Enfòmasyon pou vizitè yo

Liy Dirèk Vaksen COVID: (631) 638-1320


Efektif 1 novanm 2021

Vizit jeneral nan Stony Brook University Hospital
Sekirite pou pasyan nou yo, moun yo renmen yo ak anplwaye nou yo se pi gwo priyorite nou. Dapre direktiv Depatman Sante Eta New York, n ap pèmèt vizit an pèsòn nan inite pasyan ki entène nou yo. Se sèlman de vizitè ki ka vizite chak jou pou chak pasyan ant èdtan 11 am ak 8 pm. De vizitè sa yo pa ka vire ak lòt vizitè pandan jounen an. Anplis de sa, pasyan ki te teste pozitif pou COVID-19 yo pa gen dwa gen vizitè.

Tout vizitè Stony Brook University Hospital dwe bay prèv vaksinasyon COVID-19 oswa yon tès COVID-19 negatif nan lespas 72 èdtan apre vizit la. Yo p ap aksepte rezilta yon tès COVID-19 pwòp tèt ou oswa yon tès antikò pozitif.

Yo pral fè eksepsyon pou:

 • Vizitè pasyan ki gen andikap entelektyèl ak/oswa devlopman; pasyan ki gen pwoblèm mantal, ki gen ladan demans; pasyan ki nan sitiyasyon iminan nan fen lavi oswa ki bezwen swen konpasyon; ak pasyan pedyatrik yo
 • Moun ki bay sipò pou pasyan ki nan Travay & Delivery

Tout vizitè yo dwe konfòme yo avèk tès depistaj, lave men ak direktiv kontwòl enfeksyon. Ou dwe mete yon mask toutan, menm nan chanm pasyan an.

Pa gen dwa manje oswa bwè nan chanm pasyan an. Sepandan, vizitè yo akeyi yo achte manje nan kafeterya a, Panera Bread, Starbucks, Boutik Kado ak Jamba Juice. Yo gen dwa manje nan kafeterya a epi yo dwe swiv direktiv kontwòl enfeksyon ak distans sosyal nan zòn ki deziyen yo.

Vizitè yo p ap gen dwa vizite pasyan ki gen COVID-19; sepandan, n ap kontinye fasilite vizit vityèl.

Sikyatri

 • Sikyatri pou granmoun ki entène: De vizitè pou chak pasyan yo gen dwa soti nan 2 a 3 pm.
 • Sikyatri Timoun ki entène: Yon vizitè nan yon moman ak jiska de vizitè chak jou pou chak pasyan yo gen dwa soti nan midi a 1 pm ak 5 a 6 pm.
 • Depatman Ijans Sikyatrik: Apre ekip swen sante a konplete yon evalyasyon klinik, sipèvize vizit pou timoun ak vizit vityèl pou granmoun yo pral pèmèt.

Zòn chirijikal / pwosedi yo
Yon vizitè ka akonpaye pasyan an.

Depatman Ijans
Nan moman sa a, nou pa pèmèt vizitè nan Depatman Ijans (ED). Eksepsyon yo pral fèt pou vizit nan ED la ak pasyan pedyatrik, pasyan ki gen andikap entelektyèl ak / oswa devlopman, ak pasyan ki gen andikap mantal ki gen ladan demans. Pou eksepsyon sa yo, yo pral pèmèt yon sèl vizitè pou chak pasyan bò kabann lan.

Sipò pou Moun
Lopital pèmèt moun sipò nan kabann pasyan an dapre direktiv Depatman Sante NYS la pou:

 • Pasyan nan Travay & akouchman
 • Pasyan pedyatrik
 • Pasyan ki te detèmine yon moun sipò yo dwe esansyèl nan swen nan pasyan an (medikalman nesesè), ki gen ladan pasyan ki gen andikap entelektyèl ak / oswa devlopman ak pasyan ki gen andikap mantal ki gen ladan demans
 • Pasyan ki nan sitiyasyon iminan nan fen lavi yo

Anplis de sa, tout vizitè yo:

 • Dwe bay non yo ak nimewo telefòn nan biwo enfòmasyon an nan evènman kontak kontak yo mande yo.
 • Dwe limite afè elektwonik, kalson ki nesesè yo ak nenpòt pwodui twalèt espesifik pou pasyan an.
 • Yo pral oblije mete yon mask ki byen byen adapte (pa gen bandana oswa gutè) ki kouvri nen yo ak bouch yo nèt pandan yo nan etablisman an oswa yo pral refize vizit yo. Lopital la ap bay mask zòrèy zòrèy yo.
 • Ap sibi sentòm ak tanperati chèk atravè optik tèmik sou k ap antre nan lopital la (tanpri retire chapo). Vizitè yo ap tou mande kesyon tès depistaj sante.
 • Dwe rete nan chanm pasyan an eksepte lè w ap antre / sòti nan lopital la epi kite chanm pasyan an pou manje nan kafeterya a.
 • Dwe pratike ijyèn men epi lave avèk savon ak dlo pou 20 segonn oswa dezenfekte men yo lè yo antre ak sòti nan chanm yon pasyan an.
 • Lè w ap vizite pasyan ki gen COVID-19, yo dwe mete lòt PPE obligatwa epi kanpe nan estasyon retrèt la anvan ou antre nan chanm pasyan an.
 • Yo ka mete plis restriksyon sou nenpòt nan sa ki annapre yo: kondisyon klinik/estati nan moman vizit la; gwo risk pou transmisyon bay lòt moun; direktiv yon ajans regilasyon (Centers for Disease Control and Prevention, Depatman Sante Eta Nouyòk oswa The Joint Commission); oswa evalyasyon ekip medikal la.

Nou apresye koperasyon w ak konpreyansyon w pandan tan sa a. Nou konnen ki jan enpòtan manm fanmi yo ak moun yo renmen yo nan pwosesis gerizon yon pasyan epi nou vle asire yon anviwònman an sekirite pou tout moun.