Sèvis pou granmoun pou pasyan

Misyon

Misyon nou se bay granmoun ki soufri maladi sikyatrik ki pi ajou, ki baze sou prèv. Atravè yon konpreyansyon sou plizyè faktè byolojik, sikolojik ak sosyal ki gen rapò ak pwoblèm yon moun, nou bay evalyasyon sikyatrik konplè ak plan tretman inovatè pou ede soulaje sentòm yo. Nou ofri evalyasyon farmakolojik ak jesyon medikaman kontinyèl, ansanm ak terapi gwoup ak endividyèl, ki baze sou bezwen pasyan nou yo ak fanmi yo. Nou dedye tou pou devlope lòt sèvis terapetik pou pasyan yo ak fanmi yo. Nou fè efò pou travay an kolaborasyon ak moun yo pou pi byen konprann pwoblèm yo fè fas ak pou itilize fòs nannan yo pou amelyore lavi yo.

Fakilte sikyatri adilt ki gen eksperyans nou yo gen renome nasyonal e yo ofri yon seri opsyon tretman espesyal pou tout gwo twoub sikyatrik ki gen ladan Gwo Depresyon ak twoub bipolè, twoub enkyetid (ki gen ladan Twoub panik, OCD, Twoub Estrès Post-twomatik, Anksyete Jeneralize, Anksyete Sosyal, ak fobi) osi byen ke tout maladi psikotik. Nou menm tou nou maladi sikyatrik ki asosye ak maladi medikal egi ak kwonik. Nou ofri tou tretman sa yo pou jesyon maladi kwonik, sispann fimen, terapi ki baze sou atensyon, entèvansyon konplè sou konpòtman pou sendwòm Tourette ak terapi kognitif konpòtman. Sèvis jeryatrik ak tretman demans yo ofri atravè sèvis jeryatrik, dejwe, ak sèvis pou depresyon ki reziste tretmann yo ofri tou atravè pwogram sou-espesyalite nou yo. 

Yo bay sèvis telesante atravè Teladoc. Yo ofri sèvis terapi gwoup atravè telesante atravè Microsoft Teams. Yo ofri sèvis an pèsòn nan Putnam Hall nan Stony Brook, Avanse Swen Espesyal nan Commack, ak Quannacut nan Riverhead. Sèvis yo ofri an panyòl. Sèvis entèpretasyon disponib nan plis pase 200 lang diferan. Nou ofri tou disponiblite limite aswè.


sèvis

 • Evalyasyon konplè
 • Jesyon Medikaman
 • Sikoterapi (Endividyèl, Gwoup, Koup, ak Fanmi)

Mind-Kò Sant

Misyon MB-CRC la se amelyore sante mantal ak fizik nan moun ak kominote yo atravè swen medikal entegre ak fizik swen, fè rechèch debaz ak aplike dènye kri, ak fòmasyon lidè rechèch klinik demen. 

Aprann plis ...


Anplwaye

 • Nicole Absar, MD
 • Anthony Anzalone, PsYD
 • Laura Chan, NP
 • Eduardo Constantino, MD
 • Anna lach, PhD
 • Erin Dainer, MD
 • Benjamin DeLucia, MD
 • Veronique Deutsch-Anzalone, PsyD
 • Caitlin Eamotte, LMSW
 • Dodie Gillett, PhD
 • Adan Gonzalez, PhD
 • Jonathan Grossman, LCSW-R
 • Virgina Gunther, LMSW
 • Laura Kunkel, MD
 • Mak Lerman, DO
 • Courtney Liebling, MD
 • Brittain Mahaffey, PhD
 • Lucian Manu, MD
 • Jimmy Mèt, PsyD
 • Lisa Nelson, NP
 • Courtney O'Brien, PhD
 • Patricia Osborne, PhD
 • Jenna Palladino, PsyD, Direktè Pwovizwa
 • Nikhil Palekar, MD
 • Filip Pecoraro, MD
 • Alexander Peguero-Medrano, NP
 • Melissa Rossi, MD
 • Meagan Ryan, PhD
 • Michelle Salz, NP
 • Mak Sedler, MD
 • Matye Sherman, FÈ
 • Marsha Tanenberg-Karant, MD
 • Marianne Tateosian, DO
 • Daniel Tieman, PsyD
 • Marina Tsoy-Podosenin, MD-PhD
 • Jodi Weinstein, MD

Kontakte nou

Pou yon randevou rele (631) 632-2428.

Si sa a se yon ijans sikyatrik rele chanm ijans 24-èdtan sikyatrik nou an nan (631) 444-6050.


referans Link

Klike sou isit la pou yon lis Founisè sèvis swen sante mantal ki tou pre.

Epitou, klike sou isit la pou yon lyen rechèch pou founisè sante mantal yo.


Opòtinite Rechèch

Depatman Sikyatri ofri sèvis klinik ekspè pou timoun ak granmoun. Anplis de sa, gen plizyè rechèch esè ke pasyan yo ka evalye pou elijiblite.


Fòm Pasyan

Pou diminye fwa tann, yo ankouraje nouvo pasyan pou enprime ak revize fòm ki anba yo, epi pote fòm yo ranpli nan konsantman konsomasyon yo.

1) Kesyonè konsomasyon

2) Fòm Enfòmasyon sou Pasyan

3) Règleman Swen Pasyan

4) Konsantman Swen anbilatwa

5) Plan Jesyon Plan Jesyon nan klinik yo

6) Garanti nan Fòm Peman

7) Premye Fòm Founisè Founisè Founisè

8) Otorizasyon pou divilge enfòmasyon sante ki pwoteje

9) Fòm Konplete Fòm