Pwogram Sikyatri Timoun Pasyan ki pa entène

12 North Kay Rankontre anplwaye nou yo Kondisyon nou trete

Medikal

Inite nou an fè pati Stony Brook University Hospital, epi li benefisye de ekspètiz medikal li yo. Nou bay yon evalyasyon faktè medikal ki ta ka enfliyan nan devlopman ak tretman pwoblèm timoun nan. sikyatrik

Chak timoun resevwa yon evalyasyon dyagnostik sikyatrik konplè, ki enpòtan anpil pou tretman efikas. Apre evalyasyon nou an, epi kote sa apwopriye, yo preskri medikaman. Li ta dwe remake ke nenpòt ak tout tretman yo bay an konsiltasyon ak moun k ap pran swen timoun nan.

Sikolojik

Yon anfaz nan Pwogram nou an se ede timoun ki gen tolerans fristrasyon ak kontwòl tèt yo. Nou anseye timoun yo kijan pou yo fè fas ak kòlè, fristrasyon yo ak enkyetid yo pi byen. Anplis de sa, timoun yo patisipe nan gwoup terapi tankou ladrès sosyal ak mizik ak terapi atizay.

Sikoedikasyon

Timoun yo pase prèske 1/3 nan jounen yo nan lekòl la, epi salklas edikasyon espesyal nou yo se yon eleman esansyèl nan evalyasyon nou ak siveyans siksè tretman an. Sikològ lekòl nou yo ak pwofesè edikasyon espesyal nou yo bay yon evalyasyon siko-edikasyon konplè sou ladrès aprantisaj ak defisi, epi kontribye nan rekòmandasyon siko-edikasyon nou bay yo. Nou konsilte ak pwofesyonèl lekòl lakay yo pou yo gen yon pi bon konpreyansyon sou dyagnostik timoun nan, ak bezwen edikasyon.

Fanmi

Nou pa kapab trete yon timoun yon fason efikas san patisipasyon fanmi an. Nou enplike fanmi an nan tout aspè nan dyagnostik ak tretman timoun nan. Yo ankouraje vizit fanmi ak timoun nan, epi Edikatè paran nou an ap travay kole kole ak fanmi an pou amelyore entèraksyon paran-pitit.

Swiv-up

Travayè sosyal nou an ede kowòdone egzeyat ak sèvis swen k ap kontinye, epi li ede ak tranzisyon nan yon nivo mwens entansif nan swen.