Kesyon moun poze souvan

Kilè mwen ka soumèt aplikasyon mwen an?

Ou ka ranpli aplikasyon sou entènèt nou an pa klike sou lyen sa a: Klike la a pou wè Aplikasyon Volontè Senior (laj 18 ak moute)

Nou pa aksepte aplikasyon oswa kesyon

Si w gen nenpòt kesyon, tanpri rele 631-444-2610 oswa voye yon imèl ba Sèvis Volontè nan  volunteerservices@stonybrookmedicine.edu Biwo Volontè a fèmen nan jou ferye yo ak wikenn.

Aplikasyon yo dwe konplete lè yo soumèt li enkli fòmilè Referans Medikal Founisè Swen Sante a, 2-Etap [Depistaj Tibèkiloz (PPD), ak referans. Referans yo obligatwa pou tout nouvo volontè epi yo ta dwe voye yo apre aplikasyon w la apwouve. Nou pa aksepte referans telefòn. Ou ka jwenn tout dokiman medikal ki nesesè yo sou paj wèb nou an lè w klike sou tab "Fòm". Tanpri asire w ke la Doktè Fòm Medikal Referans te siyen ak so pa doktè ou e ke dokiman PPD 2-Etap la endike dat plante ak dat li.  

Nou pral rekonèt li resevwa imèl ou. Pandan sezon gwo yo pral voye rekonesans nan 5 jou ouvrab. Li rekòmande pou w rele oswa voye yon imèl biwo a si w pa resevwa yon rekonesans. Tanpri sonje: Sèvis Volontè yo pa louvri nan jou ferye oswa wikenn.

Moun, ki te gen yon PPD ki sot pase pozitif, dwe bay yon kopi yon rapò x-ray nan lestomak. Anplwaye Sante pa pral administre radyografi nan lestomak pou moun ki te gen yon sot pase PPD pozitif.

Èske w gen yon pwogram volontè ete sèlman?

Pa nan moman sa a.

Konbyen tan mwen dwe rete tann anvan mwen ka kòmanse volontè?

Li ka pran nenpòt kote nan kat a sis semèn anvan ou ka kòmanse. 

Aplikan granmoun aje yo (18 an oswa plis) dwe konplete avèk siksè yon ankèt sou background anvan yo kòmanse travay volontè yo. Ankèt sou background nan ap fèt yon fwa yon volontè resevwa yon orè nan men yon sipèvizè depatmantal epi li notifye Sèvis Volontè sou orè a. Se Sèvis Volontè sèlman ki ka bay yon dat kòmansman ak yon badj ID Volontè. Yo entèdi pou volontè yo jwenn ID Volontè yo san fòm konsantman nou siyen.

Ou ka jwenn ke li pral pran plis pase sis semèn pou kòmanse si ou aplike nan kòmansman sezon otòn, peryòd nou an ki pi okipe nan ane a.

Èske mwen ka soumèt aplikasyon mwen an twò bonè?

Wi, aplikasyon yo ta dwe sèlman soumèt de mwa anvan dat ou te prevwa kòmanse oswa aplikasyon an ap fini. Gade lis sa a konsènan delè pou aplike:

Semès Otòn: Pa aplike pi bonè pase Out 1
Semès Prentan: Pa aplike pi bonè pase desanm 15
Ete: Pa aplike pi bonè pase Se pou 15

Lè w soumèt bonè, sa ka lakòz w oblije refè pati nan aplikasyon w lan ak medikal. Si w gen nenpòt kesyon, tanpri rele 631-444-2610 oswa imèl Sèvis Volontè nan  volunteerservices@stonybrookmedicine.edu

Konbyen tan mwen ta dwe mete sou kote pou fè volontè?

Aplikan yo oblije fè yon angajman nan omwen 100 èdtan nan sèvis volontè. An jeneral, volontè pwograme plasman yo pou yon minimòm de yon fwa yon semèn pou twa èdtan.  

Èske mwen bezwen mete yon inifòm? Èske mwen dwe achte yon sèl?

Wi, tout volontè yo oblije an inifòm lè y ap rapòte pou sèvis volontè. Inifòm volontè yo disponib pou achte nan premye jou sèvis volontè yo. Pri a nan inifòm lan se $ 35.00 plis taks. Tanpri rapòte bay Sèvis Volontè an premye pou jwenn badj ID ou epi achte inifòm ou nan boutik kado a. Si pri a nan inifòm nan pral kreye yon difikilte ekonomik pou nenpòt ki volontè, pale ak anplwaye nan Sèvis Volontè prive pou yon solisyon altènatif. 

Ki sa ki sou Oryantasyon Volontè?

Tout aplikan yo oblije ale nan Oryantasyon volontè vityèl la. Oryantasyon Volontè a kouvri sijè tankou: sekirite dife, konfidansyalite pasyan, pwosedi jeneral, prezans, kontwòl enfeksyon, elatriye. Ou pral resevwa oryantasyon ak manyèl volontè pa imel apre nou fin resevwa aplikasyon w ranpli ak papye medikal.

Kouman pou mwen konnen ki depatman mwen ka travay nan?

Yon deskripsyon devwa yo disponib sou entènèt lè w vizite: 

https://www.stonybrookmedicine.edu/patientcare/hospital-volunteers/positions-applications#volunteer.

Ou chwazi plasman nan youn nan pozisyon volontè aktyèl nou yo ki nan lis la! Yon fwa ke aplikasyon w lan soumèt ou ka kòmanse rele sipèvizè depatman an pou diskite sou plasman ak yon orè.  

Yon anplwaye nan Sèvis Volontè ap fè w konnen otorizasyon medikal ou pa imel. Imèl sa a ap genyen yon fòm orè volontè pou w ranpli yon fwa w fin fè yon orè ak sipèvizè depatmantal la. Lè nou resevwa fòm sa a tounen, yo pral ba w yon dat kòmanse sèlman si ou te konplete tout etap abònman. Pou volontè granmoun aje yo, dat kòmansman yo bay la se pwovizwa, annatandan yon envestigasyon background siksè.

Ki moun mwen ta dwe mande pou lèt referans?

Anenpòt moun ki ka pale ak karaktè ou/etik travay tankou yon pwofesè aktyèl, ansyen pwofesè, pwofesè, sipèvizè, kòlèg travay, elatriye.

Ki sa ki sou pakin ak goute kat?

Tout volontè lopital yo kalifye pou pakin gratis nan jou sèvis yo oswa lè yo vizite lopital la pou yon randevou ki gen pou wè ak volontè. Lè rive nan Inivèsite Lopital, tanpri pak nan garaj garaj vizitè a epi pote nan tikè pakin ou pou validasyon.

Volontè yo gen dwa a yon bon kat bon goute ki gen yon valè de $ 4.50 epi ki pibliye chak jou apre yon minimòm de èdtan 3 nan sèvis volontè se konplete.

Dènye Mizajou
01/03/2023