Edie Windsor Sant Swen Sante a

Edie Windsor Sant Swen Sante a

182 W. Montauk Hwy. Bldg. B, Suite D, Hampton Bays
Telefòn: (631) 287-5990 
Faks: 631-759-9432

Orè Biwo: Lendi - Vandredi, 8:00 am a 4:00 pm

Sou sant lan

Edie Windsor Healthcare Center espesyalize nan sèvis swen sante LGBTQ*. Nou bay tout manm ak alye kominote LGBTQ* ak tretman ak prevansyon VIH aksesib, konpasyon, ak swen konplè. Vizyon nou se bay bon jan kalite sèvis swen sante nan yon atmosfè k ap pran swen pandan w ap kenbe konfidansyalite ak respè pou chak pasyan kòm yon moun.

Nou bay sèvis medikal konfidansyèl nan yon anviwonman ki aksesib, san jijman kèlkeswa oryantasyon seksyèl oswa idantite sèks ak ekspresyon. Yo aksepte pifò plan asirans prive, Medicare, Medicaid, ADAP, ADAP Plus ak PrEP-AP. Sèvis sou apèl 24 èdtan, 7 jou pa semèn. Anplwaye bileng (anglè/panyòl).

Rezime Sèvis:

  • Swen Medikal Prensipal ak Fanmi konplè LGBTQ+ (ki gen ladan terapi ranplasman òmòn).
  • Swen Medikal VIH (ki gen ladan tretman ki enjekte ki dire lontan)
  • PrEP/PEP (ki gen ladan tretman pou enjekte ki dire lontan)
  • Sèvis Swen Sante Seksyèl (Tès pou STI, VIH, Epatit)
  • Konsèy Sante Mantal
  • Jesyon Ka ki bay sipò ki gen ladan edikasyon sante, konsèy pou respekte tretman, lyen ak sèvis medikal ak sèvis sipò
  • Tretman manipilasyon osteopatik (OMT)
  • Navigatè Pasyan LGBTQ+

Pou plis enfòmasyon tanpri vizite sit entènèt nou an nan https://southampton.stonybrookmedicine.edu/services/LGBTQ-and-HIV-healthcare

Doktè Eric Lella
Doktè Eric Lella

Dènye Mizajou
02/15/2023