Timoun Otis ak Operasyon, Fason inovatif pou simonte yon sitiyasyon ki bay estrès

Konsèy Depatman Operasyon Pedyat Stony Brook ak Pwogram Lavi Timoun

Gen yon pwosedi chirijikal ka twoublan, menm pè pou kèk. Pou timoun yo, plis toujou. Epi pou timoun ki gen Twoub Otis Spectrum (ASD), yon eksperyans chirijikal ka gen yon gwo enpak sou byennèt mantal ak emosyonèl yo. Otis, yon maladi devlopman, ka afekte ladrès kominikasyon, konpòtman ak lakòz twòp eksitasyon sansoryèl, ki tout ka vin pi grav lè yo te nan yon lopital oswa yon anviwònman chirijikal.

Espesyalis lavi timoun montre machin CT
Yon espesyalis Stony Brook Child Life ki demontre yon machin CT mok

Kòm yon pati nan rekonesans nou nan Mwa Konsyantizasyon/Akseptasyon Otis, nou te kontakte doktè ki soti nan Stony Brook's. Depatman Operasyon Pedyat ak nou Pwogram Lavi Timoun epi yo mande konsèy sou preparasyon timoun ASD pou operasyon. Kit timoun nan ap fè yon operasyon pwograme, oswa yon pwosedi chirijikal ijans, konsèy sa yo pral ede fè eksperyans lan pi tolerab ak mwens estrès pou timoun nan (ak paran yo):

JOU (YO) PRE-OPERATIK

Yon pwen komen nan mitan moun nou te entèvyouve yo se enpòtans ki genyen nan patisipasyon paran yo. "Ou konnen pitit ou a pi byen! Ou konnen fason yo fè fas ak pi bon fason yo kominike ak mond ki antoure yo," te di. Aubrey Bergeron, MS CCLS (Certified Child Life Specialist) nan Lavi Timoun. Li sigjere tou ke paran yo mande chirijyen an si yo ka fè aranjman espesyal pou pitit yo (si sa nesesè) anvan dat operasyon an. Michelle L. Direktè Jeneral, RN, CPN, CPNP-PC of Pedyat Surgery, te di ke li diskite ak paran yo kijan pitit yo reyaji nan estimilis, epi ankouraje yo vèbalize ak ekip chirijikal la sou sa ki pi bon pou pitit yo.

Lòt konsèy yo enkli aprann non anplwaye yo (doktè, anestezi, elatriye), preview ki zòn fizik timoun nan ap bezwen kominike avèk yo nan jou operasyon an, yo te ouvè ak onèt ak timoun nan epi sèvi ak mo tankou operasyon, anestezi ak lopital. . Yon lòt bon konsèy pou paran yo se te pran swen tèt nou! Sonje pou w pake atik konfò pou tèt ou (paske si w pa dekontrakte, pitit ou a pa pral tou).

JOUNEN OPERI

Pote atik konfò lakay ou pou pitit ou a
Atik lakay yo, tankou liv oswa telefòn selilè, ka ede pitit ou a rekonfòte

Stony Brook chirijyen pedyatrik Kristen Calabro, MD, MBS, konseye "Pote yon bagay ke ou itilize lakay ou pou kalme timoun nan... Li pral ba yo yon pwen konsantre epi tou li bay chirijyen an yon bagay pou lye ak yo." Bergeron ak Direktè Jeneral te dakò, "Asire w ke ou pake 'lovies' ak/oswa nenpòt bagay ki rekonfòte timoun nan pral gen rapò ak," te di Bergeron.

CEO ak Calabro tou de rekòmande estimilis minimòm ak yon chanm trankil pou pre-op. CEO te di ke li, "pale tou dousman [epi] eksplike tout bagay bay timoun nan anvan li fin fè, ki gen ladan egzamen fizik." Lòt konsèy enkli di timoun nan ke yo pral pran yon vwayaj nan lopital la, bay mo ankourajman ak ofri repons ki apwopriye pou devlopman a kesyon yo ka genyen. Si timoun nan te fè eksperyans lopital/chiriji anvan, sonje sa ki te travay pi byen (pa egzanp, li te fè trè byen lè yo kenbe men yo oswa yo pa t 'byen ak pòt la fèmen).

SAL PRE-OP

Nan sal pre-op, Child Life jwe yon gwo wòl nan rekonfòte ak prepare timoun nan pou pwochen etap la: operasyon. Bergeron prezante tèt li bay pasyan an ak fanmi lè li di, "Mwen isit la pou rann jounen an yon ti kras pi fasil, epi pou m vin yon figi zanmitay pandan tout pwosesis la." Li bay atik konfò epi li evalye sitiyasyon an tou pou detèmine kijan li pral pi byen benefisye timoun nan.

Si timoun nan ka eksprime ke yo vle konnen tout sa ki pral rive, li pral eksplike li etap pa etap: "Nou pral rete nan chanm sa a pou yon ti tan [epi] doktè yo ak enfimyè yo [ap] vin wè. ou [pita] nou pral ale nan yon lòt chanm [OSWA a]." Li pral ofri tou pou montre timoun nan atik tankou mask anestezi a, EKG plon ak Pulse Ox. Finalman, li pral swiv pasyan an soti nan pre-operasyon an nan OSWA nan sal rekiperasyon apre-operasyon an.

POST-OP RECOVERY ROOM

Apre operasyon an fini, nan sal rekiperasyon apre operasyon an, y ap mennen paran timoun nan apre pèsonèl medikal la fin fè travay apre operasyon yo. Fè yon paran prezan lè yo reveye nan anestezi a ap ede timoun nan gen yon kad referans abitye. Bergeron rekòmande ke paran an ta dwe "Ofri konfò. Li pral souvan pran timoun nan yon ti tan pou re-ajiste tèt yo apre anestezi. Se konsa, pale dousman epi fè yo konnen ou se avèk yo."

Li tou mete aksan sou enpòtans ki genyen nan repo. "Kite pitit ou a repoze otan sa nesesè. Gen kèk timoun ki pral reveye epi yo pral tonbe imedyatman nan dòmi epi sa a oke! Si yo ap dòmi kite yo, "li te di. Epi, si doktè a oswa enfimyè a di li se oke, "Ofri bon gou, pa egzanp, bwason ak oswa atik limyè sou vant yo."

ADMISYON POST-OP

Tan nan chanm jwèt la ka soulaje enkyetid
Tan nan chanm jwèt la ka ede fasilite enkyetid

Pafwa yo pral admèt yon timoun nan lopital la pou obsèvasyon apre operasyon, jesyon doulè oswa pwosedi swivi. Pou timoun ki sou spectre otis la, sa a se yon entèripsyon potansyèlman twoublan ak twomatik nan woutin regilye yo ak nivo konfò yo. Pandan ke chirijyen timoun nan pral tcheke sou yo pandan tan sa a, Calabro ak Direktè Jeneral ensiste sou enpòtans moun yo renmen yo ak Child Life travay ansanm pou ede timoun nan santi yo alèz.

"Eseye kenbe woutin timoun nan otank posib," Bergeron te di. "Enkòpore nenpòt bagay yo renmen epi jwi: mizik, montre, jwèt, manm fanmi." Anplis de sa, paran yo ta dwe fè konesans ak anplwaye a (gen konvèsasyon avèk yo sou objektif ak objektif pou yo te egzeyate), aprann zòn kote chanm timoun nan ye epi, si timoun nan mobil, chèche konnen si yo gen dwa kite chanm yo. pou ale nan youn nan chanm jwèt yo oswa sal la. Men, sa ki pi enpòtan, paran yo ta dwe ouvè ak onèt ak timoun nan epi fè tou sa ki nesesè pou fè yo santi yo an sekirite ak konfòtab.

Timoun ki gen otis bezwen yon apwòch espesyalize pou adrese bezwen inik yo. Apwòch espesyalize sa a pi enpòtan toujou lè w ap prepare yon timoun ki gen otis pou operasyon. Nan Stony Brook, chirijyen pedyatrik nou yo, espesyalis Child Life ak paran timoun nan travay ansanm pou asire ke timoun nan ap resevwa swen medikal li bezwen, pandan y ap santi yo an sekirite ak sipò.

Add nouvo kòmantè