Sant STI pou Konte Suffolk

Nan Stony Brook STI Center, nou ofri tès konplè STI (enfeksyon ki transmèt seksyèlman), pwofilaktik pre-ekspozisyon (PrEP) pou anpeche enfeksyon VIH, ak pwofilaktik apre ekspoze (PEP) apre ekspoze a VIH.

Si w sispèk ou te deja pran yon maladi seksyèlman transmisib, Sant STI nou an ofri tès rapid, dyagnostik, ak tretman. Nou trete tout MST, tankou sifilis, gonore, klamidya, mycoplasma genitalium, trikomonaz, ak epatit.

Pa gen asirans? Nou ka ede. Nou ofri tès ak tretman an diskrètman, epi san okenn kòd asirans kote sa nesesè. Estati imigran p ap afekte swen ou tou. Sant nou an gen aksè a finansman ki pèmèt nou bay tès ak tretman gratis pou pasyan ki bezwen èd adisyonèl sa a.

Randevou rapid,
menm jou lè sa posib

Pa gen Asirans
nou ka ede.

Tès STI
swen se konfidansyèl

Ki sa ki PrEP?

Pwofilaksi pre-ekspozisyon (PrEP) enplike nan pran medikaman antiretwoviral pou anpeche VIH. PrEP se trè efikas pou anpeche VIH fè sèks, lè yo pran li jan yo preskri. Li diminye tou (men li pa anpeche) risk pou trape VIH nan itilizasyon dwòg. Klinik STI nou an ka ede w ak preskripsyon pou PrEP.

ki sa ki PEP?

Pwofilaksi apre ekspoze (PEP) enplike nan administre medikaman VIH nan lespas 72 èdtan apre yon potansyèl ekspoze VIH. PEP la pi bonè kòmanse apre potansyèl ekspoze a VIH, se pi gwo chans pou yo reyisi nan anpeche transmisyon.

Tès STI nan Konte Suffolk

Ak tès pou STIs, klinik nou an ofri opòtinite depistaj pratik ak rapid pou moun ki konsène sou sante seksyèl yo. Tès Point of Care yo administre nan Klinik STI a e kèk yo konplètman gratis pou pasyan yo (tès Point of Care - kontakte nou pou plis detay). Tès ki mande tès laboratwa ekstèn yo ka chaje - tanpri rele liy swen nou an pou plis detay. 

Maladi Transmèt Seksyèlman (STD) ka rive pandan nenpòt kalite kontak seksyèl epi yo koze pa divès faktè, tankou bakteri, viris, ak parazit. Gen kèk fòm komen nan MST yo enkli:

  • VIH: Yon viris ki atake selil T, ki febli sistèm iminitè a epi ki mennen nan SIDA si yo pa trete. Sentòm yo ka gen ladan tèt fè mal, kè plen ak vomisman, fatig, swe lannwit, ak glann anfle.
  • HPV: Gen plis pase 100 kalite papillomavirus imen, kèk ki lakòz veri jenital ak lòt ki lye nan kansè nan matris nan fanm.
  • Klamidya: Yon STI komen ki te koze pa yon enfeksyon bakteri ki ka afekte zòn jenital, rektal, oswa gòj, ki kapab afekte gwosès. Sentòm klamidya yo enkli ekoulman nòmal, doulè/boule lè w ap pipi, ak doulè nan rektal oswa senyen.
  • Gonore:Yon STI bakteri trè kontajye ki afekte repwodiktif ak lòt zòn, ki poze risk pandan gwosès la. Malgre ke gonore souvan pa gen okenn sentòm ditou, li ka lakòz enkli tèstikul anfle, ekoulman ki tankou pi ki soti nan rèktòm, oswa ekoulman nan vajen ak senyen pou fanm.
  • Èpès jenital: Yon IST komen ki te koze pa viris èpès senp, ki ka san sentòm men ki mennen nan epidemi, ki poze risk pou tibebe ki fèk fèt pandan akouchman.
  • Sifilis: Gaye nan kontak seksyèl ak ki te koze pa Treponema pallidum bakteri, etap yo nan sifilis gen ladan maleng, gratèl, ak konplikasyon potansyèl alontèm ki espesyalman konsène pandan gwosès la. Premye sentòm sifilis la se yon ti blesi ki rele chankre. Sifilis segondè ka lakòz yon varyete sentòm.

FAQ?

 

Repons: Paske sentòm STI yo ka vag epi yo ka sipèpoze ant maladi yo, yon founisè medikal fè yon evalyasyon rapid ak tès yo nesesè anvan nenpòt tretman.

 

Repons: Wi, gen opsyon tretman ke yo rele PrEP, ki ka bay pwofilaktik epi anpeche enfeksyon VIH.

 

Repons: Misyon nou se bay swen klinik rapid, kidonk nou asire ke yon founisè swen sante pral an kontak avèk ou nan 1-2 jou ouvrab.

 

Repons: Klinik nou an bay pasyan swen san asirans.

 

Repons: Nou bay vi prive nan klinik nou an priyorite epi asire swen ou an konfidansyèl.

 

Repons: Nou bay swen pou tout pasyan kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon yo.

 

Kontakte Nou

Klinik STD LGBTQ konpasyon nou an disponib:

9:00 am-5:00 pm, Lendi jiska Vandredi

205 N Belle Mead Rd
EAST SETAUKET, NY 11733

Tel:  (631) 358-1410

Link nan direksyon yo

Dènye Mizajou
06/24/2022