Tout Lopital Stony Brook Medsin yo te nonmen lidè nasyonal nan egalite nan swen sante LGBTQ+

LGBTQ+ Lidè Egalite Swen Sante

Tout lopital Stony Brook Medicine te resevwa pi gwo nòt 100 nan sondaj HEI anyèl ane sa a

Chak ane, sistèm swen sante Stony Brook Medicine ap chèche nouvo fason pou adrese ak afime bezwen espesifik ak inik moun LGBTQ+ yo. Koulye a, efò sa yo te rekonèt nan yon fason gwo, pa sondaj la Healthcare Equality Index (HEI) nan la Fondasyon Kanpay Dwa Moun. Sondaj HEI a sèvi kòm zouti nasyonal pou referans LGBTQ+ ki evalye règleman ak pratik etablisman swen sante yo ki gen rapò ak ekite ak enklizyon pasyan, vizitè ak anplwaye LGBTQ+ yo.

Nan 15 ane sa ath sondaj anyèl HEI sou plis pase 900 enstalasyon nan tout peyi a, Stony Brook University Hospital (SBUH), ki gen ladan Stony Brook Children's Hospital; ansanm ak Stony Brook Southampton Hospital (SBSH); ak Stony Brook Eastern Long Island Hospital (SBELIH) yo tout te nan mitan yon gwoup chwazi founisè swen sante nan tout peyi a ki te resevwa deziyasyon "LGBTQ+ Healthcare Equality Leader" pou 2022. Tout lopital Stony Brook Medicine te resevwa pi gwo nòt 100 nan sondaj la, ki anglobe non-diskriminasyon ak fòmasyon anplwaye yo, sèvis pasyan ak sipò, benefis ak politik anplwaye yo, ak pasyan ak angajman kominote a.

"Ane apre ane, Komite LGBTQ+ Stony Brook angaje l pou l bay kominote LGBTQ+ nou an nan Suffolk County bon jan kalite, swen ekitab," te di. Hal Paz, MD, Vis Prezidan Egzekitif, Syans Sante, Stony Brook University ak Ofisye Chèf Egzekitif, Stony Brook University Medicine. "Mwen fyè de tout efò kolektif sistèm swen sante Stony Brook Medicine ak travay di pou reyalize rekonesans sa a."

Imaj

Yon vizyon komen nan tout Stony Brook Medicine pandan Mwa Fyète
(Klike sou imaj pou w wè pi gwo)

Suzie Marriott, MS, RN, PMH-BC, pa t 'kapab dakò plis. Li se Ofisye Enfimyè anchèf ak Vis Prezidan Senior pou Sèvis Swen Pasyan nan Stony Brook Eastern Long Island Hospital. "Mwen tèlman fyè de tout ekip lopital Stony Brook Medicine nou an paske yo te resevwa rekonesans sa a ak rantre nan yon gwoup elit enstalasyon ki bay manm kominote LGBTQ+ la swen, ki souvan evite chèche swen paske yo pè diskriminasyon," te di Marriott. "Lè w gen konpasyon epi pèmèt yon moun eksplore fason yo vle konnen yo se kle pou kòmanse yon relasyon ki an sekirite ak respè. Nan inite adolesan nou yo an patikilye, kreye anviwònman an sekirite sa a ka ede fasilite yon adolesan eksplore santiman yo ak eksperyans idantite sèks yo, si se sa ki nesesè. Ekip nou an konnen tou ki jan li enpòtan pou antre nan travay fanmi an — pou asire ke gen yon anviwònman ki bay sipò lakay ou,” li te ajoute.

Idantifye, Sipòte ak Defann Bezwen Swen Sante LGBTQ+ atravè Long Island

An 2021, Stony Brook Medicine te reyalize ke te gen yon ti kantite enfòmasyon ki disponib nan nivo nasyonal ak rejyonal sou bezwen swen sante moun LGBTQ+ yo. Kòm yon rezilta, Stony Brook te kolabore ak plis pase 30 òganizasyon ki baze nan Long Island ak lidè kominotè pou rive jwenn tout sektè nan kominote LGBTQ+ la pou konplete. Sondaj Evalyasyon Bezwen Sante LGBTQ+, te lanse pandan Mwa Fyète nan mwa jen 2021. Sondaj la te vize bay kominote LGBTQ + Long Island nan yon opòtinite pou eksprime bezwen swen sante yo pou Stony Brook Medicine ak patnè li yo ka pi byen sipòte yo epi defann yo nan non yo. Rive nan fen septanm 2021, yon total de 1,150 patisipan te ranpli sondaj la. Rezilta sondaj yo pral pibliye nan ete 2022.

Stony Brook Medicine kontinye grandi dinamik li yo Komite LGBTQ+, pami tout lopital li yo, pou adrese bezwen kominote LGBTQ+ la, ki gen ladan pasyan yo, pwofesè yo, anplwaye yo ak stajye yo.

Imaj

Stony Brook Medicine LGBTQ+ Komite Ko-Prezidan, Rose Cardin, MSN, RN; Allison Eliscu, MD, FAAP; Adam Gonzalez, PhD (foto yo te pran anvan COVID)
(Klike sou imaj pou w wè pi gwo)

Inisyativ LGBTQ+ nan Stony Brook University Hospital, ki gen ladan Lopital Timoun yo

Komite Stony Brook Medicine LGBTQ+ ko-prezide pa twa kòlèg ki afilye SBUH: Rose Cardin, MSN, RN, Direktè, Edikasyon Pasyan, Stony Brook University Hospital; Allison Eliscu, MD, FAAP, Chèf, Medsin Adolesan, Stony Brook Children's Hospital; epi Adan Gonzalez, PhD, Direktè, Sante Konpòtman, Stony Brook Medsin. Gwoup miltidisiplinè a gen ladan founisè medikal ak sante konpòtmantal ak estajye, enfimyè, elèv, espesyalis edikasyon, ak reprezantan ki nan Resous Imèn, Teknoloji Enfòmasyon ak administrasyon lopital. Misyon li se revize, adrese ak afime bezwen espesifik ak inik nan moun LGBTQ+, epi tou ankouraje swen respè ak kiltirèl sansib pou kominote LGBTQ+ la.

Inisyativ LGBTQ+ nan Stony Brook Southampton Hospital

Imaj

Envite yo rantre nan Judith Windsor (chemiz ble) nan selebre non Edie Windsor Healthcare Center pou sèvis LGBTQ+ (foto yo te pran anvan COVID)
(Klike sou imaj pou w wè pi gwo)

Nan mwa me 2021, SBSH a Edie Windsor Sant Swen Sante, (ansyen David E. Rogers, MD Center) ki te bay swen pou kominote LGBTQ+ ak moun ki gen VIH depi ane 1990 yo, te deplase nan nouvo lokal li nan Hampton Bays pou pi byen sèvi kominote LGBTQ+ la. Pratik la, ki pran swen pasyan LGBTQ+ yo epi ki kontinye trete pasyan ki gen VIH, gen yon doktè devwe, aplentan, Dr Eric Lella, epi li espesyalize nan bay sèvis medikal konfidansyèl nan yon anviwonman aksesib epi k ap pran swen kèlkeswa oryantasyon seksyèl oswa idantite sèks. ak ekspresyon.

"Sant Swen Sante Edie Windsor sipòte dwa chak manm nan kominote LGBTQ+ la pou yo resevwa swen klinik klas mondyal nan yon anviwonman konpasyon ki sansib nan domèn kiltirèl ak bezwen espesifik moun nan," te di Robert S. Chaloner, Ofisye Administratif Chèf nan. Stony Brook Southampton Lopital.

Imaj

Selebre Mwa Fyète nan Stony Brook Southampton Hospital (foto yo te pran anvan COVID)
(Klike sou imaj pou w wè pi gwo)

Konsèy Divèsite Lidèchip Stony Brook Southampton, yon komite ki gen 25 administratè, doktè, enfimyè, ak lòt anplwaye, aktivman edike, enfòme, epi bay resous pou kominote lopital la pi laj sou pwoblèm divèsite pandan y ap chèche opòtinite pou bati yon anviwònman enklizif ak an sekirite pou tout moun ki travay nan, chèche swen nan , oswa vizite enstalasyon lopital yo. Pou ankouraje yon sans enklizyon ak konpasyon pou tout moun, lopital la te bay anplwaye fòmasyon atravè pwogram Reponn a Ekite, Divèsite ak Enklizyon (REDI) ak pwogram edikasyon Konpetans Kiltirèl ak Alfabetizasyon Sante Greater New York Hospital Association.

Inisyativ LGBTQ+ nan Stony Brook Eastern Long Island Hospital

Imaj

Akèy drapo LGBTQ + lakansyèl liy pawout pou Stony Brook Eastern Long Island Hospital pandan Mwa Fyète.
(Klike sou imaj pou w wè pi gwo)

Lè yo fin revize rekòmandasyon ak kritè HEI pou pi byen konprann sante konpòtmantal ak bezwen medikal kominote LGBTQ+ lokal li a, SBELIH te revize resous imen. ak règleman tout lopital, dokiman anplwaye yo, tèminoloji nan dosye medikal ak siyal etablisman yo. Chanjman yo te ogmante konsantrasyon SBELIH deja solid sou bay swen san diskriminasyon ak konpasyon. Avèk yon istwa long nan sèvi kominote LGBTQ+ la, SBELIH kontinye ajoute klinisyen ak lòt manm pèsonèl ki espesyalize nan swen LGBTQ+. Pa egzanp, John Batterman, yon Konseye Konseye Alkòl ak Abi Sibstans, te konseye pasyan LGBTQ+ pou yo rekiperasyon pandan 27 ane li.

Paul Connor, Ofisye anchèf administratif Stony Brook Eastern Long Island Hospital, di: “Fè swen ki afime sèks se yon chanjman kiltirèl ak òganizasyonèl, epi nou te fè chanjman sa a. "Pou kreye yon òganizasyon ki vrèman akeyi pasyan LGBTQ+, nou te angaje chak depatman, soti nan swen klinik ak dosye medikal."

Pou aprann plis sou fason Stony Brook Medicine adrese bezwen kominote LGBTQ+ la, ki gen ladan pasyan yo, pwofesè yo, anplwaye yo ak stajye yo, tanpri gade. videyo sa a.

Stony Brook Medicine ofri yon seri sèvis espesyalize LGBTQ + sante ki gen ladan yon Pale sou Sèks (TAG) gwoup sipò pou adolesan ki gen laj 13-19 pou eksplore idantite sèks ak ekspresyon, epi aprann fason pou fè fas ak estrès. Pou plis enfòmasyon sou swen LGBTQ+ Stony Brook Medicine, vizite: www.stonybrookmedicine.edu/LGBTQ