Adilt Inite pou granmoun

BECA

Stony Brook Inivèsite Lopital opere yon inite trant-kabann endepandan ki fèt pou pasyan adilt, ki gen ladan pasyan geriatris, ak yon varyete pwoblèm sikyatrik ak konpòtman, tankou depresyon, malad depresyon, eskizofreni, osi byen ke maladi enkyetid grav. Pifò pasyan yo admèt nan inite sa a atravè Pwogram Ijans Comprehensive Psychiatric [CPEP], oswa yo refere nan sèvis konsiltasyon sikyatrik nan lopital jeneral la.

tretman objektif

Chak pasyan pran swen nan yon ekip milti-disiplinè nan pratik medikal swen sante ki gen ladan nan ale nan ak sikyat rezidan, sikyatrik enfimyè, teknisyen sante mantal, terapis okipasyonèl, terapis aktivite, ak travayè sosyal. Pandan ke nou se yon lopital ansèyman, pasyan yo ka an kontak ak fòmasyon elèv yo nan pwofesyon sante divès kalite tankou medikaman, enfimyè, travay sosyal, sikoloji, osi byen ke okipasyonèl, mizik, ak terapi lwazi ki detanzantan ede nan evalyasyon ak tretman. Anplwaye retrèt la ki disponib 24 èdtan yon jou pou sipò ak konsèy yon sèl-a-yon sèl.

Siksè tretman kòmanse ak yon evalyasyon konplè ak egzat, ki mennen nan yon plan endividyalize nan tretman ki pral pi itil ak pwepare a bezwen espesifik nan moun nan. Yon evalyasyon konplè medikal ki gen ladan tès laboratwa fè. Si pwoblèm medikal espesifik yo rive, yo pral fè konsiltasyon ak lòt espesyalite nan lopital la, tankou medikaman entèn ak neroloji.

Yo eksplike dyagnostik ak tretman pou pasyan an ak fanmi an. Nou kwè ke tretman se depreferans yon efò koperativ k ap inifye pasyan an, manm fanmi, ak anplwaye pwofesyonèl. Tretman souvan gen ladan medikaman sikyatrik. Medikaman sa yo ka itilize pou korije dezekilib chimik, ede regle atitid, oswa pote sentòm psikotik anba kontwòl. Terapi Electroconvulsive ki disponib pou pasyan ki gen bezwen espesifik.

Chak jou gwoup terapi yo ofri kòm yon eleman esansyèl nan tretman ak rekiperasyon chak pasyan an. Gwoup terapi yo ofri tankou atizay ak atizana, rediksyon estrès, objektif-anviwònman, swen tèt ou, edikasyon sante, edikasyon medikaman, rezoud pwoblèm, gwoup rekreyasyon, ak diskisyon. Gwoup spesyalite yo anseye pwòp tèt ou-respè, assertiveness, ak ankouraje pwòp tèt ou. Sosyalizasyon nan inite a pa manje ansanm ak patisipe nan aktivite gwoup lwazi ankouraje.

patisipasyon fanmi an

Yon aspè enpòtan nan livrezon swen nou an se apwòch nou pou patisipasyon fanmi an. Nou mete aksan sou psychoeducation, yon pwosesis kote manm fanmi yo aprann enfòmasyon sou maladi a. Konesans sa a fasilite atant reyalis pou lavni pasyan an epi li ede manm fanmi yo devlope efikas fason pou kominike. Psychoeducation eseye amelyore pasyan an ak diminye risk pou sentòm yo ap retounen, pandan y ap minimize enpak maladi a sou fanmi an. An menm tan an, yon gwoup sipò fanmi chak semèn ap fèt pa yon travayè sosyal inite. Reyinyon sa a pèmèt fanmi yo pataje eksperyans yo, poze kesyon, ak lè santiman yo. Gwoup sa yo ede fanmi yo santi yo mwens poukont yo epi yo jwenn relasyon avèk lòt moun ki ap fè fas ak menm sitiyasyon an.

egzeyat planifikasyon

Planifikasyon egzeyat se souvan konplèks. Nou rive nan plan egzeyat nan yon mòd kolaborasyon ant ekip la milti-disiplinè ak pasyan an yo nan lòd asire yon tranzisyon byen dous nan lopital la. Nou asire ke ajans fanmi ak kominote yo patisipe tou aktivman. Nou kenbe yon relasyon avèk Pwogram Tretman pou Pasyan ki pa Malad ki entène nan Konte Suffolk. Yo rekomande rekòmandasyon rekòmandasyon swivi yo epi nou fè efò pou asire ke pasyan nou yo kontinye kou rekòmandasyon swivi swen yo. Nou rete lopital tipik la gen entansyon pou li kout, e konsantre a se sou maksimòm kalite lavi endividyèl la ak retounen nan k ap viv nan kominote a.

admisyon

Admisyon nan Inite Sikyatri adilt ki pasyan ki entène yo baze sou lòd doktè. Kontakte pwogram ijans ipatrik nou an nan 631-444-6050 pou plis enfòmasyon.


Si sa a se yon ijans sikyatrik rele chanm ijans 24-èdtan sikyatrik nou an nan 631-444-6050.