Ki sa ou ta dwe konnen sou swen boule

SandovalSteven Sandoval, MD
Asistan Pwofesè, Operasyon
Direktè Medikal, Burn Center

Suffolk County Volonteer Firefighters Burn Center nan Stony Brook University Hospital se sèl etablisman swen boule deziyen pou plis pase 1.5 milyon rezidan Suffolk County. Sant lan kowòdone sèvis boule nan tout rejyon an, epi fè fòmasyon ak rechèch nan swen boule. Etandone 6-12 fevriye se semèn nasyonal konsyantizasyon boule, espesyalis boule nou an, Doktè Steven Sandoval, ap pataje enfòmasyon enpòtan sou swen boule ak Sant boule nou an.

Ki sa ki se yon sant boule deziyen?
Depatman Lasante Eta New York te deziyen sèten lopital kòm sant boule, sa vle di yo espesyalman byen ekipe an tèm de ekspètiz ak teknoloji pou fè fas ak pasyan ki gen gwo boule. Nan Burn Center nou an, pasyan tout laj yo resevwa swen yon ekip miltidisiplinè ki trè espesyalize, ki gen ladan doktè ak enfimyè ki gen anpil swen chirijikal, terapis respiratwa ak chirijyen plastik, terapis fizik ak terapis okipasyonèl. Nou itilize ekipman sofistike ki fèt pou soulaje doulè pasyan an, defann konplikasyon ak ankouraje gerizon. Anplis de sa, ekip nou an konsantre sou jwenn pasyan aktif ak mobil pi vit ke posib. Sa a ede retade kèk nan konsekans negatif alontèm nan boule ak blesi boule.

Ki jan Stony Brook Burn Center bay swen pou boule? 
Kle nan jere nenpòt kalite boule, espesyalman kalite ki pi grav, se jwenn tretman apwopriye pi vit ke posib. Sa vle di non sèlman ale nan yon etablisman ki gen ekspètiz avanse, pwotokòl ak ekipman, men tou yon sèl ki gen kapasite sa yo 24/7. Burn Center nou an se depi lontan yon etablisman ki ale nan Konte Suffolk. Li sèvi tou kòm yon resous pou lopital kominotè vwazen yo. Anplis evalyasyon inisyal ak swen entansif ak chirijikal kontinyèl, ekip nou an bay sipò fizik ak emosyonèl ki se yon pati enpòtan nan reyabilitasyon total pasyan boule yo. Sikatris grav boule yo ka paralize, epi nou se premye moun ki nan Konte Suffolk ki sèvi ak teknoloji lazè SCAAR FX pou trete yo.

Èske Burn Center la fèt pou pasyan boule yo?
Wi, Burn Center nou an fèt pou optimize swen pasyan ki gen boule, soti nan chanm tretman li yo rive nan chanm pasyan prive li yo, ki ka akomode vizitè lannwit lan ki vle rete ak moun yo renmen yo.

Ki patenarya Burn Center genyen ak ponpye yo? 
Sant lan te rele Suffolk County Volunteer Firefighters Burn Center an 2013 nan onè ponpye konte a ki te fè misyon yo depi ane 1980 yo pou sipòte sant nou an ak pasyan yo nan tout fason. Ponpye devwe sa yo te ranmase lajan pou achte ekipman enpòtan nou itilize, bay yon gwoup sipò kanmarad pou pasyan yo ak fanmi yo, epi peye pri inisyativ rechèch pou avanse swen boule, pami lòt sipò. Byen bonè yo te finanse Living Skin Bank nou an ki bay pansman inik pou blesi ki benefisye pasyan nou yo.

Ki sa ki bon resous edikasyon konsyantizasyon boule? 
Asosyasyon boule Ameriken an se premye moun ki vin nan tèt ou. Sit entènèt li a (ameriburn.org) ofri bon enfòmasyon sou boule ak swen pou boule, tankou estrateji prevansyon. 
Nou gen tou konsèy pou paran yo sou Entènèt (stonybrookchildrens.org/news/protect-your-child-from-burns) ak yon ti liv Kijan Pou Pwoteje Pitit Ou Kont Burns gratis. Timoun yo, espesyalman moun ki poko gen senk ane, gen yon risk ogmante pou blesi boule. Sekirite boule se yon sijè enpòtan ke mwen ankouraje paran yo vin gen konesans sou.

Gade yon videyo ak ekspè boule nou yo ki pale sou diferan kalite boule, kijan pou evite yo, kijan pou pran swen yo, ak plis ankò. stonybrookmedicine.edu/burn-care