Timoun nan sèvis klinik

Putnam HallStony Brook ki renome timoun ak adolesan sèvis Sikyatri ofri kat sèvis pi gwo: evalyasyon pou pasyan ekstèn ak tretman timoun ki gen twoub sikyatrik; swen pou pasyan ki nan enstitisyon medikal la sèlman nan Long Island pou bay sèvis psikatri pou pasyan an; konsiltasyon nan lekòl ki sèvi timoun ki gen andikap grav emosyonèl; konsiltasyon sikyatrik timoun medikal entène lopital jan sa nesesè.

Evalyasyon ak evalyasyon nan pwofondè

Yon poto nan pwogram Stony Brook la, evalyasyon pou pasyan ekstèn nou yo souvan fè kòm dezyèm opinyon pou lekòl k ap chèche rapò detaye ki pral ede timoun lan jwenn sèvis lekòl apwopriye yo. Yo pafwa yo bezwen pou bay konsèy nan zafè legal. Epi toujou, evalyasyon sa yo ak evalyasyon ede edike paran, gadyen, ak timoun nan sou prezans, nati ak tretman nan kondisyon yo. Yon evalyasyon woutin kòmanse ak jwenn evalyasyon ofisyèl ki soti nan paran ak pwofesè, kopi evalyasyon sot pase yo ak dosye lopital si li enpòtan, ak yon entèvyou ak paran / k ap okipe timoun ak timoun. Yon evalyasyon detaye gen ladan tou yon evalyasyon laboratwa nan atansyon ak enpilsyon kòm byen ke yon obsèvasyon nan salklas la.

Sèvis pou pasyan ekstèn

Misyon nou se bay timoun ak adolesan ki soufri maladi sikyatrik ki pi ajou, ki baze sou prèv. Atravè yon konpreyansyon sou plizyè faktè byolojik, sikolojik, ak sosyal ki gen rapò ak pwoblèm yon timoun, nou bay evalyasyon sikyatrik konplè, konsiltasyon, ak plan tretman inovatè pou ede soulaje sentòm yo. Nou ofri evalyasyon famasi ak jesyon medikaman kontinyèl, ansanm ak terapi endividyèl, ki baze sou bezwen pasyan nou yo. Nou dedye tou pou devlope lòt sèvis terapetik pou pasyan yo ak fanmi yo, tankou terapi gwoup ak fòmasyon pou jesyon paran yo. Nou fè efò pou travay an kolaborasyon ak fanmi yo pou nou konprann pi byen pwoblèm yo fè fas ak pou itilize fòs nannan yo pou amelyore lavi yo.

Pitit ki gen eksperyans nou yo ak fakilte adolesan sikyatrik yo se renome nasyonal epi yo gen ekspètiz nan yon pakèt domèn twoub, ki gen ladan twoub defisyans defisyans atitid, atitid ak maladi enkyetid, maladi aprantisaj, maladi otis spectre, reta devlopman, ak pwoblèm konpòtman. Nou menm tou nou konsakre nan edikasyon ak fòmasyon timoun kap vini yo ak adolesan founisè sante mantal ak avansman rechèch nan jaden timoun ak adolesan psikyatri.

Swen pou pasyan ki entène

Pou timoun ak jèn adolesan ki gen laj 8 a 14 ki gen maladi sikyatrik grav, nou ka bay sèvis pou pasyan ki entène 24 èdtan nan inite 10-kabann nou an, ki fèmen. Timoun ak jèn adolesan resevwa yon evalyasyon dyagnostik konplè, medikaman si sa nesesè, ak entèvansyon apwopriye ki ka geri, ki ka gen ladan pwogram jesyon konpòtman, ladrès pou siviv, ak rekreyasyon ki ka geri ou. Sèvis edikasyon atravè pwogram BOCES la pandan ane lekòl la bay otorizasyon distri lekòl timoun lan tou. Yon eleman debaz nan tretman an se patisipasyon paran yo ranfòse tretman pou pasyan ki entène, pi byen jere timoun nan oswa jèn adolesan, epi bay paran yo yon nouvo seri ladrès pou siviv. Ekip pasyan ki entène a gen ladan yon sikyat, Dr Samuel Gartner, ak yon sikològ, Dr Darla Broberg, ki moun ki sipèvize sikyatri ak sikoloji trainees respektivman, osi byen ke enfimyè, travayè sosyal, espesyalis sante konpòtman, ak ekip la ansèyman.

Konsiltasyon Lyezon Sèvis

Sa bay konsiltasyon kalite siperyè, apwofondi ak apwopriye sikyatrik pou pasyan pedyatri nan tout Stony Brook Children. Diran pa Dr. Crowell ak anplwaye nan sikyat sou fakilte a, sèvis la konsiltasyon bay evalyasyon ak asistans ak jesyon nan kondisyon sikolojik ak maladi sikyatrik ki rive nan timoun ki malad medikal nan tout lopital la tankou dyagnostik konplèks medikal / sikyatrik ki gen ladan reyaksyon estrès egi nan medikal kondisyon, konpòtman pwòp tèt ou-blese oswa tantativ komèt swisid ak ideyal, dekonpansasyon egi soti nan estati anvan sikyatrik oswa sikolojik, enkyetid pwosedi, depresyon ak doulè kwonik. Evalyasyon konsiste de pale ak fanmi yo, founisè swen sante pou pasyan ki entène ak konseye lekòl timoun yo sou kondisyon medikal ak sikolojik / sikyatrik yo, epitou kolabore avèk ekip pedyatrik ki patisipe nan swen yo.

Pwogram lekòl la

Stony Brook ak Sikyatri Adolesan ap konsilte akò avèk pwogram Konsèy Edikasyon Sosyal Lès Suffolk (BOCES) ki ofri sèvis lekòl pandan timoun lan entène lopital. BOCES pwofesè yo ede elèv yo kenbe epi devlope potansyèl edikasyonèl yo pandan entène lopital, kreye yon woutin, epi devlope nouvo ladrès pou siviv. Pwogram lan disponib pou elèv tou de regilye ak espesyal edikasyon espesyal. Ekip BOCES la travay kole ak lekòl la pou evalye pèfòmans timoun lan epi fasilite tranzisyon an tounen lekòl. Anplis de sa, timoun ak adolesan sikyat travay nan lekòl Lwès Suffolk BOCES yo pou yo bay konsiltasyon sikyatrik nan anviwònman fonksyonèl nòmal elèv la. Doktè yo pa sèlman travay kòm yon pati nan ekip lekòl la, yo menm tou yo bay anpil konsiltasyon nan kominote sikyat yo ak lòt klinisyen k ap pran swen pou timoun sa yo.