Opòtinite pou Anplwa

POU FIZIK BIWO BIZNIS

Dèyè tout bon doktè ki gen yon swiv fidèl se yon anplwaye k ap travay di, anplwaye devwe. Stony Brook Medicine Community Medical Group rekonèt sa e nou apresye kontribisyon ou yo. Nou ankouraje w, kòm yon anplwaye aktyèl nan yon pratik doktè rezo Stony Brook Medicine Community Medical Group, pou w aplike pou travay nan òganizasyon sèvis administratif nou an, Stony Brook Medicine Community Medical Group. Si yo apwouve w, benefis ou yo kòm yon anplwaye Stony Brook Medicine Community Medical Group ka gen ladan sa ki annapre yo:

  • konpetitif konpansasyon
  • Tan vakans jenere
  • asirans sante
  • Pou pran retrèt plan