Benefis ekonomik

Enpak la nan Stony Brook University Lopital sou ekonomi an ak kominote a - Janvye 2016 *

Lopital yo entegral pou ranfòse ak sipòte enfrastrikti sosyal ak fanmi kominote lokal yo.

Kominote sa yo konte sou sistèm swen sante lokal yo:

  • delivre swen sante-wo kalite nan kominote yo sèvi kèlkeswa kapasite pou peye.
  • asiyen resous swen sante ra estratejik lè yon ijans oswa yon katastwòf frape.
  • pote lavi nan mond lan.
  • swen pou granmoun aje epi bay konfò nan fen lavi.
  • Devlope aktif kominote a sou enpak chwa yo genyen sou sante yo ak byennèt yo.
  • pèmèt kominote yo vin pi solid ak pi pwodiktif.

Rapò 2016 sa a, ki prepare avèk asistans nan Asosyasyon Swen Sante Eta New York (HANYS), montre enpòtans ekonomik wòl Stony Brook University Lopital jwe nan kominote lokal nou an. Li idantifye ak mezire enpak dirèk nou sou ekonomi lokal la, epi montre "efè" efè dola yo sektè sante a pote nan kominote a ak travay nou ede kreye. Anplis de sa, li montre benefis lopital nou an bay pou ede yon kominote san danje, ki estab e ki an sante.

Kalite Swen Sante

Stony Brook trete plis pase pasyan 100,000 chak ane nan Depatman Ijans, plis pase plis pase pasaje 800,000. Apeprè 34,000 pasyan yo admèt nan lopital la chak ane, ak plis pase ti bebe 4,300 yo delivre.

Lopital yo atravè Eta New York ap patisipe nan yon inisyativ nasyonal - Partnership for Pasyan - ki vize pou amelyore kalite swen ak fè swen sante ki pi an sekirite lè yo diminye kondisyon lityè ak lekti yo. Pwogram New York te rekonèt kòm youn nan pi gwo pwogram pèfòmans nan peyi a, epi li te make yon rapò Depatman Sante ak Sèvis Sosyal nan Etazini nan 2014.

Beyond Dimansyon Swen Sante

Stony Brook University Hospital se yon eleman enpòtan pou viabilité ekonomik kominote nou an. Soti nan moun yo nou anplwaye nan efè yo dirèk ak endirèk nan depans, enpak nou kòm yon motè ekonomik se sibstansyèl. Anplis de sa, gwo depans endirèk pran plas plis "en" nan ekonomi an, bay yon kontribisyon enpòtan nan revni federal, leta ak lokal.

Nan 2014, Stony Brook University Hospital kontribiye anpil nan sante ekonomik zòn nan, bay yon estime total enpak ekonomik chak ane nan $ 2,189,000,000. Nan tout eta a, aktivite ekonomik ki te kreye pa lopital yo - atravè travay ak acha machandiz ak sèvis yo - fè plis ke pousan 10 nan pwodwi domestik Boston an.

SBUH tou stimile ekonomi an pa génération $ 292 milyon dola nan dola taks, ak plis pase travay 6,300.

Tankou tout lopital, Stony Brook rantre sou finansman eta ak federal pou bay swen. Poutètansman Medicaid ak Medicare pa peye, Medicaid peye sèlman pou santim santim chak dola pou swen medikal, pandan ke Medicare peye sèlman santim ksen.

* SOURCE: Asosyasyon Swen Sante Eta New York