Kontwòl enfeksyon: Izolasyon

Pasyan Lopital ki gen blesi ouvè oswa sistèm iminitè ki febli yo souvan nan risk pou yo trape, Miltip Dwòg òganis ki reziste (MDRO), souvan difisil-a-trete enfeksyon bakteri ki rezistan nan pi souvan itilize antibyotik. Si ekip swen lopital yo pa swiv pratik kontwòl enfeksyon yo, yo ka enkonsyaman transfere MDRO ak / oswa lòt bakteri soti nan pasyan nan pasyan. Lè vizitè nan pasyan MDRO yo pa swiv pwotokòl sekirite, yo, tou, ka enkonsyaman kontamine sifas ak bakteri ke lòt moun vini an kontak ak, mete lòt moun nan risk. 

Nan Stony Brook University Hospital (SBUH), pasyan ki enfekte ak oswa kolonize avèk yon MDRO, yo bay chanm prive ak ekipman pou swen pasyan pou evite risk pou transmèt òganis ki reziste a lòt pasyan, anplwaye ak vizitè yo. Sa a se sa ki souvan refere yo kòm mete yon pasyan nan "izolasyon." 

Pwotokòl sekirite izolasyon nan SBUH fèt pou asire sekirite tout moun-pasyan nou yo, fanmi yo, vizitè yo, osi byen ke anplwaye nou yo. Tout moun espere pran prekosyon ki nesesè pou asire ke anviwònman an pi bon posib konsève nan tout SBUH. Sa vle di pa sèlman nan zòn izolasyon, men nan tout zòn nan Stony Brook University Hospital, ki gen ladan zòn komen tankou kafeterya a, twalèt, vizitè sal, zòn k ap tann pasyan yo ak asansè yo. 

Sistèm izolasyon nou an swiv apwòch pratik ki pi bon rekòmande pa la Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC).  Li gen ladan metòd izòlman estanda ak maladi espesifik pou idantifye, kodaj, ak kominike enfòmasyon sou pasyan sou izòlman pou MDRO ak lòt rezon. Yon fwa yo idantifye avèk bezwen pou izòlman, yo mete yon pasyan nan kalite sal ki endike nan pratik ki pi bon an. Pasyèlman kontwole kondisyon pasyan an dwe satisfè kritè pi bon pratik yo pou yo sispann izole. Plasman nan yon kòd lèt nan dosye lopital yon pasyan an ki reflete rezon ki fè yo pou izolasyon pèmèt nou fasilman idantifye pasyan yo sou admisyon apre yo ak san pèdi tan kòmanse izolasyon.

 Nan Stony Brook University Hospital, se pwotokòl izolasyon nou an pratike nan tout Lopital la pou tout sekirite pasyan yo ak pou ou.