Sijè Jeneral: Gid Admisyon

Gid pou Jesyon Admisyon nan Stony Brook Medikaman Swen pou Operasyon Anbilatwa

Sant Operasyon anbilatwa a se nan yon kote jeyografik separe nan Stony Brook University Medical Center. Tout efò dwe fè pou minimize admisyon nan lopital postoperatif. Siksè nan objektif sa a se depann sou ka apwopriye ak seleksyon pasyan an.

Lopital admisyon, kote sa nesesè, ka divize an de gwoup:

      1. Medikal ijans. Pasyan sa yo se enstab oswa bezwen ijan swen medikal epi yo bezwen transpòte nan lopital ki pi pre a, Stony Brook University Medical Center. Tretman doktè pou pasyan sa yo ki bezwen transfere nan Depatman Ijans SBUH oswa admèt yo nan SBUH pou yon ijans medikal ka jwenn privilèj administratif pou ka sa a sèlman an akò avèk SBUH medikal anplwaye pa-lwa.
      2. Lopital admisyon ki pa ijans. Men kèk egzanp nan gwoup sa yo ki enkli pasyan ki bezwen plis jesyon doulè, tretman pou anviwonnman postoperatif ak siveyans minè. Pasyan sa yo ka transpòte nan Sant Anbilatwa a nan yon lopital ki apwopriye, depann de bezwen klinik yo nan pasyan an, ak jan yo detèmine ansanm pa Direktè a Medikal nan Sant chirijikal la ak doktè pasyan an nan konsiltasyon ak pasyan an.

Nenpòt pasyan ki ranvwaye nan Sant Anbilatwa a ap resevwa enstriksyon egzeyat ekri. Tretman doktè yo dwe konseye pasyan yo nan pozisyon yo nan Chomaj Ijans / Lopital yo ke yo gen privilèj.