Prepare pitit ou a - FAQÈske nou ka vizite Sant Operasyon anbilatwa anvan jou operasyon an?

Wi. Nou gen yon pwogram pou entwodui timoun yo ak fanmi yo nan Sant Operasyon an. Sa yo vizit preoperativ yo trè itil nan prepare yon timoun pou ensiste nan "gwo jou a." Nou ankouraje w pou itilize sèvis sa a. Tanpri gade seksyon an Touroperativ Tour.


Kisa mwen ta dwe fè si pitit mwen an devlope yon fredi anvan operasyon an?

Nou prefere fè operasyon elektif lè timoun nan optimize medikal. Nan kèk ka li ka pi bon retade operasyon an jiskaske timoun nan se parfe byen. Tanpri rele chirijyen ou le pli vit ke ou remake sentòm yon frèt oswa nenpòt lòt pwoblèm medikal. Ou se Byenveni nan rele nou pou konsèy nan 631.444.9400. Tanpri avèti sant chiriji a imedyatman si ou; operasyon ki te repwograme. Pa ezite pran pitit ou pou pedyat li. Pitit ou a pral re-evalye pa yon anèstezist nan jou operasyon an.


Kisa mwen ta dwe pote pou pitit mwen an?

Tanpri, pote yon pi renmen jwèt ti kras oswa bèt pou konsole pitit ou a. Si li gen yon dra ti kras oswa zòrye nan kay tanpri pote li nan Sant Operasyon an. (Li pa gen pwoblèm sa li sanble.) Tanpri pote TOUT MEDIKASYON ke pitit ou a pran nan kay la. Nou ka bezwen yo. Tanpri, pote yon boutèy bwè oswa "sippy" gode ke pitit ou a renmen. Nou gen manje boutèy nan Sant lan, men souvan timoun yo pito pwòp yo, patikilyèman apre operasyon. Si yo prefere yon ji espesyal ke nou pa ka gen nan Sant lan, tanpri, santi yo lib yo pote kèk ansanm. Tanpri, pa pote lòt timoun nan Sant lan.


Èske frè ak sè pitit mwen an ka vini nan Sant Operasyon?

Nou mande ke paran yo sèlman rive nan Sant lan. Espas yo limite. Genyen lòt pasyan rekipere yo fèmen epi trafik nan zòn rekiperasyon an bezwen minimize pou rezon medikal. Sibvansyon yo PA PA pèmèt tou pre lòt pasyan rekipere yo. Tanpri fè lòt aranjman pou lòt timoun ou yo.


Poukisa pitit mwen dwe evite manje oswa bwè anvan operasyon an?

Gen yon risk ke nenpòt moun ka aspire sa ki nan vant pandan y ap anba anestezi. Risk sa a trè ra men trè grav. Nou konfòme yo ak rekòmandasyon yo nan Sosyete Ameriken an nan anèstezist. Tanpri sonje ke ogmante tan an nan jèn pa diminye risk yo nan tout. An reyalite, timoun nan ki te jete twòp ka nan yon risk ki pi wo pou devlope yon pwoblèm. Jèn anvan operasyon pa gen anyen fè ak noze la ak vomisman ke kèk pasyan eksperyans apre operasyon.


Konbyen tan mwen ta dwe evite manje oswa bwè?

Sa depann de laj pitit ou. Likid ak manje solid gen règ diferan. Konsènan likid, tout timoun yo ankouraje yo bwè klè likid jouk twa (3) èdtan anvan operasyon an. Tanpri note ke likid klè vle di nenpòt likid ke ou ka wè nan. Men sa yo enkli dlo, ji pòm, sprite, ale jenjanm, coke, Gatorade, klè Jell-0.

Lèt ak fòmil yo entèdi. Sa yo se PA likid klè. NON LÈT MILITÈ.

Règleman yo pou manje solid yo konplike. Pou senplifye bagay nou mande pou yo pa bay manje solid apre minwi. (Okazyonèlman, yo ka bay enstriksyon diferan.) Kenbe manje solid ak lèt ​​apre minwi, men ankouraje likid klè jiska twa èdtan anvan operasyon an.

Timoun ki bay tete yo kapab tete jouk kat èdtan anvan operasyon an. Timoun sa yo ka toujou gen likid klè jiskaske twa èdtan anvan operasyon an.

Nou fè apèl pou ou pou minimize peryòd la jèn. Tan ki pa nesesè pou jèn yo pa an sante pou yon timoun ki sibi anestezi. Tanpri, eseye bay la klè likid kòm fèmen nan twa èdtan yo anvan operasyon ke posib. Sa a ka menm mande pou reveye tèt ou ak timoun nan moute pandan lannwit lan. Men, pa gen manje solid oswa lèt oswa fòmil apre minwi.

(Si pitit ou a gen yon kondisyon ki asosye avèk ralantisman lestomak la, nou pral dire tan yo jèn. Men kèk egzanp sou dyabèt, obezite, pwoblèm ezofaj ak rflu.)


Kilè yo pral pèmèt pitit mwen an manje oswa bwè ankò?

Anjeneral, pitit ou a ka manje oswa bwè touswit apre operasyon an. Gen kèk sitiyasyon espesyal ki kapab okipe yon fason diferan. Pifò timoun yo ap bwè e petèt manje yon bagay limyè anvan yo kite. Li pa oblije pasyan bwè anvan ou kite Sant lan. (Anpil timoun prefere pwòp "sippy" tas oswa boutèy. Tanpri santi yo lib pou pote pwòp yo pou yo itilize nan sal rekiperasyon an.)


Èske pitit mwen an ap resevwa kèk medikaman anvan medikaman an?

Gen plizyè fason pou ede oumenm ak pitit ou jwenn nan enkyetid operasyon an. Nou pa gen okenn règ. Chak timoun ak fanmi yo pral evalye epi yo pral ansanm plan pi bon an ap chwazi. Plan sa a ka oswa li pa ka gen ladan yon medikaman sedatif ki dwe bay preoperativ.


Èske gen doulè oswa baton zegwi?

Yon fwa ankò, chak timoun ap trete sou yon baz endividyèl. Pifò timoun yo chwazi pou yo ale nan dòmi lè l sèvi avèk yon mask respire pou fè pou evite "pokes ak baton." Nan ka sa yo, sèlman apre timoun nan ap dòmi, nou pral mete venn an. Anjeneral, timoun nan oswa alantou 9 ane fin vye granmoun ap chwazi metòd la venn pou ale nan dòmi olye ke yo respire nan mask la, ki nou santi nou se yon chwa pi bon pou gwoup laj sa a. Li pa etranj pou yon timoun ki pi piti ki te avèk nou yon fwa kèk yo chwazi yon venn olye pou yo mask la. Nan okazyon ki ra ak pou rezon espesifik medikal, li ka endikasyon fò yo sèvi ak yon venn epi yo pa mask la. Ou pral gen ase tan diskite opsyon ki pi bon pou pitit ou a.


Èske mwen ka rete ak pitit mwen an lè li ale nan dòmi?

Gen plizyè fason pou minimize estrès la nan separasyon ak operasyon. Yon paran ki akonpaye pitit li nan chanm fonksyone yo se youn nan chwa ki posib nou genyen pou minimize estrès timoun nan. Pwoblèm sa a te byen etidye ak konklizyon rechèch anpil se ke chak pasyan bezwen yo dwe endividyalize. Ou pral gen ase tan diskite sou sa a ak anestezi ou ak ansanm plan ki pi apwopriye pou pitit ou ap fòmile. Gen ka kote paran yo nan chanm opere a ede timoun nan. Gen lòt ka kote paran an pa itil epi li ka menm distrè soti nan swen timoun lan an sekirite. Nou pral diskite sou pitit ou a epi lè sa a ansanm deside ki sa ki ta travay nan enterè li pi bon.


Èske mwen ka antre nan chanm opere avèk pitit mwen an?

Li pral gen sikonstans kote li apwopriye pou yon paran antre nan chanm nan fonksyone. Etid ak eksperyans montre ke desizyon sa a bezwen yo dwe endividyalize ak diskite ant paran an ak anestezi a. Gen anpil sitiyasyon kote lòt chwa yo pi bon e petèt menm pi an sekirite. Tanpri pa ezite diskite sou opsyon ou yo.


Ki kote pitit mwen pral ale apre operasyon an?

Apre operasyon, pifò timoun yo pral ale nan zòn timoun yo nan sal rekiperasyon an. Okazyonèlman, si timoun nan se lajè-reveye, li pral ale dirèkteman nan yon dezyèm rekiperasyon etap nan zòn nan. Nou pral chwazi kote ki apwopriye a san danje pou geri pitit ou a epi rankontre ou avèk pitit ou a pi vit posib.


Kilè mwen pral wè pitit mwen apre operasyon an?

Ou menm ak pitit ou a ap reyini pi vit ke posib. Nan kèk ka, ou ka reyini anvan pitit ou a louvri je li. Pifò nan tan an, ou pral avèk pitit ou a nan dis premye minit yo nan li rive nan sal rekiperasyon an. Okazyonèlman, si li se medikalman nesesè, nou pral gen ou rete tann yon ti tan ankò. Tanpri santi li rasire ke nou respekte oumenm ak bezwen pitit ou a dwe ansanm pi vit ke posib.


Èske pitit mwen ka vomi apre operasyon?

Wi, li posib ke pitit ou a ka vomi apre operasyon. Si pitit ou a nan ti gwoup la ki nauseuz apre operasyon an, Lè sa a, nou pral patisipe nan l 'oswa li nan sal la rekiperasyon. Raman, timoun nan ta ka bon nan Sant Operasyon an ak Lè sa a, santi w dousman sou wout la kay oswa menm nan kay la. Sa a se estraòdinè epi anjeneral pa endike yon pwoblèm grav. Si vomisman rive, tanpri rele chirijyen ou oswa Sant Operasyon an pou konsèy ak sipò.


Èske yo pral bay pitit mwen medikaman pou yo pran kay?

Y ap ba ou preskripsyon pou tout medikaman nesesè pitit ou a ap bezwen lakay li. Si ou vle, nou ka rele preskripsyon yo nan famasi ou a pou yo ap tann pou ou sou wout lakay ou. (Gen kèk chirijyen ki ka ba ou yon preskripsyon anvan jou operasyon an pou ou ka ranpli li anvan operasyon pitit ou a. Nou ankouraje pwosesis sa a.)


Kisa mwen ta dwe fè si pitit mwen an gen yon pwoblèm medikal nan kay la?

Si sa a sanble ijan rele 911 oswa ale nan ER ki pi pre a. Toujou kontakte chirijyen ou an premye. Chirijyen a pral swa rezoud pwoblèm ou an oswa li dirèkteman nan sous ki apwopriye a pou èd. Si ou gen nenpòt ki enkyetid grav epi ou gen pwoblèm pou jwenn sipò ki apwopriye a, ale dirèkteman nan sal dijans ki pi pre a.


E si mwen gen lòt kesyon?

Nou ankouraje w pou poze kesyon epi fè tout efò pou ou rezoud pwoblèm ou yo. Ou ka kontakte nou pa telefòn nan 631.444.9400. Nou ka reponn kesyon ou yo tou pa imèl. Tanpri gade nan Kontakte nou seksyon.