DAISY Prim pou enfimyè ekstraòdinè

DAISY Prim Logo

Vle di Enfimyè Stony Brook University Hospital ou mèsi?

Pataje istwa w sou swen enfimyè ki gen konpasyon ak konpetans ak nonmen enfimyè ou pou prim DAISY.

Eskane kòd QR la pou jwenn aksè nan fòm nominasyon sou entènèt la.

DAISY Prim QR Kòd

Prim DAISY (Maladi ki atake sistèm iminitè a). se yon pwogram rekonesans entènasyonal ki onore ak selebre swen enfimyè ki konpetan ak konpasyon bay chak jou. Fondasyon DAISY te etabli pa fanmi J. Patrick Barnes apre li te mouri akòz konplikasyon maladi otoiminitè ITP an 1999. Pandan entène lopital li, yo te apresye anpil swen ak konpasyon yo te montre Patrick ak tout fanmi li. Lè li te mouri, yo te santi yo oblije di enfimyè "mèsi" nan yon fason trè piblik.

Mèsi paske w te pran tan pou w rekonèt swen enfimyè ekstraòdinè ou te fè eksperyans oswa obsève.

 


Natalie RivasNatalie Rivas, RN, Inite Swen Entansif Medikal (MICU), se moun k ap resevwa Prim DAISY Oktòb la nan Stony Brook University Hospital. Natalie te nominasyon pa madanm yon pasyan ki te fè eksperyans konplikasyon kòm rezilta nan dyagnostik kansè l 'ak anvan transplantasyon selil souch.

Madanm pasyan an se yon enfimyè tèt li, men li pa t prepare pou l sou lòt bò a nan yon kriz medikal ki afekte mari l. Natalie te rekonèt ke tou de pasyan an ak madanm li te pè, epi li te ede kalme laperèz yo epi kenbe yo tou de enfòme chak etap nan wout la. Li ta rele madanm pasyan an nan aswè pou ba li dènye nouvèl epi ede l rasire yon fwa yo te mete mari l sou yon vantilasyon. Pasyan sa a te nan MICU a pandan de semèn, epi Natalie chèche pasyan an ak madanm li menm lè li pa te enfimyè prensipal pasyan an pou ba yo tou de ankourajman epi ofri nenpòt asistans.

Malerezman, pasyan an te mouri nan hospice, men madanm pasyan an te deklare, “Pa gen anpil bagay pou m sonje sou dènye lopital sa a, men mwen p ap janm bliye swen konpasyon mari m ak mwen te resevwa nan men bèl enfimyè l Natalie. , epi m ap toujou rekonesan dèske li te antre nan lavi nou nan moman sa a.”


Nancy RussellNancy Russell, RN, Pedyat Acute, se moun k ap resevwa Prim DAISY Oktòb la nan Stony Brook Children's Hospital. Nancy te nominasyon pa yon paran nan yon ansyen pasyan osi byen ke kòlèg travay li yo ki tout pataje kijan Nancy bay tout pasyan li yo ak fanmi yo swen ak konpasyon. Nominasyon manman pasyan an te soumèt te di, “Nancy te kenbe men pitit gason m nan pandan yon moman difisil apre operasyon an. Se te yon sitiyasyon difisil, epi li te nan gwo doulè. Nancy rasire l e li kontinye ap pale avè l. Li te kenbe men l tout tan. Li imedyatman ba li medikaman pou doulè li te bezwen."

Kòlèg travay Nancy yo te ekri, “Nancy toujou ale pi lwen pase pou konekte ak pasyan li yo ak fanmi yo. Yo souvan jwenn li nan chanm pasyan an ap pale ak bay anpil konsèy - tou de konsèy medikal ak konsèy lavi. Li se cho, angaje, ankourajan ak respè. Li souvan ale pi wo pase apèl li kòm yon enfimyè kabann nan sa yo ki nan yon moun etonan ak zanmi. Objektif Nancy chak chanjman se non sèlman pou pran swen chak pasyan li yo chak jou nan pi bon kapasite li, men pou asire yo kontan ak konfòtab ke posib.”

Yon istwa soumèt rakonte konpasyon ak swen Nancy lè yon manman te kouri al Starbucks pou pran yon tas kafe ki te nesesè anpil. Manman an te kontan anpil pou l te kapab kite bò kabann nan, fè yon ti mache pou kont li epi jwenn yon gwo tas kafeyin. Le pli vit ke manman an te retounen nan chanm pasyan an, li lage tout tas kafe a sou tout planche a. Nancy non sèlman te ede manman an netwaye, men tousuit li te bay manman an lòd yon kafe tou nèf egzakteman jan li te renmen li epi li te ba li men. Manman pasyan an te kriye sou nivo sipò ak senpati Nancy te ofri l.

 


Sara KlecherSarah Klecher, RN, Inite Swen Kardyak Acute, se moun k ap resevwa Prim DAISY Septanm nan Stony Brook University Hospital. Sara te pran swen yon pasyan ki te nan fen lavi li epi pitit fi pasyan an te nominasyon li. Pitit fi a te rekonesan anvè Sara ki te prepare chanm manman l pou tout fanmi an te avèk pasyan an, pou l te asire l alèz e l te trete l avèk diyite. Sara te rete ak fanmi an pandan dènye moman pasyan an sou tè a epi apre sa li te rekonfòte pitit fi pasyan an, ki te rasire Sara ke li te fè tout sa li te kapab pou manman l. Pitit fi pasyan an te ekri: “Mwen pa ka konplètman eksprime don sa te genyen pou m te genyen Sara ak manman m ak nou tout.”

Sara te kòmanse karyè li nan SBUH kòm volontè. Lè sa a, li te anboche kòm yon anplwaye nan Transport ak Lè sa a, yon asistan enfimyè pandan y ap ale nan lekòl enfimyè. Sarah te gradye ane pase a kòm yon RN epi li sèvi kòm yon bèl egzanp sou sa ki ka reyalize kòm yon anplwaye nan Stony Brook.

 


Shannon Sweeney Shannon Sweeney, RN, Inite Swen Entansif Pedyat, se moun k ap resevwa Prim DAISY Septanm nan Stony Brook Children's Hospital. Shannon te nominasyon pa yon paran nan yon ansyen pasyan nan PICU a ki te pataje kijan Shannon te bay pitit gason l 'ak fanmi yo jantiyès, sipò ak konpasyon pandan dènye entène lopital yo nan Stony Brook Children's Hospital. Nan nominasyon li, manman pasyan an te ekri, “Shannon te pran swen ni pitit gason m ak pitit fi m nan ICU a. Li te ede pitit gason m nan santi l an sekirite epi pran swen l lè li te nan eta ki pi vilnerab li apre chak nan sèt operasyon nan sèvo li yo nan dènye ane a. Li te enpresyonan pou m gade travay li epi kenbe nivo swen pitit fi m nan lè li te sou sipò lavi.”

Li te dekri Shannon kòm konsantre, rapid ak metikuleu ak tout detay, li te tou te note, "Nou fè pitit nou konfyans yo nan pi bon nan men ak Shannon, epi nou santi nou tande ak sipòte kòm paran nan sitiyasyon ki pi difisil yo ak santi yo pi dekouraje."

 


Mary SmithMary Smith, RN, 17 North/Surgical ICR, se moun k ap resevwa Prim DAISY Out nan Stony Brook University Hospital. Mari te nominasyon pa pitit fi yon ansyen pasyan ki te pataje istwa sou fason Mari te bay grann 90-zan swen konpasyon ak konpetan. Mary te defann pasyan sa a lè li pa t kapab defann tèt li, sa te yon gwo soulajman pou fanmi an lè yo pa t nan lopital la.

Fanmi an te fè kòmantè tou sou fason Mari te trete grann yo avèk anpil respè e sou “pèsonalite briyan” Mari te fè grann yo te santi yo santi. Mari te fè jounen l 'pa danse avè l' pandan y ap ede l 'soti nan kabann nan depi danse se yon aktivite pi renmen nan pasyan an. Fanmi an te di jan yo te gen chans e yo te rekonesan pou yo te genyen Mari kòm enfimyè grann yo.

 

 


Lori StoesselLori Stoessel, RN, Manadjè Enfimyè, Pedyatri ak Inite Onkoloji Pedyat, Stony Brook Children's Hospital, te chwazi kòm moun k ap resevwa prim DAISY Lidè Enfimyè 2023 la. DAISY Nurse Leader Award rekonèt lidè enfimyè ki ekstraòdinè nan enpak yo genyen sou swen pasyan ki gen konpasyon. Lidè enfimyè yo wòl modèl konpòtman ekstraòdinè epi kreye yon anviwonman kote atribi konfyans, konpasyon, respè mityèl ak devlopman pwofesyonèl kontinye ap modelize ak sipòte. Lidè enfimyè a motive anplwaye yo ak yon vizyon pataje ak antouzyasm pou yo rive jwenn pi bon rezilta pou tèt yo ak pasyan yo.

Lori te nominasyon pou prim sa a nan men anplwaye li yo ak nan men kòlèg li yo. Yo dekri li kòm yon lidè pratik, yon modèl, onèt ak jis. Yon kandida te di, "Lori motive anplwaye li yo pou yo vin pi bon yo kapab pou tèt yo endividyèlman (mantalman, emosyonèlman, fizikman, elatriye) pandan y ap ankouraje devlopman pwofesyonèl kontinye." Yon lòt kandida te ekri, “Lori toujou ap chèche fè eksperyans pasyan an pi bon pou pasyan yo ak fanmi yo. Li mennen inisyativ ki baze sou pasyan yo ak inisyativ ki baze sou inite yo grasa opinyon anplwaye bò kabann yo ak fanmi yo lè li fè wonn chak jou.” Anplwaye li yo te deklare, "Lori se yon lidè enfimyè eksepsyonèl ki merite tout rekonesans ki genyen!"


Tomal Kumar Magar, RNTomal Kumar Magar, RN, se benefisyè Jiyè pou DAISY Award nan Stony Brook University Hospital. Tomal te nominasyon pa youn nan pasyan li yo nan inite NICR la.

Nan nominasyon an, pasyan an te note konbyen Tomal pran swen pasyan li yo epi li dekri li kòm trè pozitif, zanmitay ak enèjik. Pasyan an te ekri tou, “Tomal te fè m santi m enpòtan anpil e li te fè m reyalize konbyen li gen sousi pou limanite. Pa sèlman pasyan li yo, men tou fanmi pasyan li yo.

Li te kontinye pou dekri nati k ap pran swen l lè l te ekri, “Li te reponn mwen e li te ban m anpil sipò konsènan kondisyon medikal mwen an. Mwen te aprann anpil nan men li. Li trè dous, ki pran swen e li se yon enfimyè trè tradisyonèl, ki gen respè... Nou bezwen enfimyè tankou li.” Felisitasyon, Tomal!


 

 


Sara Smokler, RN

Sarah Smokler, RN, yo te nonmen premye moun ki resevwa prim DAISY nan tout lopital pou Stony Brook University Hospital

Stony Brook University Hospital dènyèman te prezante DAISY Award pou Ekselans Enfimyè ak rekonèt Sarah Smokler, RN, 16 South/Kardyoloji kòm premye moun k ap resevwa Lopital Stony Brook University nan tout lopital nan mwa jen 2023 pou swen eksepsyonèl ak konpasyon li montre pasyan li yo. Li te nominasyon pa yon ansyen pasyan ki te pataje yon istwa sou fason Sara te bay li ak jantiyès ak sipò pandan yon moman enkyetid pandan entène lopital li.

Pasyan an te fè kòmantè sou fason Sara te eksplike ak anpil atansyon pwosedi li t ap fè a ak medikaman li t ap pran yo e li t ap tcheke li regilyèman pou asire ke li pa gen doulè. Sara te pase tan koute pasyan an e li te atantif. Pasyan an te santi ke rankont sa a te fè lopital li rete pozitif ak yon eksperyans gerizon, paske li te santi ke Sara te pran swen li kòm yon moun pa sèlman yon pasyan. Felisitasyon Sara!

 

Stephanie TocciStephanie Tocci, RN, te nonmen 16yèm Daisy Award pou Lopital Stony Brook Children's Hospital.

Stony Brook Children's Hospital, ki te rekonèt enfimyè yo ak prim DAISY depi 2019, dènyèman onore Stephanie Tocci, RN, Travay Delivery, ak 16th DAISY Award pou Ekselans Enfimyè pou swen eksepsyonèl ak konpasyon li montre pasyan li yo. Li te nominasyon pa yon ansyen pasyan ki te pataje yon istwa sou fason Stephanie te ba li bonte, sipò ak konpasyon pandan akouchman li nan lopital la.

Pasyan an te deklare, "Depi moman Stephanie te antre nan shift li a 7 pm epi li te prezante tèt li, li te plen ak limyè - zanmitay, kè kontan, pran swen, konpasyon ak rasire.

"Stephanie te fè mak li sou kè m ak lavi m pou tout tan. Se li ki te pran swen m epi ki te ofri m konsèy ak sipò nan premye èdtan mwen kòm manman, e mwen rekonesan pou tout tan." Felisitasyon, Stephanie, paske w te resevwa prim DAISY pou mwa me a!

DAISY prim

Dènye Mizajou
02/01/2023