Sikyatri

Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman ofri sèvis klinik ekspè pou timoun ak granmoun. Anplis de sa, gen plizyè rechèch esè ke pasyan yo ka evalye pou elijiblite.

PWOGRAM KONJANS POU IJANS PSIKIATRIK (CPEP): Se sèl pwogram CPEP Konte Suffolk provides evalyasyon sikyatrik ak referans pa yon ekip entèdisiplinè 24 èdtan nan yon jounen, 7 jou nan yon semèn. Chak pasyan resevwa yon egzamen medikal ak yon evalyasyon sikyatrik, ki gen ladan yon evalyasyon potansyèl pou vyolans nan tèt ou oswa lòt moun. CPEP bay referans pou tout founisè sèvis sante mantal ak abi sibstans nan Konte Suffolk.
Li piplis…

PWOGRAM CLINICAL AUTISM pwogram pou timoun ak adolesan ofri yon varyete sèvis pou timoun, adolesan ak jèn adilt ki gen twoub otis spectre (ASD). Sèvis yo gen ladan evalyasyon konplè ak rekòmandasyon tretman pou jèn ASD ak fanmi yo. Ekip entèdisiplinè nou an gen ladan espesyalis ki reprezante sikyatri timoun ak adolesan, sikoloji klinik, pedyatri devlopman, ak travay sosyal. Li piplis...

SÈVIS SIKIATRIJE ADYIKSYON karakteristik yon ekip espesyalis ki evalye, dyagnostike epi trete moun ki gen youn oswa plis twoub itilizasyon sibstans. Ekip la tou fè rechèch nan sa ki lakòz ak entèvansyon efikas pou dejwe ak tren pwofesyonèl swen sante Stony Brook nan kòman yo pi byen idantifye ak trete dejwe. Stony Brook Medsin se kounye a ofri sèvis telemate pou Sikyatri Dejwe kòm yon opsyon pou randevou nan lavni pandan pandemi COVID-19. Sa a pral pèmèt pasyan nou yo resevwa swen-wo kalite nou yo soti nan sekirite a ak vi prive nan pwòp lakay ou. Pou wè si yo ka satisfè bezwen ou yo nòmalman, tanpri rele 631 444 2599. Pou aprann plis sou fason pou prepare pou yon vizit Telemansi, klike sou. isit la

CENTER nan ekselans pou alzheimer MALADI bay dyagnostik la ak swen nan pasyan ki gen maladi alzayme la. Sant lan ede doktè swen prensipal yo tou avèk dyagnostik, planifikasyon swen ak jesyon ka konplèks yo. Yo ofri gwoup sipò chak semèn pou fanmi yo kòm yon sous enfòmasyon serye, rasirans, ak sipò pou moun kap bay swen yo. Sant lan ofri tou pwogram edikasyonèl ak enfòmasyonèl ak resous enpòtan nan kominote a. Li piplis...

PWOGRAM DEPRESYON RESISTAN TRETMAN ofri espwa bay moun ki gen pwoblèm pou trete atitid ki soufri depresyon ak enkyetid. Pwogram nan se youn nan pi gwo, pi konplè nan kalite li yo nan Konte Suffolk ak youn nan sèlman kèk pwogram nan rejyon métro New York pou ofri tout sèvis depresyon rezistan nan tretman nan yon sèl kote, ak teknoloji ki pi avanse ak zouti pou evalye, dyagnostike ak planifikasyon tretman an. Li piplis...

SÈVIS INPATIENT POU TIMOUN ak twoub gravite sikyatrik yo bay sou inite dis kabann nou an sou 12 North nan lopital la. Pami kondisyon nou trete yo se gwo pwoblèm defisyans twoub defisyans, depresyon, konpòtman komèt swisid, konpòtman eksplozif ak fobi lekòl nan mitan lòt moun. Yon ekip entèdisiplinè ofri sèvis konplè medikal, sikyatrik, sikolojik ak edikasyon, ak yon konsantrasyon sou edikasyon fanmi ak tranzisyon siksè nan lekòl la ak sou-ale kominote sipò.
Li piplis…

SÈVIS SÈVIS POU TIMOUN AK ADOLESAN gen ladan evalyasyon pwofondè sikyatrik nan timoun ak adolesan ki gen pwoblèm defisyans atansyon ipèaktivite, twoub aprantisaj, twoub omniprésente nan devlopman ak otis, atitid ak twoub enkyetid ak twoub aprantisaj, nan mitan lòt moun. Divizyon pou pasyan ekstèn nou an angaje nan etid klinik sou medikaman pou timoun ak adolesan. Timoun yo wè pou swivi tretman nan atitid nou yo ak enkyetid maladi klinik ak klinik la estimilan.
Li piplis…

SÈVIS INPATIENT POU ADULTS yo bay sou inite kabann 30-nou an sou 10 North nan lopital la. Sèvis la fèt pou pasyan adilt, ki gen ladan pasyan geriatris, ak yon varyete pwoblèm sikyatrik ak konpòtman, tankou depresyon, maladi depresyon, eskizofreni, osi byen ke maladi enkyetid grav. Pifò pasyan yo admèt yo atravè Pwogram Ijans Comprehensive Psychiatric, oswa yo refere nan sèvis konsiltasyon sikyatrik nan lopital jeneral la.
Li piplis…

SÈVIS SÈVIS POU ADILT gen ladan yo yon pakèt domèn sèvis ak modalite tretman. Depatman pou pasyan ekstèn nou fè konplè evalyasyon sikyatrik ak tretman pou moun ki gen laj 18 ak plis. Sèvis la bay tretman pou tout gwo twoub sikyatrik ki gen ladan demans ak twoub sikyatrik ki asosye avèk maladi egi ak kwonik medikal.
Li piplis…

KONSILTASYON AK SÈVIS LIAISON bay konsiltasyon ekspè pou doktè ak chirurjyen ki trete pasyan nan lopital la konsènan spectre konplè sikyatrik, ko-rive sikyatrik ak maladi medikal ak detèminasyon kapasite pasyan yo pou bay konsantman enfòme.