Enfòmasyon sou vaksen pou makak

Kòm yon pati nan yon inisyativ nan tout konte a pou adrese pwopagasyon makak nan tout Konte Suffolk, Stony Brook Medicine ak Depatman Sante Konte Suffolk ap travay ansanm pou bay vaksen kont makak.

Orè se sou Entènèt sèlman, epi kounye a tout randevou vaksinasyon monkeypox yo ranpli. Tanpri tcheke tounen pou disponiblite nan lavni. Si w gen yon randevou epi w bezwen anile, tanpri rele (631) 726-8388. Pou jwenn lòt POD vaksinasyon monkeypox, vizite la Sitwèb Depatman Sante Konte Suffolk.

Akòz gwo volim apèl yo, nou mande pou w pa kontakte Edie Windsor Healthcare Center oswa Stony Brook Southampton Hospital pou w pran vaksen kont makak. Enskripsyon se sou Entènèt sèlman kòm dòz yo vin disponib.

Si w ap fè eksperyans sentòm ak/oswa gen monkeypox epi ou bezwen swen medikal, tanpri ale nan yon sal ijans oswa yon sant swen ijan. Tanpri rele ER oswa sant swen ijan davans pou avèti anplwaye a.

Pou aprann kijan ou ka ede anpeche pwopagasyon monkeypox, vizite la Sit entènèt Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi.

Kesyon medikal sou efè segondè

Si w gen kesyon ki gen rapò ak medikal, tankou efè segondè vaksen ak/oswa reyaksyon negatif nan vaksen makak la, nou rekòmande pou ou:

  • Tanpri kontakte doktè prensipal ou a, ki se founisè ki apwopriye ak pi bon pou reponn kesyon ou yo.
  • Tanpri PA kontakte Edie Windsor Healthcare Center dirèkteman. Malerezman, nou pa ka reponn kesyon pou moun ki pa etabli pasyan nan klinik nou an.
  • Si ou pa gen yon doktè swen prensipal oswa doktè swen prensipal ou a pa reponn kesyon ou yo, tanpri chèche swen nan yon klinik swen ijan oswa rele Depatman Sante Konte Suffolk nan 311.

Pou aprann plis sou vaksen kont monkeypox la ak efè segondè potansyèl yo, elatriye, tanpri vizite Sit wèb Depatman Sante Eta New York oswa nan Sit entènèt Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi.

Mèsi pou konpreyansyon ou ak koperasyon.


Enfòmasyon sou Vacuna kont Viruela del Mono

Kòm yon pati nan yon inisyativ tout kondado pou abòde pwopagasyon Viruela del Mono nan tout kondado Suffolk, Stony Brook Medicine ak Depatman Salud del Condado de Suffolk ap travay ansanm pou bay vaksen kont virièl simiyo. Sitwèb Depatman Sante Konte Suffolk.

Pwogramasyon an sèlman an liy, ak kounye a tout sitasyon vaksen kont Viruela del Mono yo plen. Vuelve a konsilte pou disponiblite nan lavni. Si tiene una cita y necesita cancelarla, llame al (631) 726-8388. Pou lokalize lòt POD vaksen kont Viruela del Mono, vizite sit wèb Depatman Salud del Condado de Suffolk.

Debido al alto volumen de llamadas, le pedimos que no se comunique con el Centro de Atención Médica Edie Windsor o el Hospital Stony Brook Southampton pou pwograme yon vaksen kont Viruela del Mono. El registro se en línea solo a medida que las dosis estén disponibles.

Si gen sentòm (sentòm) y/o tiene Viruela del Mono y bezwen atansyon medikal, diríjase a una Sala de Emergencias oa un Centro de Atención de Urgencias. Llame a la Sala de Emergencias o al Centro de Atención de Urgencias con anticipación para alertar al personal.

Para saber cómo puede ayudar a prevenir la propagación de la Viruela del Mono, vizite sit web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Sit entènèt Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi.

Kesyon medikal sou efè segondè yo

Si gen kesyon medikal, tankou efè segondè vaksinasyon yo ak/ou reyaksyon adverses de la Vacuna kont la Viruela del Mono, yo rekòmande ke:

  • Se communique con su médico de atención primaria, quien se el mejor y más adecuado para responder sus preguntas.
  • PA gen kominike dirèkteman ak Sant Atansyon Medikal Edie Windsor. Malerezman, pa ka reponn kesyon moun yo ke pa gen okenn pasyan ki etabli nan klinik nou an.
  • Si no tiene un médico de atención primaria o su médico de atención primaria pa reponn kesyon sa yo, chèche atansyon nan yon Klinik Attention de Urgencias ou llame al Departamento de Salud del Condado de Suffolk al 311.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou Vacuna kont la Viruela del Mono ak los posib efè segondè yo, elatriye, vizite sit wèb Depatman Salud del Estado de Nueva York oswa sit wèb Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Sit wèb Depatman Sante Eta New York  Sit entènèt Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi

Mèsi pou konpreyansyon ou ak koperasyon ou.
 

Dènye Mizajou
06 / 24 / 2022