Pou doktè yo ak biwo yo

Limit responsabilite nou:

Regleman sa yo pa kreye epi yo pa gen entansyon kòm nòm ofisyèl aplikab nan swen oswa pratik pou Sant Operasyon anbilatwa oswa Stony Brook University Medical Center. Sant Anplwaye Operasyon Anbilatwa a rekonèt ke gen sitiyasyon kote aderans nan gid sa yo pa apwopriye, pratik oswa aplikab. Direktiv yo gen entansyon kòm yon fondasyon jeneral oswa, ki di otreman, kòm objektif pou pratik, pwosedi oswa konpòtman ki ta dwe swiv kote sa posib