Kisa pou espere nan Inite Swen Postanesthesia (PACU)

Ki sa ki ap atann nan Inite Swen PostanesthesiaKi kote mwen ale apre operasyon?
Dwa apre operasyon, ou pral pran nan Pèsonalite Anestezi Post (PACU) oswa dirèkteman nan Inite Swen Entansif la kote enfimyè yo pral pran swen ou epi gade ou ak anpil atansyon. Yon enfimyè pral tcheke siy vital ou souvan, gade nan pansman ou (pansman), kontwole likid venn ou yo ak ba ou medikaman doulè jan ou bezwen li.

Kisa mwen bezwen di Enfimyè PACU a?
Tanpri, di enfimyè a si ou gen doulè. Enfimyè a ap mande w pou w rate doulè ou sou yon echèl nan 0 pou 10, ak siyifikasyon ki pa gen doulè, ak 0 doulè ki pi mal la. Enfimyè a pral revize doulè ou epi li kontinye ede ou jere li jiskaske ou konfòtab ke posib.

Ki sa mwen bezwen fè ak kè m '?
Gen kèk pasyan ki devlope kè plen. Li enpòtan pou w di enfimyè ou sou li touswit, kidonk li ka trete avèk medikaman. Si ou te gen pwoblèm ak kè plen nan tan lontan an, kite founisè swen an anestezi konnen anvan operasyon ou.

Ki lòt santiman mwen ka fè apre operasyon an?
Ou ka santi dòmi, doulè ak / oswa oubliyab nan medikaman ou ba ou pandan operasyon ou.

Kilè mwen pral wè fanmi mwen apre operasyon an?
Vizit nan PACU pral espesifik nan chak etablisman. Tcheke avèk anplwaye retrèt la pou chèche konnen si fanmi w ap gen dwa vizite ou.

Ki kalite enfòmasyon mwen bezwen konnen anvan ou ale lakay ou?
Si w ale lakay ou an menm jou, y ap ba w enstriksyon enprime enprime pou swen ou lakay ou. Anplwaye retrèt la pral revize enstriksyon yo avèk ou ak yon manm fanmi oswa yon zanmi. Enstriksyon ou yo ap gen ladan restriksyon nan aktivite (si genyen), rejim alimantè, medikaman doulè, yon suivi avèk chirijyen ou si sa nesesè, ak nenpòt siy pou gade ak pou fè rapò a chirijyen ou si sa nesesè.

Yon majistra preskripsyon pa ka ba ou depann sou lòd chirijyen ou a ak sa ou te fè.

Ki sa ki pral rive aparèy lakay mwen oswa aparèy entèn anvan ou ale lakay ou?
Si ou te ale nan lopital la avèk C-Pap ou oswa Bi-Pap machin, doulè oswa ponp lakay ensilin yo, yo pral retounen nan ou. Si doulè ou oswa ensilin ponp lan te dekonekte pandan operasyon an, li pral re-konekte anvan ou ale lakay ou. Si ou gen yon Aparèy Otomatik Entèn Konpresyon (AICD) epi li te etenn anvan operasyon, li pral tounen sou anvan ou ale lakay ou.

Èske mwen ka ale lakay mwen apre operasyon an?
Ou dwe gen yon manm fanmi / relatif oswa zanmi, kondwi lakay ou. Pasyan yo pa ta dwe kondwi pou èdtan 24 jan yo ka santi yon ti kras drowsy, e petèt tèt vire, pou plizyè èdtan apre operasyon. Li enpòtan tou pou yon moun, rete avèk ou premye èdtan yo 24 apre operasyon. Li enpòtan pou gen yon moun alantou pou ede ou nan ka yon ijans.

Si mwen bezwen pase lannwit lan nan lopital la, èske mwen gen chanm mwen pare apre operasyon an?
Si ou pral rete nan lopital la pou kèk jou, ou pral asiyen yon chanm. Gen okazyon lè resansman lopital la wo epi pasyan ka oblije rete tann pou yon kabann men menm pandan w ap tann la pral gen enfimyè pou pran swen ou.

Konbyen tan mwen rete nan PACU la?
Kalite anestezi ou te resevwa a ap detèmine kantite tan ou rete a ak kou jeneral ou apre ou fin swivi. Enfimyè PACU a pral obsève ou jiskaske ou retounen tou pre sitiyasyon ou anvan operasyon an. Pafwa pasyan an rete pi lontan pase espere nan PACU, pa bezwen pè: yon pi long rete ka nesesè pou asire ke pasyan an resevwa swen ki pi bon e li konfòtab avan ke yo te egzeyate.

Reenprime ak pèmisyon pa Sosyete Ameriken an nan enfimyè PeriAnesthesia (ASPAN). Copyright © 2010.
Tout dwa rezève. ASPAN Enfòmasyon sou Pasyan. Disponib nan: www.aspan.org.