Ki sa ki espere si w ap ale lakay ou nan jou a nan operasyon

Devan Stony Brook HospitalYon fwa ou te deplase soti nan Post Anestezi Swen Inite a (PACU), ou pral swa voye nan yon kabann pou pasyan ki entène oswa pran nan zòn nan kote enfimyè ap prepare ou ale lakay ou.

Ki sa mwen bezwen konnen anvan ou ale lakay ou?
Anvan ou kite etablisman an, ou dwe satisfè kritè egzeyat espesifik. Ou ka oblije pipi anvan kay egzeyat apre sèten pwosedi chirijikal. Si ou te gen yon anestezi nan rèldo, ou ka voye lakay ou avèk enstriksyon sou sa yo dwe fè si ou pa ka pipi nan yon seri tan bay.

Enfimyè ou pral ale sou enstriksyon pòs-operasyon ou avèk ou ak fanmi ou / zanmi ou. Objektif la se pou anseye ou kisa pou atann ak ap gen ladan restriksyon sou aktivite (si genyen), nenpòt plan rejim alimantè espesyal, medikaman doulè, enstriksyon espesyal ki gen rapò ak operasyon ou a, yon swivi avèk chirijyen ou si ou bezwen yon sèl ak nenpòt siy yo gade pou ak pou rapòte bay chirijyen ou. Si ou te sispann nenpòt medikaman anvan operasyon ou an, mande enfimyè ou oswa doktè sou lè ou ka kòmanse pran yo ankò. Tou depan de lòd chirijyen ou a, yon preskripsyon pou nouvo medikaman ka oswa yo pa ka ba ou.

Konbyen tan li pral pran pou m santi nòmal ankò?
Prepare pou ale lakay ou pou kontinye gerizon ou. Planifye pou pran li fasil pou kèk jou jiskaske ou santi ou tounen nan nòmal. Pasyan souvan santi efè minè apre anestezi, ki gen ladan yo trè fatige, gen kèk doulè nan misk, yon gòj fè mal ak vètij okazyonèl oswa tèt fè mal. Nausea tou ka prezan, men vomisman se mwens komen. Efè segondè sa yo anjeneral ale byen vit nan èdtan apre operasyon an, men li ka pran plizyè jou avan yo ale nèt. Akòz santi fatige oswa gen kèk malèz, pifò pasyan pa santi yo jiska aktivite nòmal yo pandan plizyè jou.

Èske mwen ka kondwi tèt mwen lakay?
Pasyan ki sibi operasyon pou pasyan ekstèn dwe gen yon moun pou kondwi yo lakay yo epi rete avèk yo pou èdtan 24 apre operasyon. Medikaman ou resevwa pandan operasyon ou a ka afekte memwa ou ak jijman mantal pou pwochen èdtan 24 yo. Pandan peryòd sa a, pa sèvi ak bwason ki gen alkòl ak pwodwi tabak, pa fè biznis enpòtan oswa desizyon pèsonèl epi yo pa sèvi ak machin oswa ekipman elektrik.

Nan yon jou osinon de jou apre operasyon, yon enfimyè ka rele yo tcheke sou pwogrè ou. Li enpòtan ke ou bay anplwaye a ak yon nimewo telefòn egzat, pou yo ka kontakte ou.

Reenprime ak pèmisyon pa Sosyete Ameriken an nan enfimyè PeriAnesthesia (ASPAN). Copyright © 2010.
Tout dwa rezève. ASPAN Enfòmasyon sou Pasyan. Disponib nan: www.aspan.org.