Konpreyansif Sikyatrik Pwogram Ijans

Si sa a se yon ijans sikyatrik rele chanm ijans 24-èdtan sikyatrik nou an nan (631) 444-6050.


Pwogram pou ijans konplè sikyatrik bay sèvis sikyatrik ijans bay moun ki nan bezwen ijan pou evalyasyon sikyatrik 24 èdtan pa jou, jou ksumu pa semenn. Apre pasyan yo tès depistaj pou konplikasyon medikal, yo resevwa yon evalyasyon sikyatrik. Moun sa yo ki nan bezwen nan sou-ale yo refere yo bay sèvis sante mantal nan kominote a, pandan y ap pasyan ki mande pou entène lopital yo admèt nan lopital la oswa transfere nan inite sikyatrik nan tout konte a. Pasyan ki mande obsèvasyon pwolonje pou konplete evalyasyon yo ka admèt yo nan CPEP pou jiska èdtan 7.

CPEP anplwaye pa doktè ki espesyalize, enfimyè, travayè sosyal ak lòt anplwaye ki angaje pou bay pi bon swen pou ijans nan chak pasyan. Premye enkyetid nan anplwaye CPEP se pou bay yon anviwonman san danje epi an sekirite pou pasyan yo. Anviwònman fizik la, ki se fèmen, ki fèt pou anpeche pasyan yo blese tèt yo oswa ke yo te blese pa lòt moun. Se yon zòn separe pou pasyan jèn.

An jeneral, evalyasyon plen pral enplike yon entèvyou konpreyansif nan pasyan an. Gen lòt enfòmasyon ki soti nan men moun akonpaye yo. Nan kèk sitiyasyon, evalyasyon an ka gen ladan tou tès laboratwa, radyografi ak / oswa konsiltasyon ak lòt doktè lopital yo. Si pasyan an bay pèmisyon, lòt fanmi ak / oswa founisè tretman deyò yo kontakte pa telefòn.

Yo nan lòd yo prezève konfidansyalite a nan pasyan yo, vizitè jeneralman yo pa pèmèt nan inite a. Anplis de sa, enfòmasyon sou pasyan an se jeneralman sèlman ki disponib ak pèmisyon pasyan an pou rezon pou kenbe dwa pasyan an konfidansyalite. Pa gen okenn telefòn pasyan nan inite a, se konsa kominikasyon ak pasyan an se sèlman posib lè l sèvi avèk telefòn inite ak asistans nan anplwaye yo.

Pasyan ki prezan pou peryòd pwolonje yo pral gen manje ak ti goute yo ofri nan lopital la. Pa gen okenn manje deyò pèmèt, men akomodasyon yo pral fè pou alimantasyon espesyal ak bezwen.