Jeneral Sijè: Apwobasyon finansye ak Clearance

Depatman an voye bòdwo ap eseye optimize koleksyon bòdwo nou an nan direktiv Stony Brook University Medical Centers '. Pou pati ki pi, ka yo fèt nan Sant Operasyon anbilatwa yo se elektif, operasyon ki pa Emergent ki jeneralman rezerve byen an davans. Pou rezon sa a nou pral eseye kolekte sa ki kontra kontribye nan nou. Sa vle di ke nou pral aplike règleman ki deja egziste nan Stony Brook University Medical Center. Ap medikalman nesesè operasyon PA JANM dwe refize.

Depatman faktirasyon nou an ap verifye asirans pasyan yo. Yo pral notifye pasyan yo nan kopeman, franchiz non yo ak pwosedi dekouvri pou ki yo pral responsab. Nou pral kolekte lajan sa yo anvan oswa sou jou a nan operasyon.

Chak pasyan dwe te fè kèk aranjman pou peman anvan nou pral fè operasyon li. Stony Brook University Medical Center gen anpil pwogram pou èd finansye, asistans pou jwenn sou Medicaid, plan peman elatriye. Moun ki kalifye yo kapab apwouve pou jiska yon rabè 95 sou frè yo. Asistans finansye moun ka kontakte nan 631.444.4151.

Politik ki anwo a pa vle di ke nou pa pral konpasyon, charite, oswa konpwomèt. Li vle di ke aranjman yo pou peman oswa asistans, kèlkeswa sa yo ka, yo pral fèt anvan jou operasyon an. Tanpri konnen ke kèk pasyan yo pral mande yo pote peman yo nan jou a nan operasyon. Pasyan yo ka peye pa lajan kach, chèk, Visa, Mastercard, Discover ak American Express.

Tanpri santi nou rasire ke nou pral respekte epi ede pasyan yo nan nenpòt fason posib. Evidamman nenpòt ki pasyan ki gen kondisyon medikal ta dwe blese pa reta nan ki gen operasyon an ap resevwa sèvis nou an imedyatman san ezitasyon.

Tanpri sonje ke pasyan ki pa kouvri pou sèvis anestezi ka menm jan yo kontakte pou kèk peman davans.

Kòm yon ajans nan Eta New York nou pa gen dwa pou yo pwolonje koutwazi pwofesyonèl oswa dediktib yo.

Stony Brook Medikaman NIMEWO KONSÈY POLICY.
Ki pa admiske admisyon pwograme pou pasyan ki refize konfòme li avèk aranjman finansye yo nan Sant Medikal la ka admisyon difere ak apwobasyon doktè ki nan asistans lan. Si doktè a deklare maladi pasyan an egzije admisyon, pasyan an dwe admèt kèlkeswa kapasite finansye li pou li peye Sant Medikal la.