèch Way, Suite 500
EAST SETAUKET, NY 11733

Tanpri kontakte Elizabeth Schriener pou pran yon randevou nan 631-216-9181.
KLIKE LA jwenn aksè nan fòm tès depistaj nou an pou enprime, ranpli, ak pote avèk ou nan tès depistaj la.
Para Español: Klike la a


Pwogram Swen Pwostat:

Massimiliano Spaliviero, MD
Direktè Medikal Pwogram Swen Prostate

Shannen Harbourne, RN, BSN, MS, OCN
Enfimyè Pwogram Swen
631-216-8299

Elizabeth Schriener, Senior Asistan Administratif
631-216-9181

Dènye Mizajou
07/20/2022