Transplantasyon ren

Stethoscope
Fonksyon ren
Aprann sou enpòtans ki genyen nan ren an

papye
Evalyasyon ak Pre-transplantasyon
Aprann sou elijibilite ak pwosesis lis datant lan

Kite Donatè
Pwogram Donatè vivan
Aprann sou opòtinite transplantasyon donè vivan nou yo

Doktè ak pasyan
Transplantasyon Operasyon
Aprann sou pwosedi a ak rete pasyan ki entène w la

Post Transplant
Post-transplantasyon
Aprann kijan pou pran swen tèt ou apre yon grèf

Medikaman
Medikaman
Aprann sou medikaman enpòtan yo ke yo pral preskri

Boutèy
Transplantasyon Rejè
Aprann sou kalite, siy, ak sentòm rejè transplantasyon

Pedyatrik
Transplantasyon pedyatrik
Aprann sou sèvis transplantasyon espesyalize nou pou timoun yo

Opsyon
Enskri kòm yon donatè ògàn
Aprann kijan pou enskri nan Rejis lavi Eta New York