Èske w gen risk pou DVT?

DVT reklame plis lavi pase kansè nan tete, VIH, ak aksidan machin motorize ansanm!

 

boul san
Globil wouj ki rasanble ansanm fòme yon san yon boul (tronb) ki ka bloke sikilasyon san nan venn pwofon kò a, epi lakòz DVT.

Tromboz venn fon (DVT) kapab yon kondisyon medikal danjere ki te koze pa kreyasyon yon boul nan san (tronb) nan yon venn gwo twou san fon nan janm la oswa pi ba basen an. Anbolis poumon (PE) rive lè yon DVT kòmanse deplase nan kò ou epi li bloke nan poumon yo. Sa a ka menase lavi oswa trè danjere toudenkou.

Tèm tronboanbolis nan venn (VTE), ki vle di yon boul san ki kòmanse nan yon venn, yo itilize pou dekri tou de kondisyon yo.

DVT ka afekte moun tout laj ak tout orijin. Faktè risk pèsonèl pou DVT ka chanje pandan tout lavi w depann de sante w ak evènman ki ka chanje risk ou.

Li enpòtan pou w konprann faktè risk pèsonèl ou, pran mezi pou anpeche DVT, epi rekonèt siy ak sentòm si yo rive. Si ou panse ou ka gen yon DVT, li trè enpòtan pou chèche swen medikal touswit.

 

Patisipe nan swen ou — pran mezi pou anpeche boul nan san DVT!

 

ak fè

CDC estime ke 900,000 moun ka afekte chak ane nan Etazini pa yon DVT oswa yon PE. Li sigjere tou ke 60,000-100,000 Ameriken mouri nan yon DVT oswa yon PE. Sa a se plis lanmò ke yo wè nan kansè nan tete, VIH, ak aksidan machin konbine.

DVT/PE yo souvan underdiagnosed. An reyalite, 10% a 30% moun ap mouri nan yon mwa apre dyagnostik la. Lanmò toudenkou se premye sentòm nan anviwon 25% moun ki gen yon PE. Li enpòtan pou konnen sou DVT/PE paske li ka rive nenpòt moun nan nenpòt laj, men plis nan popilasyon an granmoun aje.

Mwatye nan moun ki te janm gen yon DVT ap gen konplikasyon alontèm, tankou anfle, doulè, dekolorasyon, ak dekale nan manm ki afekte a. Yon tyè nan moun ki gen DVT/PE pral gen yon repetition nan 10 ane.

Bon nouvèl la: DVT se prevni ak trete si yo dekouvri bonè.

 

Risk

Lè w entène lopital, obezite, venn varis, oswa chita twò lontan nan machin oswa nan avyon ka lakòz sikilasyon san janm ou ralanti epi rasanble nan yon sèl kote. Sa a se yon fason fasil pou yon boul fòme.

Kansè, gwosès, pran kontwòl nesans, ranplasman òmòn ak/oswa fimen fè boul san an pi fasil lè yo fè san an kolan.

Operasyon oswa yon gwo chòk ka lakòz yon DVT paske veso sangen an domaje epi li eseye ranje tèt li ak yon plak san.

 


Sentòm pou chèche

Sentòm PE yo enkli:

 • Nòmal pou respire rapid
 • Doulè nan pwatrin lè w ap pran yon gwo souf
 • Etoudisman
 • Rapid batman kè
 • Souf kout
 • Tous san

Sentòm DVT yo enkli:

 • Doulè
 • Tandrès
 • anfle
 • chalè
 • Woujisman

 

Si w gen nenpòt nan sentòm yon DVT, li enpòtan pou chèche swen ijan nan men doktè ou. Pou wè si ou gen yon DVT, yo pral fè yon ultrason sou janm ou (yo). Sa a se yon ralonj ki deplase sou janm ou (yo) pou wè si ou gen yon DVT.

 

Si ou santi nenpòt nan sentòm yon anbolis poumon,
se yon ijans epi ou ta dwe chèche swen medikal imedyatman!

 

Pou fè tès pou yon PE, w ap bezwen yon eskanè CAT nan pwatrin ou. Y ap mete yon koloran espesyal nan venn ou atravè yon liy venn (yon ti katetè nan venn ou) pou pran yon pi bon foto.

 

Prevansyon

 

Menm si ou gen faktè risk, gen yon kantite bagay ou ka fè pou diminye risk ou. Fè egzèsis regilyèman epi kenbe yon pwa ki an sante. pa fimen!

Si w vwayaje pou plis pase sis (6) èdtan oswa si w chita pou yon tan long, ou ta dwe fè egzèsis janm ou souvan, leve epi mache chak de a twa èdtan. Mete rad ki lach epi kenbe byen idrate (men rete lwen kafeyin ak alkòl) ka ede diminye risk ou tou.

Anvan ak pandan nenpòt entène lopital, pale ak founisè swen sante ou sou risk ou genyen pou boul nan san ak sa ki ka fè pou ede anpeche yo. Si ou oblije rete nan kabann nan, deplase otank posib epi leve lè pratikan ou a di li oke.

Pandan sejou lopital ou a, yo ka ba w yon ti dòz yon anticoagulant (diluant san) pou ede anpeche DVT. Si yo bay lòd pou yon aparèy mekanik tankou manch konpresyon ak ponp, li enpòtan pou kenbe li sou tout tan eksepte lè w ap mache.

 

Pale ak doktè ou sou nivo risk ou! Pandan ke nou sensèman espere ke oumenm oswa yon moun ou renmen pa janm fè eksperyans yon DVT, li enpòtan konnen ou gen aksè a tretman avanse ak ekspètiz isit la nan Stony Brook University Hospital. Ekip DVT ki resevwa fòmasyon espesyal nou an se yon ekip ki genyen prim ki te redwi kantite DVT lopital-akeri. Ou ka resevwa swen pou pasyan ekstèn tou nan sant Centereach ak Commack nou yo ki espesyalize nan venn pou swen imedyat ak alontèm. Ekip la dirije pa Antonios P. Gasparis, MD, pwofesè nan operasyon ak manm nan nou an Vaskilè ak endovaskilè Operasyon Divizyon.

 

 

Aprann plis sou DVT. Pou konsiltasyon/randevou ak espesyalis venn nou yo, tanpri rele Sant pou Swen Venn nan 800-345-VEIN (8346). Gade videyo sa a (<1 min) ki soti nan Sosyete Ameriken pou Ematoloji:

 

 

Add nouvo kòmantè