Ki sa ou bezwen konnen sou Twoub Otism Spectrum

Otism is a Neurodevelopmental dezòdr pa gen okennw Kwèd pou have a number of lakòzs that manifest in ti krasy diferan fason. This sonnene of maladis is Konnenn as the otis spectre. Ekspè otis nou an, Dr Jennifer Keluskar, yon timoun ak sikològ adolesan, eksplike.

Kouman komen se otis?
Dr. Keluskar: Dènye etid montre ke otan ke youn nan 68 timoun yo te dyagnostike ak yon maladi spectre otis (ASD). Rechèch nan kòz yo te santre sou chanjman nerobyolojik tankou faktè jenetik ak devlopman nan sèvo. Pifò chanjman byolojik parèt gen orijin yo nan devlopman prenatal. Sepandan, gen kesyon konsènan degre nan ki faktè anviwònman ka enfliyanse tou aparisyon nan otis.

Ki sa ki tout moun dwe konnen sou otis?
Dr. Keluskar: ASD yo varye anpil, men yo sitou karakterize pa diskou ak difikilte sosyal, yon tandans nan direksyon souplesse, ak repetitif, konpòtman pwòp tèt ou-dirije. Moun ki gen ASD ta ka akademikman ki gen don oswa grav entelektyèlman defye. Yo gen tandans kominike, konpòte yo, kominike ak aprann nan fason diferan de kamarad klas yo, souvan ki egzije enstriksyon espesyalize yo. Malgre ke otis se yon kondisyon pou tout lavi, moun yo pral jeneralman montre amelyorasyon, ki ka pafwa dramatik. Nan kèk adolesan ak granmoun, to amelyorasyon an ka pi sibtil. Entèvansyon ki baze sou prensip konpòtman ak teyori aprantisaj yo trè efikas nan diminye e menm elimine konpòtman difisil, menm jan tou ankouraje akizisyon de konpòtman sosyalman apwopriye ak adaptasyon.

Kisa kèk siy bonè?
Dr. Keluskar: Nan timoun piti ki gen 18 mwa ak plis, reta nan devlopman langaj ak mank de dezi pou kominike ka rezon pou chèche yon evalyasyon pwofesyonèl. Premye siy yo ka gen ladan: pa itilize jès pou montre enterè nan mond ekstèn lan (pa egzanp, pa montre syèl la sou yon avyon); parèt okouran lè moun kap bay swen yo pale; pa jwe jwèt pretann; evite kontak zye; vle rete pou kont li pi fò nan tan an; ak repitisyon twòp nan mo, fraz oswa aksyon.

Kouman yo dyagnostike ASD?
Dr Keluskar: Dyagnostik la baze sou enfòmasyon ki soti nan paran ak pwofesè sou pwogrè devlopman timoun nan ak yon evalyasyon nan pwofesyonèl swen sante lè l sèvi avèk yon echèl obsèvasyon estanda. Malgre ke jeneralman an sante, osi lontan ke yon tiè nan timoun nan moman an nan premye dyagnostik souvan yo te asosye pwoblèm medikal ki egzije plis evalyasyon. Sa yo ka gen ladan sendwòm jenetik, pwoblèm gastwoentesinal, pwoblèm dòmi, kriz oswa efikasite.

Èske dyagnostik bonè ede?
Dr. Keluskar: Rekonèt ASD byen bonè epi bay entèvansyon yo ka ede yon timoun rive nan tout potansyèl. Entèvansyon bonè, entansif objektif sosyal ak kominikasyon ladrès, ki se tou itil nan diminye konpòtman difisil. Timoun yo anseye kijan pou aprann, jwe ak sosyalize, ki pèmèt anpil moun ale nan lekòl lokal yo.

Ki sa ki sou lè yon timoun ki gen ASD ap grandi?
Dr. Keluskar: Gen kèk granmoun ki pral patisipe nan pwogram abilite jou trè estriktire, kote yo pral aprann fonksyone ak endepandans maksimòm. Nan kèk ka, swen rezidansyèl nesesè. Lòt moun yo pral kapab viv plis poukont nan kominote a ak atenn travay konpetitif, byenke yo kontinye montre karakteristik ASD debaz yo. Men, lòt moun yo kapab asime lavi endepandan, souvan ranpli kolèj oswa fòmasyon pwofesyonèl. Moun sa yo "segondè fonksyone" ka toujou fè eksperyans difikilte sosyal oswa okipasyonèl epi yo ka mande pou kèk sipò.

Ki sa ki distenge apwòch Stony Brook la?
Dr. Keluskar: Nan yon pati sèlman nan sant medikal akademik Konte Suffolk, ekip founisè nou yo se nan yon pozisyon inik pou bay timoun ak fanmi yo swen kowòdone, kijan pou yo pran swen. Nou tou bay aksè a dènye devlopman yo nan evalyasyon ak tretman ASD, ki gen ladan efò rechèch aktif isit la nan Stony Brook. Ekip nou an gen ladan sikyat, sikològ, nerolog, travayè sosyal ak analis konpòtman.

OU ASD CLINICAL SERVICE INCLUDE:
• Evalyasyon konplè
• Jesyon medikaman
• Endividyèl, gwoup, ak terapi fanmi, tankou paran ak ladrès pou fòmasyon sosyal
• Entèvansyon pou konpòtman kriz / entansif pou timoun ki te konekte ak Biwo Eta New York pou
  Andikap Devlòpmantal (OPWWD)
• Sèvis konsiltasyon nan lekòl la
• Preparasyon kolèj ak pwogram sipò
• Asistans Resous
Remak: Gen kèk, men se pa tout nan sèvis nou yo ki kouvri pa asirans. Tcheke avèk founisè asirans ou an.

Pou plis enfòmasyon osijè Klinik Spectrum Otism, rele (631) 632-8850.