Lannwit lan anvan operasyon

Ou ka resevwa enstriksyon nan men nou oswa chirijyen nou an ki gen rapò ak nwit lan la anvan operasyon. Enstriksyon sa yo ka genyen ladan enfòmasyon espesifik sou jèn, ki lè yo dwe nan Sant lan ak lòt direktiv ou ka bezwen swiv. Nou pral fè tout efò pou kontakte chak pasyan pèsonèlman jou a anvan operasyon. Rele sa a gen entansyon ede nou pi byen prepare pou vizit ou a, epi ede ou prepare pou rete ou.

Pandan apèl sa a, nou ka mande yon seri woutin kesyon. Yo pral ba w enstriksyon sou ki kote ak ki lè yo dwe nan Sant lan, ki sa yo mete, ki medikaman yo pran ak sa ki lòt aranjman ou bezwen fè. Y ap ba w opòtinite ase pou w poze nenpòt kesyon oswa fè nenpòt demann nan moman an.

Tanpri pran nòt nan direktiv sa yo enpòtan preoperativ pou nwit lan la anvan operasyon. Si ou regilyèman pran medikaman, nou jeneralman atann pou nou kontinye pran medikaman sa yo sof si chirijyen ou oswa anèstezyolojis ki endike ou endike sa. Pa ezite rele konsènan zafè sa a si ou gen nenpòt dout. Tanpri, pote tout medikaman ou avèk ou nan jou operasyon an. Si ou remake nenpòt chanjman ki sot pase nan sante ou, patikilyèman lafyèv, rim sèvo, elatriye, tanpri notifye chirijyen ou ak sant la pi vit ke posib. Si ou ta dwe sibi yon pwosedi jinekolojik sèlman epi ou kòmanse menstruasyon, tanpri kontakte chirijyen ou oswa Sant la tankou sa a ka retade operasyon ou.

Si ou pa kapab kenbe randevou ou, tanpri notifye nou pi vit ke posib.

Si pasyan an se yon minè, omwen yon paran / gadyen bezwen rete nan lokal yo nan tout tan epi yo dwe akonpaye timoun nan lakay yo.

Pasyan yo p ap pèmèt yo kondwi, mache oswa pran transpò piblik apre sedasyon oswa anestezi. Tanpri fè aranjman ki apwopriye yo. Si ou te bay anestezi jeneral, tanpri fè aranjman pou yon konpayon yo dwe avèk ou pou omwen douz èdtan apre operasyon an.

Tanpri, santi w lib gen yon dine remoute kouraj ak manje ak bwè nòmalman nwit lan la anvan operasyon. Ou pral resevwa enstriksyon espesifik konsènan jèn pou operasyon. Gen kèk pasyan kwè ke si yo ekzajere pwosedi yo jèn yo ap ogmante sekirite yo. Pèsepsyon sa a se kòrèk epi nou byen lwen pito peryòd la jèn dwe minimize. Tanpri gade nan anestezi seksyon nan sa a pa ezite rele nou pou klarifikasyon sou zafè sa a.

Anplis de sa nan enstriksyon ki anwo yo, tanpri retire tout pèse kò ou anvan ou kite kay la. Retire lantiy kontak nan kay la, epi pito mete linèt je. Tanpri, pa mete okenn bijou nan tout.